Ana Sayfa Görüşler Lilly Türkiye’yi Yatýrým Listesine Aldý

Lilly Türkiye’yi Yatýrým Listesine Aldý

Kanser ve diyabet baþta olmak üzere birçok alanda dünyanýn en büyük ilaç üreticilerinden olan Amerikalý Eli Lilly Türkiye’yi yatýrým listesinin ilk sýralarýna koydu. Adý Türkiye’de yerli ilaç firmasý Mustafa Nevzat ile ortaklýkla anýlan firmanýn Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý Bart Peterson bir süre önce Türkiye’ye gelerek Ýstanbul ve Ankara’da temaslarda bulundu. Mustafa Nevzat’ýn azýnlýk hissesini almak istediði yönünde ulusal ve uluslararasý basýnda çýkan haberler konusunda yorum yapmaktan kaçýnan Peterson, yatýrým için Türkiye’yi listenin ilk sýralarýna aldýklarýný belirtti.

“HIZLI BÜYÜYORUZ”
Peterson ayrýca ekonomideki büyümenin de Türkiye’ye yatýrým için iþtah kabarttýðýný söyledi. Peterson, “Türkiye bizim büyük pazarlarýmýzdan biri. Büyük bir nüfus var. Geliþmiþ bir saðlýk sistemi var. Geliþimle birlikte Tükiye’nin yatýrým ortamý anlamýnda þu anda oldukça ilerlemiþ bir durumda olduðunu söyleyebilirim. Yatýrým yaparken bizim baktýðýmýz þey geniþ bir ürün yelpazesine sahip olmasý. Biz þu anda Türkiye’de hýzlý bir büyüme yaþýyoruz. Son birkaç yýlda devletin saðlýk isteminde birçok önemli adýmý oldu. Saðlýk sistemine eriþim ve kalite arttý” dedi.

DÝYABETÝN MALÝYETÝ 10 YILDA 2 KAT ARTTI
Türkiye’de klinik deneyler yapan firmanýn toplam yatýrým miktarý ise 200 milyon dolarý buluyor. Türkiye’de özellikle diyabet konusunda bir açýk olduðunu söyleyen Peterson, bu alanda atýlacak adýmlar için ilgili bakanlýklarla görüþtüklerini de söyledi. Baþkent Üniversitesi’nin diyabet hastalýðý hakkýnda bir araþtýrmasý olduðunu ve bu araþtýrmaya göre diyabetin Türkiye’ye maliyetinin 10 yýlda iki katýna çýktýðýný söyleyen Peterson þöyle devam etti: “Dünyada da buna benzer bir tablo var. Ama Türkiye’de çok hýzlý arttý. 13 milyar liralýk bir maliyeti var Türkiye’ye. Sosyal maliyetlerini saymýyorum. Kalp ve körlük gibi. Burada erken teþhis ve doðru tedavi konusunda gereken ilaçlarý saðlamak için görüþmelerimizi yapýyoruz” dedi. Ýlaç inovasyonunun uzun bir süre aldýðýný, bu sorunun da çözülmesi halinde yatýrýmlarýn hýzlanacaðýný belirten Peterson, 5 milyar dolarlýk ciroya sahip olduklarýný ve Lilly’nin gelirlerinin yüzde 30’unu Ar-Ge’ye harcadýðýný ifade etti. Bu rakamla Eli Lilly dünyada oransal olarak en fazla Ar-Ge yatýrýmý yapan firma konumunda.

135 yýllýk firma
Kuruluþ tarihi: 10 Mayýs 1876
Çalýþan sayýsý: 40.363
ABD: 20.057
Diðer ülkeler: 20.306
Ar-Ge’de çalýþan sayýsý: 7.442
Üretim yapýlan ülke: 13
Net satýþlar: 21.836

kaynak:Sabah gazetesi