Ana Sayfa Ekonomi OECD;Türkler Çok Çalýþýp Az Kazanýyor!

OECD;Türkler Çok Çalýþýp Az Kazanýyor!

Paris merkezli Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü OECD’nin ‘How’s life’ (Hayat nasýl) raporu, 40 ülkede yürütülen araþtýrmalar sonucunda insanlarýn yaþamlarýndan memnun olup olmadýðýný tespit etti.

Mutluluk ve refah derecelerini ortaya koyan raporda, Türkiye memnuniyet sýralamasýnda 32. oldu.

OECD 11 kriter üzerinden hareketle; gelir, barýnma, saðlýk ve iþ-ev dengesi gibi insanlarýn yaþam kalitelerini ortaya koyacak sorular sordu. Araþtýrmaya göre, insanlar için en önemli mutluluk kriteri gelir olarak tespit edildi. Bunu saðlýk, temiz çevre ve güvenli yaþam çevresi izliyor. Ancak rapora göre, yüksek gelir her zaman iyi yaþam demek deðil.

OECD, raporu þöyle özetliyor:

“Ýnsanlar giderek zenginleþirken ve iþ olanaklarý artarken; daha iyi þartlarda barýnmak, hava kirliliðinde uzaklaþmak istiyor.

Ýnsanlar giderek daha uzun yaþýyor, daha eðitimliler ve suç oranlarý azalýyor.”

Ýþte, “Ýþinizi seviyor musunuz? Saðlýðýnýz nasýl? Çocuklarýnýza yeteri kadar vakit ayýrabiliyor musunuz? Komþularýnýza güveniyor musunuz? Genel olarak hayatýnýzdan memnun musunuz?” gibi sorularýn sorulduðu raporun sonuçlarý:

Katýlýmcýlara hayatlarýndan memnun olup olmadýklarý sorulduðunda Danimarka en olumlu cevabý vererek ilk sýrayý aldý. Kanada 2., Norveç 3. olurken Türkiye 32. ve Çin son sýrada yer aldý.

Katýlýmcýlara “Bugün nasýl hissediyorsunuz” sorusu sorulduðunda Türkiye en az olumlu cevabý vererek sonuncu oldu. Soruya en olumlu cevabý veren ülke Danimarka oldu. 2. sýrada Ýzlanda ve 3. sýrada ise Japonya var.

Politikada aktif olan ülkeler arasýnda Norveç, Finlandiya ve Danimarka baþta geliyor. Bu ülkede yaþayanlarýn yüzde 60’ý bir politikacýyla iletiþim kurduðunu, bir imzaya veya protestoya katýldýðýný belirtti. En az aktif olanlar ise Türkler, Portekizliler ve Ruslar. Türkiye bu sýrada sonuncu oldu.

Yeþil çevre olmamasýndan þikayet edenlerin baþýnda Ýtalya ve Türkiye geliyor. Türkiye listede 2. sýrayý aldý. Bu ülkedekilerin üçte biri yeþil alanýn az olmasýndan yakýnýyor. Finlandiya, Danimarka ve Ýsveç ise þikayetçi deðil.

Ülkeler arasýnda en fazla çalýþan ülke Türkiye olarak belirlendi. Son sýrayý ise Hollanda aldý.

Ýþe gitmek için harcanan süre ortalama 38 dakika olarak belirlendi. Türkiye’de ise bu süre 40 dakika veya daha fazla. Türkiye iþe gitmek için en fazla süreyi harcayan 3. ülke oldu. Ýlk sýrada Güney Afrika yer aldý.

Okul çaðýnda çocuklarý olan annelerin çalýþma oranlarý ise yüzde 24 olarak belirlendi. Bu listede Türkiye sondan 3. oldu. Ýlk sýrada olan ülke ise Almanya.

Katýlýmcýlara ülkedeki havanýn temizliðinden memnun olup olmadýklarý sorulduðunda Türklerin yaklaþýk yüzde 70’i olumlu cevap verdi. Hava memnuniyeti sýralamasýnda Türkiye sondan 10’uncu oldu. Suyun temizliði sorulduðunda ise, Türklerin yaklaþýk yüzde 65’i memnun olduðunu söyledi. Ancak Türkiye sondan 3. sýrada yer aldý.

Uzun dönemli iþsizlik rakamlarý kadýnlarda ve gençlerde yüksek görüldü. Kadýnlar ve erkekler arasýnda büyük boþluk görülmezken en fazla boþluk Yunanistan’da görüldü. Ýrlanda’da ise erkeklerde iþsizlik oraný yüksek çýktý. Son 15 yýl içinde aþaðý yukarý tüm OECD ülkelerinde kadýnlar için iþsizlik oraný düþüþ gösterdi. Ýspanya, Ýtalya ve Ýrlanda’da keskin bir düþüþ tespit edilirken, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’ndeyse tam tersi iþsizlik oranlarýnda artýþ belirlendi. 

Tüm ülkelerde yaþlý (55-64 yaþ) nüfusun istihdam oraný genç nüfusa göre daha düþük. Bunun en çok görüldüðü ülkeler Türkiye, Macaristan, Polonya; en yüksek olduðu ülkeler ise Ýzlanda, Yeni Zelanda ve Ýsveç. 15-64 yaþ arasý çalýþan oranýna bakýldýðýnda Türkiye en son sýrada yer aldý. Ýlk sýrayý ise Ýzlanda aldý.

Ýþ yeri çalýþma ortamýndan memnun olup olmama konusunda ise; Danimarka, Norveç, Ýngiltere, Ýsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Almanya’da her on kiþiden dokuzu iþinden hoþnut olduðunu belirtti. Türkiye’de her iki kiþiden biri, Yunanistan’daysa her üç kiþiden ikisi çalýþma ortamýndan memnun. Türkiye çalýþma ortamýndan en az memnun olan ülke oldu.

kaynak:bigpara.com