Ana Sayfa Ekonomi Mideuropa&Kent Hst, Satýþ Tamam ?

Mideuropa&Kent Hst, Satýþ Tamam ?

Özel sermaye yatýrým grubu Mid Europa Partners (“Mid Europa”), Ýzmir’in önde gelen özel hastane kuruluþu Kent Hastane Grubu (“Kent”) hisselerinin % 65’ini satýn alma iþlemini baþarýyla tamamladýðýný bugün açýkladý. Mid Europa ayrýca, hisselerini zaman içinde % 90’a çýkarmak için de anlaþma yaptý.

Kent Hastanesi, güneydoðu Avrupa’nýn en modern ve önde gelen hastanelerinden biri. 22 bin metrekarelik alaný ve 162 yatak kapasiteli medikal kompleksiyle tam donanýmlý hizmet veren Kent Hastanesi, en ileri teþhis ve tedavi hizmetlerini sunuyor. Joint Commission International (Uluslararasý Ortak Komisyon) akreditasyonu olan Kent Hastanesi, organ nakli, kalp ve damar cerrahisi ile kardiyoloji de dahil olmak üzere, yüksek hassasiyet gerektiren tedavilerde özel yetkinliklere sahip.

Satýn alma, Mid Europa’nýn Türkiye’deki ilk, saðlýk hizmetleri sektöründe ise dördüncü yatýrýmý. Türkiye’de özel saðlýk hizmetleri güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme fýrsatý sunuyor ve medikal alandaki baþarýlý geçmiþiyle Kent, bu pazarda cazip bir büyüme platformu niteliðinde.

kaynak:Milliyet