Ana Sayfa Görüşler Koçak Farma CPHI’a Damgasýný Vurdu

Koçak Farma CPHI’a Damgasýný Vurdu

Ýlaç sektörünün kalbi Avrupa’nýn finans merkezi Frankfurt’ta atýyor. Ýlaç üreticileri ve distrübitörlerinin buluþtuðu Uluslararasý Ýlaç Fuarý’na (CPhý), Türkiye’den baþta Koçak Farma Ýlaç ve Kimya Sanayi A.Þ olmak üzere toplamda 8 büyük firma katýldý.

Týbbýn birçok alanýna yönelik ilaç üretimi gerçekleþtiren, özellikle kadýn-doðum, üroloji, göðüs hastalýklarý (tüberküloz), kardiyoloji, onkoloji ve genel saðlýðýn korunmasýna yönelik ürünler üzerine yoðunlaþan Koçak Farma’nýn Frankfurt Dünya Ýlaç Fuarý’nda ki standýnýn açýlýþýna Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdür Yardýmcýlarý Ercan Þimþek ve Güven Arttýran, Türkiye Ýlaç Sanayicileri Derneði Baþkaný Eczacý Cengiz Celahir,

Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ahmet Araman, Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nden Hüseyin Yýlmaz, Koçak Farma Yönetim Kurulu Baþkaný Ender Koçak, Koçak Farma CEO’su Hakan Koçak ve Koçak Farma Pazarlama Direktörü Cem Koçak katýldý.

BAÞARI ÝLE TEMSÝL EDÝYORLAR

Türkiye’de onkoloji ilaçlarý üreten çok az firmanýnýn olduðunu ve Koçak Farma’nýn bu firmalardan bir olduðuna deðinen Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, Koçak Farma’nýn stant açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, “Ülkemizde çaðýn hastalýðý olan kanseri önleme ilaçlarý çok az kullanýlmasýna raðmen satýþlar, kamu ekonomisine çok büyük katkýlar saðlýyor. Koçak Farma’ya ve çalýþanlarýna emeklerinden ötürü teþekkür ederim. Türkiye’den fuara 8 firmamýz katýlmaktave bu fuarda ilaçlarýný sergilemektedir. Katýlan bütün firmalarý tek tek ziyaret ederek görüþmeler yaptýk. Bu firmalar ülkemizi baþarý ile temsil etmektedir” dedi.

TÜRK ÝLAÇ SANAYÝSÝNÝN BAÞARISI

Türkiye Ýlaç Sanayicileri Derneði Baþkaný Eczacý Cengiz Celahir ise Koçak Farma’yý ziyaretinde yaptýðý konuþmada, “Türkiye ilaç sanayisinin kalitesi ve kapasitesi ile AB’yi zorlayan, Amerika kapýlarýnda ihracat þansý arayan çok ciddi bir konuma gelmiþtir. Türk ilaç sanayisinin tarihsel geliþimi büyük bir baþarý öyküsüdür. Türkiye’nin dünya genelinde sektörde bu noktalara gelmesinde emeði geçen herkese teþekkür ederim” dedi.

YERLÝ ÝLAÇ VE HAMMADDE

1971 yýlýnda kurulan Koçak Farma CEO’su Hakan Koçak, Frankfurt’ta düzenlenen Dünya Ýlaç Fuarý’nýn sektörel önemini ve Türkiye’de ki ilaç sektörü hakkýnda genel deðerlendirmelerde bulundu. Koçak; ”Koçak Farma Ýlaç ve Kimya Sanayi A.Þ., bu sene 40. Yýlýný kutluyor. Koçak Farma, geçen 40 yýllýk süreçte Türk Ýlaç Sanayi’nin lokomotif kuruluþlarýndan biri haline gelmiþ ve bugün dokuz yüzü aþkýn çalýþaný ve iki yüzü aþkýn ilaç çeþidi ve ilaç hammaddesi üretimi ile Türk Ýlaç Sektörüne ve Türk Týbbý’na büyük katkýlarý olmuþtur.Koçak Farma, Türkiye genelinde 11 Bölge Müdürlüðü ve 400 kiþilik satýþ ekibi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmaya ait 2 üretim tesisinde ilaç ve ilaç hammaddesi üretilmekte olup, ilaç üretimi 2000 yýlýndan itibaren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete giren 45.000 m² kapalý alanlý modern ilaç üretim tesislerinde devam etmektedir.Koçak Farma, ürettiði ilaç ve ilaç hammaddelerini birçok ülkeye ihraç etmekte; yerli ve yabancý firmalar için fason üretim yapmaktadýr. Þirketin vizyonu yýllar boyunca edindiði tecrübe ve bilgi birikimini ihracat ve fason üretim olarak yerli ve yabancý firmalarla paylaþmaktýr” dedi.

AVRUPA ÝLE AYNI SEVÝYEDE

Kaliteyi bir yaþam biçimi olarak deðerlendiren Koçak Farma CEO’su Hakan Koçak, Dünya Saðlýk Örgütü standartlarýnda ve GMP (Ýyi Üretim Uygulamalarý Sertifikasý) kurallarýna uygun olarak üretim yapmaktadýr. Firma kalite ve çevre politikalarýný DIN EN ISO 9001:2000 ve DIN EN ISO 14001:1996 sertifikalarý vardýr. Koçak Farma ilaç üretim tesisleri 2005 Eylül ayýnda Avrupa Birliði Otoriteleri tarafýndan denetlenmiþ ve firmanýn Avrupa Birliði, PIC/S (Farmasötik Denetleme Anlaþmasý ve Farmasötik Denetleme Kooperasyon Tasarýsý) üye ülkeleri ve Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan istenilen GMP (Ýyi Üretim Uygulamalarý) kurallarýna uygun olarak üretim yaptýðý onaylanmýþtýr. Bu onaya istinaden alýnan Avrupa Birliði GMP uygunluk sertifikasý ile Koçak Farma, Avrupa Birliði ve PIC/S ülkelerine farmasötik ürün ihracatý yapma izni almýþ ve ülkemizin ihracatýna ve Avrupa Birliði ile entegrasyon sürecine katkýda bulunan öncü Türk firmalarýndan biri olmuþtur. Koçak Farma Ýlaç ve Kimya Sanayi A.Þ. sürekli mevcut ve yeni ürünlerini geliþtirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle, açýk ve etkili iletiþimi benimseyen yenilikçi ve çevreye saygýlý yönetim anlayýþý ile 21. yüzyýla süratle ayak uydurmaktadýr. Türkiye’deki ilk Onkoloji üretim tesislerine sahip olan Koçak Farma, Avrupa Birliði GMP uygunluk sertifikasýna sahiptir. Bu nedenle Avrupa’da ki ilaç üreticileri ile ayný seviyeye gelmiþtir. Böylece bu belge ile Avrupa Birliði’ne üye bütün ülkelere ürünlerinin ihracat yapmaktadýr. Bunun yaný sýra eski Rus Cumhuriyetlerine, Avustralya ve Güney Kore’ye onkoloji ve diðer ürünlerinin ihracatýný yapmaktadýr. Ayrýca alanýnda lider Avrupa firmalarýyla Ar-Ge ve üretim alanýnda da birçok iþbirliði yapmaktadýr. Belirtmek isterim ki NATO ve BM’in olaðanüstü durumlarda ilaç ihityacý olduðunda ihtiyaca haiz ürünlerinde kýsa sürede Koçak Farma tarafýndan tedarik edilmesi söz konusudur” dedi.

“ÝHRACAT ÜSSÜ OLMAK ÝSTÝYORUZ”

Koçak Farma’nýn ürettiði tüm ürünlerin mükemmeliyetini GMP standartlarý ile tüketicilere emniyet ve güvenlik çerçevesinde sunmak ve daha da geliþebilmek için aradc hakkýnda genel deðerlendþtýrmak ve üstün bir gayret ile çalýþtýklarýný kaydeden Hakan Koçak, “Koçak Farma olarak sadece Türkiye’de deðil, dünya çapýnda global bir firma olmak istiyoruz. Uluslar arasý arenada bir Ar-Ge merkezi ve ihracat üssü olmak istiyoruz. Bu nedenle, güçlü ve insancýl bir yönetim anlayýþý baðlanýmda yükselmeyi hak eden herkese fýrsat vermek ve çalýþanlarýmýz arasýndaki takým ruhunu sürekli geliþtiriyoruz. Geçen sene Paris’te düzenlenen Dünya Ýlaç Sektörüne ve Türk Týbbý’na büyük katký ile Fuarý’na ilk defa katýlmýþtýk. Bu sene ise ilk defa Frankfurt’ta düzenlenen Dünya Ýlaç Fuarý’nda ürünlerimizi küresel bir köy diye nitelendirdiðimiz bu ortamda sergileyerek Türkiye’nin ilaç üretiminde dýþa baðýmlý olmadýðýný, baþta anti-kanser ilaçlarý ve organ naklinden sonra kullanýlan ilaçlar olmak üzere 200’ün üzerinde ilaç ve ilaçlar için hammadde üretiminin Türkiye’de Koçak Farma tarafýndan üretildiðini kanýtladýk” dedi.

2011 ALTIN HAVAN ÖDÜLÜ

Kanser ilaçlarýnýn sanayide tatbikatý kapsamýnda Koçak Farma sanayi alanýnda ‘Onkoloji Ýlaçlarý ve Hammadde Üretimi Projesi’ ile ‘2011 Altýn Havan Ödülü’ne layýk görüldüðünü kaydeden Hakan Koçak, “10 yýllýk bir süreci kapsayan Ar-Ge çalýþmalarýmýz kapsamýnda Türkiye’de neden kanseri önleyici ilaçlar ve hammaddelerinin üretilmediðini araþtýrdýk. Araþtýrmalarýmýz neticesinde bugün dünya genelinde kabul görmüþ 33 tane anti-kanser ilaçlarýný ürettik. Çünkü bundan on sene öncesine kadar Türkiye’de anti-kanser ilaçlarý çok pahalýydý ve ithal edilmesi gerekiyordu. Tabi bu ülke için büyük bir külfetti. Þimdi üretmiþ olduðumuz ürünlerimiz ihrac ederek ülke ekonomisine döviz girdisi saðlýyoruz. Milyonlarca dolar dövizin harcandýðý anti-kanser ürünlerini kendimiz üretmerek jenerik ürünlerimizde ülkemize yüzde altmýþ altý oranýnda bir katký saðlamýþ oluyoruz. Ayrýca Koçak Farma olarak organ naklinden sonra sürekli kullanýlmasý zorunlu olan ürünleri de yerli sermayemiz ile üretmeye baþladýk. Türkiye Ýlaç Sanayi’nde büyük bir öneme, büyük teknolojiye sahip. AR-GE konusunda ülkemizin çok ciddi destekleri söz konusu. Bizler ilaç sektörünün üreticileri olarak bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Unutmamak gerekir ki ilaç üretimi silah üretimi gibi stratejik bir olaydýr. Bu durumu çok iyi kullanmak gerek. Geçmiþ senelerde savaþ süreci sonrasýnda bir aspirine muhtaç olan Irak’ta düzenlenen Ýlaç Fuarý’nda sergilemiþ olduðumuz ilaçlarýmýz adeta yaðmalanmýþtý. Türkiye bu gücü iyi deðerlendirmeli. Çünkü kendi hammaddemiz ile kendi ilaçlarýmýzý üreterek dünyanýn en hýzlý büyüyen ikinci ilaç pazarý konumuna geldik. Saðlýk sektöründe ki geliþmeler ile ilaç pazarýnýn hangi konumda olduðunu artýk rahatlýkla görebiliyoruz” dedi.

kaynak:haberciniz.biz