Ana Sayfa Ekonomi Özel Sigortalara Daha Aktif Rol

Özel Sigortalara Daha Aktif Rol

EUREKO Uluslararasý Saðlýk Direktörü Ryan Florijn, Türkiye’de saðlýk sistemi içinde özel sigortanýn da aktif rol oynayacaðý bir model oluþturulmasý gerektiðini belirterek, “Tamamlayýcý saðlýk sigortasý bu konuda önemli bir fýrsat” dedi.
Eureko Sigorta’nýn davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Ryan Florijn, saðlýk sistemi hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Ryan Florijn, Türkiye’de saðlýkta ikili bir sistem olduðunu ifade ederek, hem devletin hem de özel saðlýk sigortalarýnýn hizmet verdiðini söyledi. Belli sebeplerden ve yaþanan memnuniyetsizlikten dolayý özel sigorta sistemine ihtiyaç olduðunu kaydeden Ryan Florijn, “Ýnsanlar, kuyruklar olmadan, sigorta sayesinde özel saðlýk kuruluþlarýndan hizmet alabiliyorlar. Bir tarafta devlet yani Sosyal Güvenlik Kurumu, diðer tarafta ise özel sigorta sistemi var. Çifte sistem ile bunu kastediyorum. Maalesef ortada böyle bir sorun var. Kiþiler, normalde alacaklarý saðlýk hizmeti için iki misli prim ödüyorlar. Bence, Türkiye’deki saðlýk sektöründeki en majör sorun bu” dedi. Ryan Florijn, saðlýk sisteminde sýnýrlý sayýda düzenleme yapýldýðýna da deðinerek, bu düzenlemenin de eþit yapýlmadýðýný vurguladý. Ryan Florijn, þunlarý söyledi: “Üç paydaþ olduðunu düþünecek olursak hastalar, saðlýk kuruluþlarý ve saðlýk sigorta þirketleri; bunlarýn yapýsýnýn optimize edilmesi gerekir ki, tüm paydaþlarýn yararýna bir sistem oturtulsun. Bu yapýnýn böyle olmasýndan dolayý da özel hastanelerin sayýsý artýyor. Üç tarafýn da faydasýný göreceði sistem olmasý gerekiyor.”
Ryan Florijn, Hollanda’daki saðlýk sisteminden de örnek vererek, “Saðlýk konusunda herkes eþit muamele görüyor. Zengin olsun, fakir olsun herkesin saðlýk sistemine eþit eriþimi var. Herkes ayný oranda katký payý ödüyor ve o oranda saðlýk hizmeti alýyor. Haliyle de ortaya iyi ve sürdürülebilir sistem çýkýyor. Hem özel hem de kamunun karýþýmý bir sistemden bahsediyoruz” þeklinde konuþtu.
Özel sigortaya ihtiyaç var
Ryan Florijn, Türkiye’de özel saðlýk sigortasýna ihtiyaç duyulduðuna da dikkat çekerek, sigorta þirketlerinin partner olarak devrede olduðunu söyledi. Özel sigortaya verilecek belli teþviklerle saðlýk sisteminde iyileþtirmeler yapýlabileceðini belirten Ryan Florijn, bunun da saðlýkta maliyet etkinliði için yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. Bu konuda Avrupa’da birçok örneði olduðunu kaydeden Ryan Florijn, “Ýþin içinde mutlaka özel kuruluþlarýn da olmasý gerekir ki, hem maliyet etkinliði saðlansýn hem de kiþilere verilen saðlýk hizmetinin kalitesi yüksek olsun. Tabi, devletin de müdahil olmasýna ihtiyaç var. Çünkü yasal çerçeveyi oturtacak olan devlettir” dedi.

Türkiye’de özel saðlýk hizmetleri çok iyi

RYAN Florijn, bu geliþimin saðlanabilmesi için tamamlayýcý sigortanýn gerekliliðine de dikkat çekerek, þunlarý söyledi: “Türkiye’de geliþmiþ bir özel saðlýk kuruluþlarý sektörü var. Hollanda’da bu kadar özel hastane yok. Türkiye’de daha fazla aktif katýlýma ihtiyaç var, özel saðlýk sigortasýnda. Hastaneler geliþmiþ ama özel sigortacýlýk o oranda geliþmemiþ. Saðlýk sigortacýlýðýnýn da sistem içinde aktif rol oynayacaðý bir model olmasý gerekiyor. Tamamlayýcý saðlýk sigortasý ile bunun mutlaka saðlanmasý lazým.”

Yüzde 2’lik kesim sigortalý

EUREKO Uluslararasý Saðlýk Direktörü Ryan Florijn, Türkiye’de özel saðlýk sigortasý olan kesimin, nüfusun sadece yüzde 2’si olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: “Saðlýk sigortasý olan sadece yüzde 2’lik kesim ve bu sayý önümüzdeki yýllarda radikal sayýda artmayacak gibi gözüküyor. Sýnýrlý sayýda olmayý sürdürecek. Bu da þu anlama geliyor: Saðlýk sigortasýnda hep ayný kiþiler riski paylaþýyor. Buna karþýn primler de artýyor, risk de artýyor. Oysa nüfus yaþlanýyor. Ýleride, þimdikinden bile daha az sayýda kiþinin özel sigorta sistemine girmesi olasý.”

kaynak:Hürriyet gazetesi