Ana Sayfa Görüşler Hastaneleri Devralmak için Bakanlýk Formülü

Hastaneleri Devralmak için Bakanlýk Formülü

Akdað, “Yýllardýr vatandaþa iyi hizmet veremeyen bu hastaneleri özelleþtirmeyeceðiz ancak iþletmelerini devralabiliriz. Üniversite araþtýrma yapar, biz iþletiriz” dedi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Bugün’e çarpýcý açýklamalarda bulundu. Bakan Akdað, Tam Gün Yasasý ile doktorlarýn kamuve özel sektörde birlikte çalýþmasýnýn önüne geçtiklerini belirtti.

Muayenehaneler ile devlet hastaneleri arasýndaki irtibatý koparmak istediklerini belirten Recep Akdað, Saðlýk Bakanlýðý bünyesindeki 30 bin uzmandan sadece 200’ünün ayrýlarakmuayenehane açtýðýný bildirdi. Akdað, “29 bin 800 doktorumuz kamuda çalýþmayý tercih etti” dedi.

Tedbirin üniversite tarafýndan alýnmasý gerektiðini belirten Akdað, “Üniversitelerin kanununda þu var: Herkese dýþarýda çalýþma izni vermeyebilirler. Neden bunun önlemini alýp halkýn yanýnda durmadýlar.Üniversite hastaneleri ticarethane olmaktan çýkmalýdýr” dedi.

Geçen yýl üniversite hastanelerine 500 milyon lira hibe verildiðine dikkat çeken Akdað, Buna raðmen durumunu düzeltemeyen hastaneler olduðuna vurgu yaptý. Üniversite hastanelerinin Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý olmadýðýný hatýrlatan Akdað,mali açýdan zor durumda olan üniversite hastanelerine yardým edeceklerini ifade etti. Akdað, Sakarya, Rize, Erzincan’daki üniversitelerin yaný sýra Ýstanbul’da Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nin iþletmesinin Saðlýk Bakanlýðý’na devredildiðini aktardý.

DEVÝR ÝÇÝN KARAR ÇIKTI

Devlet hastanelerindeki yönetim sisteminin bu üniversitelerde baþarýyla gerçekleþtirildiðini anlatan Akdað, “Ýsteyen üniversitelerin iþletmelerini de devralabiliriz” dedi. TamGün Yasasý’na da koyduklarý bir madde ile üniversite ve bakanlýðýn birlikte çalýþmasýnýn önünü açtýklarýný anlatan Akdað, “Hastaneyi biz yönetiyoruz. Eðitim araþtýrma iþlerini üniversite yapýyor” dedi. Akdað, hazýrladýklarý Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taslaðýyla ilgilide çarpýcý bilgiler verdi. Ýþte o ifadeler: “Bir üniversite hastanesinin mali durumudüzelemiyorsa YÖK’tende görüþ alarak Maliye Bakanlýðý bu hastanenin Saðlýk Bakanlýðý’na devri için Bakanlar Kurulu’na teklif edecek. Bakanlar Kurulu uygun görürse devir iþlemi yapýlacak. Bunun amacý üniversite hastanelerini Saðlýk Bakanlýðý’na alalým anlamýna gelmiyor. Bu hastaneyi kurtarma operasyonu.”

SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM

Recep Akdað, saðlýkta dönüþüm programýndan önce yýlda doktora baþvurma oranýnýn ortalama 2,7 olduðunu, bu sayýnýn 2011’de 8’e çýktýðýný açýkladý. “Þimdi doktora çok daha rahat ulaþabiliyoruz ” diyen Akdað þu ifadeleri kullandý: “Eskiden diyabetli senede bir kere hastaneye gidiyordu þimdi 6 defa gidiyor. Birhastaya ayrýlanortalama süre 4,5 dakikaydý. Þimdi 10 dakikaya yaklaþtý. 5 kat verimlilik artýþý var. 250 bin vatandaþ,sigarayý býrakmak amacýyla sigara býraktýrma polikliniklerinde tedavi görüyor.”

‘Marmara Çapa’yý ikiye katladý’

Akdað, “Hastaneyi biz yönetiyoruz. Eðitim araþtýrma iþlerini üniversite yapýyor. MarmaraTýp, Pendik’te yeni yapýlan hastaneye yerleþti. Önceden günde bin 500 hasta muayene edilebiliyordu, þu anda sayý 4 bine çýktý. Yakýnda 6 bine çýkacak. Marmara Üniversitesi Hastanesi, Ýstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaþa Týp fakültelerini 2’ye hatta 3’e katladý”dedi.

Kaynak:Gugün Gazetesi- Tuðba ERGÝN