Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Muayenehane Bina Standartlarý Genelgesi

Muayenehane Bina Standartlarý Genelgesi

06.10.2011/40848
Sayý : B.10.0.THG.0.79.00.02/

Konu: Muayenehane bina standartlarý

………………VALÝLÝÐÝNE
(Ýl Saðlýk Müdürlüðü)

GENELGE
(2011/55)
Ýlgi:13/07/2011 tarih ve 30575 (Genelge 2011/46) sayýlý Genelgemiz.

Bilindiði üzere Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmeliðin 12/D maddesinin 2 nci fýkrasý kapsamýnda; muayenehane uygunluk belgesi baþvurularý Müdürlüklerce incelendikten sonra Bakanlýðýmýza gönderilmekte idi.

Bakanlýðýmýzca hazýrlanan SKYS programýnda bulunan muayenehane modülünden muayenehane baþvurusunda bulunulmasý ve iþlemin sonuçlandýrýlmasý zorunlu olduðundan Mezkûr Yönetmeliðin 13 üncü maddesinin 7 fýkrasýnda yer alan (Ek: RG-10/3/2010-27517) “Bakanlýk, saðlýk kuruluÞlarýnýn ruhsatlandýrýlmasý iÞlemlerini gerekli görmesi halinde valiliklere devredebilir.” hükmü kapsamýnda, yetki devri yapýlarak muayenehane baþvuru dosyalarýnýn Bakanlýðýmýza gönderilmemesine (Bakanlýkta bulunan dosyalar da dâhil) Müdürlüklerce sonuçlandýrýlmasýna karar verilmiþtir. Muayenehane uygunluk belgesinin, SKYS programý muayenehane modülü üzerinden nasýl düzenleneceði 10 uncu maddede tanýmlanmýþtýr.

Öte yandan, anýlan Yönetmelikte DeðiÞiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik 03/08/2011 tarih ve 28014 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiÞtir. Sözkonusu deðiþiklikle; DanýÞtay ilgili Dairesince, mezkûr Yönetmeliðin 12/D maddesinin 1 inci fýkrasýnýn bazý bendlerinin yürütülmesinin durdurulmasýna dair verilen kararda, belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak söz konusu maddede deðiÞikliðe gidilmiÞtir.

Bu kapsamda; muayenehane açýlýþý esnasýnda Müdürlüklerce muayenehane baþvurusunda dikkat edilecek hususlar, yapýlacak deðerlendirmeler ve kabul edilecek belgeler hakkýnda uygulama birliðini saðlamak üzere aþaðýda yer alan açýklamalarýn yapýlmasýna ihtiyaç duyulmuþtur.

1-Ayný mekânýn birden fazla tabip tarafýndan kullanýlmasý durumunda; hasta bekleme salonunun geniþliði, tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullaným alaný olacak, pansuman odasý, bebek emzirme ve bakým odasý, arþiv birimi ve tuvalet ortak alan olarak kullanýlabilecektir. Her hekim için asgari 16 m² lik muayene odasý Yönetmelikte belirtilen özelliklere göre oluÞturulacaktýr.

2-Muayenehanenin, bir tabip tarafýndan mesleðini serbest olarak icra etmek üzere müstakil olarak açýlan saðlýk kuruluþu olmasý nedeniyle müþterek muayenehaneler de dâhil Þirket sahipliðinde açýlmasýna izin verilmesi mümkün deðildir.

3-03/08/2010 tarihinden önce ilgili mevzuat kapsamýnda açýlmýþ muayenehaneler; 03/08/2015 tarihine kadar depreme dayanýklýlýk raporu hariç, diðer belgelerle 12/D maddesine uyum saðlayarak uygunluk belgesi almak zorundadýr.

4-3/8/2010 tarihine kadar açýlmýÞ olan muayenehanelerin, bu Yönetmeliðe uyum süresi içerisinde 03.08.2011 tarihinden sonra baÞka bir adrese taÞýnmasý veya müÞterek muayenehaneye dönüÞtürülmek istenmesi halinde; taÞýnýlacak mekanýn veya müÞterek muayenehanenin 12/D maddesi ile bu Yönetmeliðin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Açma BaÞvurusunda Ġstenecek Belgelere uygunluðu aranýr.

5-12/D maddesinin 1 inci fýkrasýnýn (f) bendinde “Muayenehanelerde yer alan giriþ, kapý, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayýlý Ýmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diðer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.” hükmü,

Mezkûr Kanun’un Ek 1 inci maddesinde (Ek:30/5/1997 – KHK – 572/1 md.); “Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaþýlabilir ve yaþanýlabilir kýlýnmasý için, imar planlarý ile kentsel, sosyal, teknik altyapý alanlarýnda ve yapýlarda, Türk Standartlarý Enstitüsünün ilgili standardýna uyulmasý zorunludur.” hükmü mevcuttur.

Yukarýda yer alan mevzuat kapsamýnda asansör, kapý, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki mekânlarýn deðerlendirilmesinde bakýlacak asgari kriterler yazýmýz ekinde yer alan Ek-1’de tanýmlanmýþtýr.

6-Bakanlýða intikal eden baþvuru dosyalarýnda; muayenehanenin açýlacaðý mekânda yangýna karÞý gerekli tedbirlerin alýndýðýný gösteren belgede binanýn yangýn açýsýndan uygunluðuna dair hususlar yer almamaktadýr. Yapý ruhsatý ve yapý kullanma izin belgesi baÞvurusu, 19/8/2008 tarihinden önce olanlarda, yangýna karÞý gerekli tedbirlerin alýndýðýný gösteren belgede binaya dair bilgilerin de yer almasý gerekmekte olup, baÞvurusu bu tarihten sonra olan binalarda sadece muayenehanenin içindeki alýnan tedbirlerin yer almasý yeterli olacaktýr.

7-Depreme dayanýklýlýk raporu;

a) Yapý ruhsatý ve yapý kullanma izin belgesi baÞvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra yapýlan binalarda depreme dayanýklýlýk raporu istenmeyecektir.

b) Yapý ruhsatý ve yapý kullaným izin belgesi 19.08.2008 tarihinden önce düzenlenmiÞ olup da kapsamlý tadilat yapýlarak binanýn tamamýnýn kullaným amacýnýn deðiÞmesi ve yeni yapý ruhsatý alýnmasýný gerektiren tadilatlarda; yapý ruhsatý ve yapý kullaným izin belgesi baÞvuru tarihi 19.08.2008 tarihinden sonra olan binalarda deprem raporu istenmeyecektir.

c) Bu tarihten önce yapýlan binalarda; Çevre ve ġehircilik (Bayýndýrlýk ve Ġskân) Bakanlýðýndan alýnan görüÞe göre, depreme dayanýklýlýk raporuna dair çalýÞmalarýn Deprem Bölgelerinde Yapýlacak Binalar Hakkýnda Yönetmeliðin 1.1.2 nci maddesinde belirtilen hususlar doðrultusunda yapýlabileceði, Planlý Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliðinin 57 nci maddesinin (b) bendi kapsamýnda statik proje olarak nitelendirilebileceði, dolayýsý ile bu inceleme ve projelerin;

1. Ġlgili meslek odasýna kayýtlý ve büro tescillerini yaptýrmýÞ yetkili inÞaat mühendisleri ve mühendislik firmalarýnca yapýlabileceði,

2. Yapý Denetim Kanununun 3 üncü maddesi gereðince yapý denetim kuruluÞlarýnýn denetçi mimar ve mühendislerin denetim faaliyeti süresince baÞkaca mesleki faaliyet ve inÞaat iÞleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmamasý hükmü gereðince bahse konu çalýÞmalarýn yapý denetim firmalarýnca gerçekleÞtirilemeyeceði,

3. ĠnÞaat Mühendisleri veya mühendislik firmalarýnca düzenlenen performans inceleme, analiz çalýÞmalarýnýn yer aldýðý depreme dayanýklýlýk raporlarýnýn, Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüklerince deðerlendirilerek uygunluk görüÞünün verileceði belirtilmiÞtir.

Bu kapsamda; yukarýda belirtilen kriterler doðrultusunda düzenlenmiÞ depreme dayanýklýlýk raporlarýndan, Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüðünce uygun bulunan raporlar kabul edilecektir.

8-Týbbi atýk raporu ve sözleÞme ile ilgili olarak ise; sadece sözleÞme gönderilmekte, týbbi atýk raporu gönderilmemektedir. SözleÞme ile birlikte Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüðünden alýnmýÞ týbbi atýk raporu da istenerek, uygun olmasý halinde sonuçlandýrýlacaktýr.

9-Müdürlük kayýtlarýna göre, 03/08/2010 tarihinden önce ilgili mevzuat kapsamýnda açýlmýÞ olup da yargý kararýna istinaden tabibin kendisi tarafýndan kapatýlmasý talep edilen veya Müdürlüklerce kapatýlan muayenehanenin hekimin kamu görevinden istifa etmesi ile ayný adreste, ayný Þekilde 1219 sayýlý Kanun kapsamýnda yeniden faaliyete geçebilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine uyumu aranmaz. 03.08.2010 tarihinden önce açýlmýÞ olup da mevzuata uyum saðlamak amacýyla Müdürlük evrakýndan 03.08.2011 tarihinden önce giriÞ yapmýÞ taÞýnma talebi bulunan muayenehanelerin baÞvurularý da bu kapsamda deðerlendirilir. Ancak, her iki durumda da muayenehanenin faaliyete geçmesi halinde 3 üncü maddede belirtildiði Þekilde 03.08.2015 tarihine kadar uyum saðlanmasý ve uygunluk belgesi alýnmasý zorunludur.

10-Bütün muayenehane baÞvurularý Müdürlükçe deðerlendirilerek, sonuçlandýrýlacak ve SKYS’den iÞlem çýktýsý alýnarak düzenlenen uygunluk belgesi ile birlikte Bakanlýða gönderilecektir.

SKYS üzerinden yapýlacak iÞlemler aÞaðýda sýralanmýÞtýr.

a) Müdürlüðün Týp Meslekleri Özel Taný-Tedavi Merkezleri ġubesi ilgili personelce kullanýcý yetkisi alýnýr.

b) ġube yetkilisi tarafýndan, SKYS programýndaki muayenehane modülü üzerinden baÞvurunun giriÞi yapýlarak, mezkûr Yönetmelik kapsamýnda gerekli deðerlendirmeler yapýlýr.

c) Yönetmelikte istenen belgelerin tamamýnýn ve yerinde incelemesinin uygun bulunmasý sonucunda onay verilince “belge yazdýr” butonu aktif hale gelir. Ġlgili müdürlükçe, belge yazdýr butonu kullanýlarak örneði Yönetmelik eki EK-14’te yer alan uygunluk belgesinin SKYS üzerinden alýnacak çýktýsýna fotoðraf yapýÞtýrýlýr ve onaylanýr. Uygunluk belgesinin onaylý bir sureti ile iþlem çýktýsý Bakanlýða gönderilir.

11-Ýlgide kayýtlý genelge, bu genelgenin yürürlüðe girmesi ile yürürlükten kaldýrýlmýÞtýr.

Muayenehane baþvurularýnýn yukarýda belirtilen hususlar doðrultusunda kabul edilmesi, deðerlendirilmesi ve sonuçlandýrýlmasýnda gerekli hassasiyet ve titizliðin gösterilmesi hususunda;

Gereðini rica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteþar