Ana Sayfa Görüşler Kadýrga’dan Mezun Olacak Kapýþýlacak!

Kadýrga’dan Mezun Olacak Kapýþýlacak!

Ýlaç sa­na­yi­nin ara ela­man ih­ti­ya­cý­ný kar­þý­la­mak üze­re Ka­dýr­ga Tek­nik ve En­düs­tri Mes­lek Li­se­si­’n­de baþ­la­tý­lan Kim­ya Pro­ses Da­lý Tek­nik Öð­re­tim Prog­ra­mý öð­ren­ci­le­ri­nin eði­ti­min­de kul­la­na­ca­ðý Ýlaç Üre­tim Tek­nis­yen­li­ði Eði­tim La­bo­ra­tu­arý dü­zen­le­nen tö­ren­le açýl­dý. Yak­la­þýk 600 bin eu­ro­ya mal olan Ýlaç Üre­tim Tek­nis­yen­li­ði Eði­tim La­bo­ra­tu­arý’­nýn hiz­me­te açýl­ma­sý ne­de­niy­le Ka­dýr­ga Tek­nik ve En­düs­tri Mes­lek Li­se­si bah­çe­sin­de bir tö­ren dü­zen­le­di. IS­PE Sað­lýk Bi­lim­le­ri Der­ne­ði Baþ­ka­ný Prof. Dr. Ah­met Oðul Ara­man ve Mil­li Eði­tim Ba­kan­lý­ðý Mes­le­ki ve Tek­nik Eði­tim Ge­nel Mü­dü­rü Hü­se­yin Acýr, Tür­ki­ye Ýlaç Sa­na­yi Der­ne­ði Baþ­ka­ný Cen­giz Ce­la­yir, Okul Mü­dü­rü Bi­lal Bu­lut, Tür­ki­ye Ýþ­ve­ren­ler Sen­di­ka­sý Kon­fe­de­ras­yo­nu Onur­sal Baþ­ka­ný Re­fik Bay­dur, pro­je­ye des­tek ve­ren fir­ma­la­rýn tem­sil­ci­le­ri, öð­ret­men­ler ve öð­ren­ci­ler ka­týl­dý. Okul Mü­dü­rü Bi­lal Bu­lu­t’­un açýþ ko­nuþ­ma­sý­nýn ar­dýn­dýn­dan kür­sü­ye ge­len IS­PE Sað­lýk Bi­lim­le­ri Der­ne­ði Baþ­ka­ný Prof. Dr. Ah­met Oðul Ara­man, ilaç sa­na­yi­in en bü­yük so­run­la­rýn­dan bi­ri­nin ka­li­fi­ye tek­nik ela­man ek­sik­li­ði ol­du­ðu­nu be­lir­te­rek, IS­PE Sað­lýk Bi­lim­le­ri Der­ne­ði­’nin bu ek­sik­li­ði gi­der­mek üze­re pro­je­yi ha­zýr­la­dý­ðý­ný ve Mil­li Eði­tim Ba­kan­lý­ðý Er­kek Tek­nik Öð­re­tim Ge­nel Mü­dür­lü­ðü ile bir­lik­te pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­di­ði­ni söy­le­di. Prof. Dr. Ara­man, pro­je­nin Tür­ki­ye­’de var ol­ma­yan ilaç üre­tim tek­nis­yen­li­ði eði­ti­mi­ni Ka­dýr­ga Tek­nik ve En­düs­tri Mes­lek Li­se- ­si­’n­de pi­lot ola­rak uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ðu­nu be­lir­te­rek, “Ý­laç Üre­tim Tek­nis­yen­li­ði Eði­tim La­bo­ra­tu­arý Tür­ki­ye­’de mes­lek eði­ti­min­de bir ilk­tir. Öð­ren­ci­ler ör­nek ver­mek ge­re­kir­se bir tab­le­tin tüm üre­tim aþa­ma­la­rý­ný uy­gu­la­ma­lý ola­rak ya­pa­bil­mek­te ve ana­liz­ler ya­pa­bil­mek­te­dir” dedi

kaynak: Vatan gazetesi