Ana Sayfa Görüşler PERYÖN Ödülleri Ýlaç Sanayine

PERYÖN Ödülleri Ýlaç Sanayine

Türkiye Personel Yönetimi Derneði (PERYÖN) ev sahipliðinde düzenlenen 25’inci Avrupa Ýnsan Yönetimi Konferansý 28-30 Eylül tarihleri arasýnda Ýstanbul Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý’nda gerçekleþti. Ana konsepti, “Yakýnsama: Ýnsan Yönetimi’nin Kolaylaþtýrýcý Rolü” olan kongreye beþ kýtadan insan kaynaklarý yöneticileri katýldý. Açýlýþ konuþmasýn yapan PERYÖN Yönetim Kurulu Baþkaný ve Turkcell Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Selen Kocabaþ, “Yedi kýtanýn insan yönetimi gündemi burada tartýþýlacak” diyerek kongrenin önemine dikkat çekti. Kocabaþ, doðu ile batýyý birleþtiren Ýstanbul’da ‘Yakýnsama’ konseptiyle düzenlenen bu konferansta, insana dokunmanýn ve birbirini anlamanýn insan kaynaklarýný temelini oluþturduðuna vurgu yaptý.

Konferansta þirketler ödüle doydu
Kurumlarýn insan yönetiminde çýktýklarý yolculuðu desteklemek, onlara dünyaca kabul görmüþ ölçütlerle yol göstermek ve ipi baþarýyla göðüsleyenleri ödüllendirmek amacýyla verilen PERYÖN Ýnsan Yönetimi Ödülleri’nin dördüncüsü törenle sahiplerini buldu. Bu yýl 29 firmadan yapýlan 40 baþvuru arasýndan dört ödül için üçer firma finale kaldý. “Ýþe Alým” kategorisinde Koza Altýn, Bilim Ýlaç, Pfizer; “Eðitim ve Geliþim Yönetimi”nde Borusan, Sabancý, Vestel; “Yetenek Yönetimi”nde Bilim Ýlaç, GlanoSmithKline, Pfizer; “Fark Yaratan Uygulamalar”da Abdi Ýbrahim, Mercedes -Benz, British Council finale kaldý. Ödül alan þirketler ve kategorileri ise þöyle sýralanýyor:

* Ýþe Alým: Pfizer Ýlaçlarý Ltd. Þti 

* Yetenek Yönetimi: Bilim Ýlaç A.Þ.

kaynak:Ýþte Ýnsan