Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Memura Doktor Raporu Düzenlemesi

Memura Doktor Raporu Düzenlemesi

Memurlarýn SGK ile sözleþmesi bulunmayan saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucusu hekim tarafýndan, istirahat süresi 10 günü aþan raporlar ise SGK ile sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucusu saðlýk kurulunca onandýðý takdirde geçerli olacak.

Devlet Memurlarýna Verilecek Hastalýk Raporlarý ile Hastalýk ve Refakat Ýznine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik Resmi Gazete’de yayýmlandý. Hastalýk raporlarýnýn hangi hallerde, hangi hekimler veya saðlýk kurullarý tarafýndan verileceði, raporlarý süreleri ile hastalýk ve refakat iznine iliþkin usul ve esaslarý düzenleyen Yönetmelik’e göre memurlarýn hastalýk raporlarýnýn 5510 sayýlý Kanun ve ilgili mevzuatýnda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliði, aile hekimliði veya SGK ile sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan düzenlenmesi esas olacak. SGK ile sözleþmesi bulunmayan saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucusu hekim tarafýndan, istirahat süresi 10 günü aþan raporlar ise SGK ile sözleþmeli saðlýk hizmeti sunucusu saðlýk kurulunca onandýðý takdirde geçerli olacak.

 

Yurt dýþýnda sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artýrmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dýþýna gönderilen ya da yýllýk izinlerini yurt dýþýnda kullanýrken hastalanan memurlarýn hastalýk raporlarý ilgili ülkenin mahalli mevzuatýna göre düzenlenecek.

 

Memura aylýk ve özlük haklarý korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akýl hastalýðý gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalýðý halinde 18 aya kadar, diðer hastalýk hallerinde ise 12 aya kadar izin verilecek. Azami izin sürelerinin hesabýnda, ayný hastalýða baðlý olarak fasýlalarla kullanýlan hastalýk izinleri de iki izin arasýnda geçen sürenin bir yýldan az olmasý kaydýyla dikkate alýnacak.

 

Ýzin süresinin sonunda, hastalýðýnýn devam ettiði resmi saðlýk kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, yine ayný süreler çerçevesinde uzatýlabilecek. Bu sürenin sonunda da iyileþmeyen memur hakkýnda emeklilik hükümleri uygulanacak. Memurun hastalý sebebiyle yataklý tedavi kurumunda yatarak gördüðü tedavi süreleri de söz konusu süre hesaplarýna dâhil edilecek.

 

Görevi sýrasýnda veya görevinden dolayý bir kazaya veya saldýrýya uðrayan veya bir meslek hastalýðýna tutulan memur, iyileþinceye kadar izinli sayýlacak.

 

Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilecek. Raporda kontrol muayenesi sonrasýnda tek hekim tarafýndan en çok 10 gün daha rapor verilebilecek.

 

Kontrol muayenesi sonrasý hastalýðýn devam etmesi sebebiyle verilecek hastalýk raporlarýnýn 10 günü aþmasý durumunda, bu raporun saðlýk kurulunca verilmesi zorunlu olacak. Ancak o yerde saðlýk kurulu bulunan SGK ile sözleþmeli bir saðlýk hizmet sunucusu hizmet sunucusuna bulunmamasý ve hastanýn týbbi sebeplerle saðlýk kurulu bulunan SGK ile sözleþmeli saðlýk hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmamasý halinde tek hekimler en çok 10 gün daha hastalýk raporu düzenleyebilecek. Raporda nakle engel olan týbbi sebeplerin hekim tarafýndan belirtilmesi zorunlu olacak. Bu þekilde tek hekim tarafýndan düzenlenen hastalýk raporlarýnýn geçerli sayýlabilmesi için, bunlarýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nün belirleyeceði saðlýk kurullarýnca onaylanmasý gerekecek.

 

Memurlara bir takvim yýlý içinde tek hekim tarafýndan verilecek raporlarýn toplamý 40 günü geçemeyecek. Bu süreyi geçen hastalýk raporlarý saðlýk kurulunca verilecek. Tek hekimlerin deðiþik tarihlerde düzenledikleri hastalýk raporlarýnda gösterdikleri zorunluluk üzerine yýl içinde toplam 40 gün hastalýk izni kullanan memurlarýn, o yýl içinde bu süreyi aþacak þekilde tek hekimlerden aldýklarý ilk ve müteakip raporlarýnýn geçerli sayýlabilmesi için bunlarýn resmi saðlýk kurullarýnca onaylanmasý gerekecek.

Aile hekimi ve kurum hekimlerinin vereceði raporlar da tek hekim raporu kapsamýnda deðerlendirilecek. Yurt dýþýnda tek hekim veya saðlýk kurullarý, ilgili ülkenin mahalli mevzuatýnda tespit edilmiþ süreler dâhilinde hastalýk raporu düzenleyebilecek.

Hastalýk izni

Memurlara hastalýk raporlarýnda gösterilen süreler kadar hastalýk izni verilecek. Hastalýk izni, memurun görev yaptýðý kurum veya kuruluþun izin vermeye yetkili kýldýðý birim amirlerince verilecek. Yurt dýþýnda verilecek hastalýk izinlerinde misyon þefinin onayý zorunlu olacak. Geçici görev veya vekalet sebebiyle diðer kurumlarda görevli memurlara görev yaptýklarý kurumlarýn izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdýþýnda geçici görevli memurlara ise misyon þeflerince hastalýk izni verilecek.

Yýllýk iznini kullanmakta iken hastalýk raporu verilen memurun hastalýk izin süresinin, yýllýk izninin bittiði tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yýllýk iznini kullanmaya devam edecek. Yýllýk iznini kullanmakta iken hastalýk raporu verilen memurun hastalýk izin süresinin yýllýk izninin kalan kýsmýndan daha fazla olmasý halinde, hastalýk izninin bitimini müteakiben memurun göreve baþlamasý zorunlu olacak.

Yýllýk iznini kullanmakta iken hastalýk raporu verilen memurun hastalýk izni ile yýllýk izninin ayný tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiði tarihte görevine baþlayacak. Hastalýk izinleri sebebiyle kullanýlamayan yýllýk izinler 657 sayýlý 103. maddesine göre kullandýrýlacak.

Refakat izni

Memurlarýn bakmakla yükümlü olduðu anne, baba, eþ ve çocuklarýndan birinin ya da bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediði takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eþ ve çocuklarýyla, kardeþlerinden birinin aðýr bir kaza geçirdiði veya tedavisinin uzun süren bir hastalýðý bulunduðunun saðlýk kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde 3 ay refakat izni kullanýlacak. Raporda, refakati gerektiren týbbý sebepler, refakat edilmediði takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadýðý, sürekli ve yakýn bakým gerekip gerekmediði, 3 ayý geçmeyecek þekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olmasý gereken özel nitelikler yer alacak. Gerekli görülmesi halinde 3 aylýk süre ayný koþullarda bir katýna kadar uzatýlacak. Ayný kiþiyle ilgili olarak ayný dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamayacak. Ayný kiþi ve ayný vakaya dayalý olarak verilecek refakat izninin toplam süresi 6 ayý geçemeyecek. Ýzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkmasý halinde memur iznin bitmesini beklemeden göreve baþlayacak. Refakat izni kullanýlýrken memurun aylýk ve özlük haklarý korunacak.

kaynak:haberx.com