Ana Sayfa Görüşler Reçetede 1 Ýlaç 1 TL

Reçetede 1 Ýlaç 1 TL

Muayene için hastaneye giden vatandaþlar, doktorun ilaç yazmasý halinde ceplerinden artý para ödeyecek.

Üç kutuya kadar 3 lira ödeyen hastalar, üç kutudan sonraki her kutu için 1 lira verecek. Altý kutu ilaç yazdýran bir hasta 6 lira ödeyecek.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn açýkladýðý saðlýkta tasarruf için yapýlan düzenlemelerin ayrýntýlarý ortaya çýktý. Aile hekimlerine 3 lira reçete parasý getiren Saðlýk Uygulama Tebliði (SUT) katýlým paylarýna da 1 lira zam getirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda kararlaþtýrýlan tedbirler çerçevesinde hastalar devlet hastanelerinde muayene olmalarý halinde, ilaç yazdýrmadan ödedikleri 5 lirayý bundan böyle 6 lira, özel hastanelerde ise 14 lira olarak verecekler.

NE KADAR ÝLAÇ O KADAR PARA

Ýlaç yazýlmasý halinde bu fatura daha da kabaracak. Aile hekimi, devlet ve üniversite hastanelerindeki doktorlara muayene olup ilaç yazdýranlar aile hekiminde 3 lira, devlet hastanelerinde 9 lira, özel hastanelerde 17 lira ödeyecek.

Ancak hastanýn cebinden çýkan para bununla da sýnýrlý kalmayacak. Doktorun yazdýðý reçetede ne kadar çok ilaç varsa o kadar çok para ödenecek. Bir kutu yazýlsa dahi 3 lira ödeyecek olan hastalarda sýnýr 3 kutu olarak belirlendi. Üç kutuya kadar 3 lira verecek olan vatandaþlar, 3 kutudan sonraki her bir kutu için 1 lira ödemek zorunda kalacak. Vatandaþlar ayný zamanda ilacýn yüzde 20’lik kýsmýný da ödemeye devam edecek.

VATANDAÞLAR: DOKTORA ÝLAÇ YAZMA MI DÝYELÝM?

Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, düzenlemenin Danýþtay’ýn reçetelerde ilaç sýnýrlamasýný kaldýrmasýndan sonra artan gereksiz ilaç yazýlýmýný önleme amacýyla çýkarýldýðýný savundu.

Vatandaþlar ise ilacý kendilerinin yazmadýðýný doktorun yazdýðýný ifade ederek tepki gösterdi. Cemil Turuncu isimli emekli vatandaþ, “Bu düzenleme hastayý cezalandýrýyor. Doktor bana istediði kadar ilaç yazýyor. Benim hastalýðýmý doktor biliyor diye sesimizi çýkarmýyoruz. Ama para yine de bizim cebimizden çýkýyor.” eleþtirisinde bulundu.

EMEKLÝNÝN MAAÞINDAN KESÝLÝYOR, ÇALIÞAN ECZANEYE ÖDÜYOR

Hastalar reçete parasýnýn yanýnda hastanelere katýlým payý da ödüyor. Katýlým paylarý emeklilerin maaþlarýndan kesiliyor. Çalýþanlarýn ise eczanede ilaç alýrken karþýsýna çýkýyor. Reçete ücreti olan 3 lira emekliler tarafýndan da eczanelere ödeniyor.

Devlet ve üniversite hastanelerinde katýlým payý 6 lira oluyor. Reçete yazdýrýlýrsa 9 lira. Özel hastanelerde katýlým payý 14 lira. Reçete yazdýrýlýrsa 17 lira olarak ödeniyor.

kaynak:Sabah gazetesi