Ana Sayfa Görüşler Kamu Hastaneleri Birleþiyor

Kamu Hastaneleri Birleþiyor

Kamu Hastaneler Birliði taslaðý kapsamýnda illerde kamu tarafýndan iþletilen bütün hastaneler tek çatý altýnda toplanýyor. Birleþmeyle birlikte sýnýrlý sayýdaki saðlýk personelinin tek elden yönetilmesi, kaynaklarýn rantabýl kullanýlmasý ve saðlýk giderlerinin azaltýlmasý amaçlanýyor. Uygulama ilk defa Kayseri’de hayata geçiriliyor. Kayseri Ýl Saðlýk Müdürü Kadir Çetinkara, kentteki 4 hastanenin birleþtirilmesiyle ilgili Saðlýk Bakanlýðý onay yazýsýnýn müdürlüðe ulaþtýðýný ve 30 gün içinde birleþmenin tamamlanacaðýný açýkladý.

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan uygulanan saðlýkta dönüþüm projesi kapsamýnda bir yeniliðe daha imza atýlýyor. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan ve illerdeki hastanelerin tek çatý altýndan yönetilmesini içeren Kamu Hastaneler Birliði taslaðý ilk olarak Kayseri’de hayata geçirilecek. Yakýn zamanda kanunlaþmasý beklenen tasarý ile hastane personelinin tek elden yönetilmesi ve kaynaklarýn verimli þekilde kullanýlmasýnýn yaný sýra alým – satým iþinde de büyük kolaylýk ve tasarruf saðlayacak. Her hastanede ayrý yapýlan alým ihaleleri birleþmenin ardýndan tek elden ve hýzlý bir þekilde yapýlacak. Toplu alýmlarla 1 lira birim fiyatlý bir ürün 75 kuruþa alýnabilecek. Bu da hastaneleri milyon liralarla ifade edilebilecek kara geçirecek.

Kayseri’de saðlýk hizmeti veren 4 hastanenin birleþtirilmesiyle ilgili Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn da imzasýnýn bulunduðu onay yazýsý müdürlüðe ulaþtý. Toplam 1633 yatak kapasiteli eðitim araþtýrma, göðüs, doðum ve çocuk hastanelerinin teknik olarak da birleþtirilmesi aþamasýnýn yüzde 70’i tamamlanmýþ durumda.

Uygulamanýn saðlýk alanýnda yeni bir organizasyon olarak ortaya çýkacaðýný ifade eden Kayseri Ýl Saðlýk Müdürü Kadir Çetinkara, “Hastanelerin tek çatý altýnda toplanmasý, yönetimin daha profesyonelce yapýlmasý, alým-satým, personel ve insan gücünün de daha verimli kullanýlmasý saðlanacak.” dedi.

Türkiye’deki doktor ve saðlýk görevlisi sayýsýnýn yetersiz olduðunu belirten Çetinkara, OIC’de doktor ve hasta baþýna düþen hemþire sayýlarý bakýmýndan Türkiye’nin son sýrada olduðunu anýmsattý. Birleþmenin saðlýk hizmetlerine direk olarak yansýyacaðýný dile getiren Çetinkara, “Sayýn Bakanýmýzýn sýk sýk vurguladýðý þekliyle saðlýktaki insan gücü azlýðý, bu modelle daha verimli kullanýlacak. Bir örnek vermek istiyorum; 3 hastanemizde de çocuk acil, çocuk servisi ve çocuk kliniðinin bulunduðu bir yapý var. Ama maalesef ki elimizdeki insan gücü, personel daðýlým cetveline göre belli sayýda çocuk hekimiyle hizmet vermeyi öngörüyor. Bugüne kadar bir hastaneden diðer hastaneye görevlendirme yapmakta ve nöbet listesi çýkarmakta zorlandýðýmýz zamanlar oluyordu. Birleþmenin ardýndan bunlarý iç organizasyonla yapacaðýz. Artýk personel ‘ben o hastanenin ya da bu hastanenin personeliyim’ ikileminden çýkacak.” þeklinde konuþtu.

Bazý küçük çapta hastane birleþtirmelerinin dýþýnda geniþ kapsamlý olarak ilk defa Kayseri’deki hastanelerin ayný çatý altýnda toplanacaðýný belirten Çetinkara, 30 ila 40 gün içinde birleþme sürecinin tamamlanmasýný beklediklerini kaydetti.

HASTANELER KAPATILACAK MI?

Saðlýk Ýl Müdürü Kadir Çetinkara, temeli Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan kampus hastanenin hizmete girmesiyle birlikte kent içinde kalan hastanelerin nasýl hizmet verecekleriyle ilgili de þu bilgileri verdi: “Þu anda saðlýk hizmeti sunulan saðlýk birimlerinde geriye bir adým atmak yok. Hizmeti deðiþik þekillere formatlayarak hizmete devam edeceðiz. Belki yataklý birimleri azaltacaðýz ama poliklinik hizmetleri aðýrlýklý olacak. yani, kampüs hastane hizmete girdikten sonra da eðitim araþtýrma, göðüs, doðum ve çocuk hastanelerinde yine saðlýk hizmeti sunulmaya devam edecek.”

kaynak:Haber Aktüel