Ana Sayfa Ekonomi Mesai Sabah 06, Cumartesi Uygulamasý?

Mesai Sabah 06, Cumartesi Uygulamasý?

Muharrem Sarýkaya yazýsý;

Bir süredir bu kadar bilgi yükü dolu, haber açýsýndan verimli seyahat olmamýþtý.
Enerji Bakaný Taner Yýldýz ile Ankara’dan Brüksel’e uzanan 3.5 saatlik yolda gerçekleþtirdiðimiz sohbet de ekip de keyifliydi.
“Türkiye’nin 1970’li yýllarda hak etmediði refah seviyesine ulaþtýðýndan” söz etti…
Geçmiþteki gibi cumartesi günleri de kamu kurumlarýnýn çalýþmasý gerektiðinin altýný çizdi.
Enerji tasarrufunun daha iyi saðlanmasý için de gün ýþýðýyla baþlayýp sona eren mesai sistemine geçilmesinin daha yararlý olacaðýný söyledi.
Bu iki öneriyi Bakanlar Kurulu’nun kararýna sunacaðýný bildirdi.
Ýsrail’in Güney Kýbrýs’tan önce Türkiye’ye, “Doðu Akdeniz’deki gazý birlikte çýkaralým” teklifine kadar uzanan geniþ yelpazede geçen sohbetin özeti þöyle:

GÜN MESAÝSÝ: Bazý ülkeler gün ýþýðýna bakarak çalýþýyor. Biz de böyle çalýþsak yaz saati ayarlamasýna gerek kalmayacaktý. Yaz saatiyle 600 milyon kilovatsaat tasarruf saðlýyoruz. Ýnsanlarýn üzerinde býraktýðý psikolojik etki ve verimlilik açýsýndan mesai saatlerinin erkene alýnmasýndan yanayým. Bu dönem gün aðarmasý 06.20’de ise saat 07.30’da mesai baþlamalý. Amerikalý ayný saatte iþe baþlýyor da bizde neden olmasýn? Kültürümüzde de bu tür þeyler var; bakkal 06.00’da dükkâný açar. Aðrý’da seçimlerde sandýðý bir saat erken açýyorsam, niye iþyerini de açmayayým. Bunu Bakanlar Kurulu’na önereceðim. Yýlda 3 milyar kilovatsaat, 600 milyon lira tasarrufumuz olur.

CUMARTESÝ MESAÝSÝ: 70’lerde cumartesi çalýþma uygulamasý vardý, sonra kaldýrýldý ve Türkiye hak etmediði refah seviyesini peþin satýn almýþ oldu. Bu doðru bir yaklaþým deðil. Biz niye daha çok çalýþmayalým.

ÝLETÝÞÝM, ELEKTRÝÐÝ GEÇTÝ: 10 yýl önce Türkiye’nin elektrik için ödediði fatura toplam 22 milyar liraydý. Ýletiþime ödenen para, kýyaslanamayacak kadar düþüktü. Bugün cep telefonu aðýrlýklý fatura 22 milyar lira. Ben 8 milyar lira yatýrým yaparak, iletiþim dünyasý 2-3 milyar lira yatýrýmla bu rakamý saðlýyor. Cep telefonu konuþmalarýmý yüzde 10 kýsmaya karar verdim. Türkiye’de 149 milyar dakika telefon konuþmasý yapýlýyor. Bir o kadar da kýsa mesaj gönderiliyor. Mesken baþýna elektrik faturasý 50.5 lira. Kiþi baþýna ortalama cep telefonu faturasý, 21 lira. Bir evde ortalama 3 kiþi konuþuyor. Mesken baþýna GSM faturasý, elektrik faturasýný geçti.

PÝRÝ REÝS’ÝN S.O.S’UNA YANIT: Baþbakanýmýz New York’ta, “Kýbrýs halkýnýn tamamýna adil paylaþým olacaksa ve ya sondaj duracaksa biz Piri Reis’i çekiyoruz” dedi. Uluslararasý hukukun ihlal edilmesine verilen fiili cevaptý. Bunun adý Piri Reis olur, bir baþka reis olur. Piri Reis’i 3 yaþýnda gösterme gayretinde deðilim. TPAO, yaptýðý çalýþma karþýlýðýnda Piri Reis’in ait olduðu üniversiteye gerekli ödemeyi yapacaktýr. O motor da jeneratör de satýn alýnacaktýr.

ÝSRAÝL’ÝN TEKLÝFÝ: Eðer 9 vatandaþýmýz katledilmeseydi, þu anda Akdeniz’in enerji daðýlýmýnda çok ciddi geliþmeler olacaktý. Biz Enerji Bakanlýðý olarak orada yürütülen çalýþmalarýn ulusal siyasetin üstünde olmadýðýna inanýyoruz. Eðer 9 vatandaþýmýz katledilmeseydi, özel sektörün Ýsrail’le birlikte yapacaðý, bize sunduðu teklifi reddetmeyebilirdik. Bize (Ýsrail) “Bu çalýþmada olur musunuz?” diye teklif getirildi. Öneri, çýkarýlacak gazýn beraberce sevkýyatý ve kullanýmýyla ilgiliydi. Sadece enerji sektörüyle alakalý baksaydým, hem güzergâh hem de kaynak çeþitliliði açýsýndan farklý bir stratejim olabilirdi. Ama burada ulusal siyasetin o kutlu yükünü enerji sektörü omuzlamak zorunda kalmýþtýr.

PÝRÝ REÝS’E TAKVÝYE: MTA için 200 milyon dolara 2-3 boyutlu sismik çalýþma yapan gemi sipariþ verdik. Hangi ülke olduðunu açýkladýðýmýz zaman, nerede çalýþýlacak diye telefon açýlýyor. Kiralamak üzere olduðumuz bir sismik arama gemisi var. Satýn almayla akalalý da ayrý bir süreç baþlatýyoruz. Bu bir satranç oyunu; Rumlar piyon olmaktan öteye gidememiþtir.

ÝLERLEME RAPORU: AB’nin enerji verimliliði ve yenilenebilir enerjiyle ilgili 2012 hedefleri tutmamýþtýr. AB’nin enerji sektöründeki hýzý, eleþtirilebilecek düzeydedir. Ýlerleme Raporu’nda Nabucco’dan bahsedilirken Türkiye ihmal edilmiþtir. Enerjideki fiili durum masa üzerindeki evrakýn çok ötesindedir. AB’nin enerji arz güvenliðinin önemli parçalarýndan biri Türkiye’dedir. Ama buna raðmen enerji baþlýðýnda siyasi bir engellemeyle karþý karþýyayýz. Türkiye’nin enerji sektörü, AB’nin önünde gitmektedir. Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozy’nin mutlaka kendi ülkesini düþüneceði bir an olacaktýr.

Kaynak:Habertürk