Ana Sayfa Görüşler Müfettiþler Özel Hastanede Kamu Doktoru Arýyor

Müfettiþler Özel Hastanede Kamu Doktoru Arýyor

Müfettiþler baþta Ýstanbul’dakiler olmak üzere özel hastanelere ani baskýnlarla göz açtýrmýyor. Baskýnlarda ameliyathane ve polikliniklerdeki doktorlarýn kimlikleri tek tek inceleniyor. Saðlýk il müdürlüklerinin ekipleriyle birlikte baskýn yapan müfettiþlerin denetlediði hastaneler arasýnda büyük hastane gruplarýyla, vakýf hastaneleri de yer alýyor.

Yeni yönetmeliðe göre ceza
Müfettiþler teftiþlerinde Özel Hastaneler Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik’e dayanýyor. Buna göre kamu görevi olan, kanunen mesleðini serbest icra etme hakký bulunmayan tabip ve tabip dýþý personelin özel hastanede çalýþtýrýlmasý durumunda poliklinik faaliyeti 10 gün durduruluyor. 1 yýl içinde ayný fiil tekrarlanýrsa hastanenin tüm faaliyeti durduruluyor. Üçüncü kez tekrarlanýrsa da ruhsat ve faaliyet belgesi iptal ediliyor.

Tam güne uyuyoruz
Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD) Baþkaný Dr. Reþat Bahat, konuyla ilgili þunlarý söyledi: “Tam gün yasasý Ýstanbul’u hedef alarak çýktý. Birçok hastaneye müfettiþler ulaþtý. Çoðunda ciddi sýkýntý yok. Birkaçýnda konsültasyon amacýyla kamudan gelen doktorlar bulunduðu için uyarý yazýldý. Sektörde þu anda tam güne uyumun çok yüksek olduðunu görüyorum. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Çýkan kanuna uymak görevimiz. Ama hastaneler buna hazýr deðildi.”

Özellere baský yanlýþ
Dr. Reþat Bahat, özel hastanelerin son 3.5 yýlda doktor ve cihaz alamadýðýný tek yatak ilave edemediðin belirterek “Özel hastanelerdeki büyümeyi, doktor çeþitliliðini baský altýnda tutup ‘kamuda çalýþan doktorlardan almayacaksanýz’ derseniz özel hastanelerin kalitesini dibe indirmiþ olursunuz. Bu yeni duruma hazýr olmamýz için 5-6 bin doktor verilmesi ve her yýl da bin 500-2 bin doktorun eklenmesi lazým” dedi. Son düzenlemelerle devlet ve eðitim hastanelerinde çalýþan hekimlerin özel hastanelerde çalýþmasý veya muayenehane açmalarý mümkün deðil. Üniversite öðretim üyelerinin de mesai saatleri içinde özel hastanelerde çalýþmalarý yasak. Bakanlýk müfettiþlerinin bazý hastanelerde ameliyathanelerde ameliyat yapan doktorlarýn maskelerini dahi indirterek kimlik tespiti yaptýðý öne sürülüyor.

kaynak: Hürriyet gazetesi