Ana Sayfa Görüşler Hekime Saldýrmanýn Dayanýlmaz Hafifliði!……

Hekime Saldýrmanýn Dayanýlmaz Hafifliði!……

Çankýrý Devlet Hastanesi acil servisinde çalýþan Dr. Tunç Garip, arkasý dönük olduðu sýrada hastasýnýn kalemli saldýrýsýna uðradý. Boynuna kalem saplanan doktora hemen arkadaþlarý tarafýndan müdahale edildi. Tunç Garip’in boynuna giren kalemin, 2 santimetrelik delik açtýðý ve þah damarýna çok yaklaþtýðý öðrenildi.

Yaþadýðý olayý Cihan Haber Ajansý’na anlatan Dr. Tunç Genç, þoku halen üzerinden atamadýðýný ifade atti. Akþam saatlerinde göðüs aðrýsý þikayetiyle servise gelen M.Ö. isimli hastanýn, yapýlan tetkik ve tahlillerinde herhangi bir bulguya rastlamadýðýný söyledi. Garip, “Hastanýn þikayetinin devam etmesi üzerine, yanlýþ taný koymuþ olabilirim düþüncesiyle akciðer filmi olmak üzere ikinci defa tahlillerini aldým. Yine herhangi bir bulguya rastlamadým. 45 dakikalýk gözlem sýrasýnda iki defa kendisini kontrol ettim. Daha sonra içeri gelen hastanýn arkadaþý beni tehdit etti ve küfür etti. Bu sýrada acilde bulunan bayan hastalar edilen küfürlerden rahatsýz oldu ve acil servisten çýktý. Güvenliði çaðýrdým. Ardýndan kendi sandalyeme oturttuðum hasta M.Ö. sýrtým dönük olduðu sýrada masadan aldýðý bir kalemi boðazýma sapladý.” dedi. Dr. Tunç Garip, iyi niyetinin kurbaný olduðunu söyledi.

Doktor Garip, saldýrgandan þikayetçi oldu. Polis tarafýndan gözaltýna alýnan zanlý, savcýlýkça ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý.
Bu duruma tepki gösteren Dr. Garip, saldýrýyý gerçekleþtiren M.Ö. ile ertesi gün sokakta karþýlaþtýðýný anlatarak, bu yüzden çalýþma þevkinin kýrýldýðýný ifade etti.

Saldýrýnýn ardýndan Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Tunç Garip’i arayarak devlet olarak yanýnda olduklarýný söyledi.

kaynak:haberaktuel.com

editör sorusu:

Hekime saldýrýlarýn niteliði ve niceliði arttý ise sebebi-leri nedir?

Bu saldýrýlarýn þiddeti ve sayýsý nereye kadar daha artacak?

Ciddi tedbir (ler olay tek boyutlu deðil!) alýnmasý için saðlýk camiasýnýn kurban mý vermesi gerekiyor?