Ana Sayfa Görüşler Hastanelerdeki Týbbi Ürün Stoklarýna Sýnýrlama

Hastanelerdeki Týbbi Ürün Stoklarýna Sýnýrlama

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan çýkartýlan ürün bazlý stok uygulamasýna göre, artýk hastaneler azami stok miktarýnýndan fazla stok bulundurulamayacak.

Hastanelerin, ürün çeþitlerinden depolarýnda ne kadar bulundurulacaðý sýnýrlandýrýlacak.

Saðlýk Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Memet Atasever, Japonlarýn üretimi ve verimliliði artýrmak için geliþtirdiði Tam Zamanýnda (Just in Time) üretim denilen envanter stratejisinin, Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde baþarýlý bir þekilde uygulandýðýný söyledi.

Saðlýkta Dönüþüm Programý öncesi hastanelerde yatan hastalarýn ihtiyaç duyduðu ilaç ve týbbý malzemelerin büyük bir bölümünün reçete edilmek üzere dýþarýdan karþýlandýðýný belirten Atasever, bu uygulamanýn hem hasta ve yakýnlarý için sýkýntý yarattýðýný hem de devlete daha pahalýya mal olduðunu ifade etti. Atasever, oysa Saðlýk Bakanlýðýnýn uygulamalarý ile 2008 yýlýndan bu yana yatan hastalarýn ilaç ve týbbý malzemelerinin tamamýnýn hastaneler tarafýndan karþýlanmak zorunda olduðunu anýmsatarak, ”Bu uygulama hastanelerden yatan hasta olarak hizmet alan vatandaþlarý maddi ve manevi önemli bir çok sýkýntýdan kurtardýðý gibi sosyal güvenlik kurumlarýnýn maliyetini düþürdü” dedi.

Dolayýsýyla eskiden sosyal güvenlik kurumlarýnca karþýlanan yatan hastayla ilgili bir çok maliyetin, artýk hastaneler tarafýndan karþýlandýðýný dile getiren Atasever, ”Bu, devletin tedavi maliyetini düþürdü. Çünkü, eskiden vatandaþ tek tek aldýðýnda parekende fiyatýndan devlete fatura ediliyordu. Þimdi ise hastaneler bunlarý toptan aldýðýndan kamuya maliyeti daha düþük oluyor” dedi.

Atasever, artan stok maliyetleri sonucu gittikçe önem kazanan stok yönetimi ile ilgili Saðlýk Bakanlýðýnca gerçekleþtirilen çalýþmalar sonucunda þimdi çok önemli bir noktaya gelindiðini söyledi.

”Azami stok miktarýndan fazla stok bulundurulamayacak”

Stok yönetimi kapsamýnda hastanelerde gereksiz stok fazlasý ürün bulundurulamamasý gerektiðini anlatan Atasever, bunun için Saðlýk Bakanlýðý’nca 5 Ekim 2011 tarihinde ”Ürün bazlý azami stok miktarý uygulamasý” baþlýklý genelge çýkarttýklarýný ve bununla hastanelerde gereksiz stok bulundurulmamasýný istediðini belirtti.

Atasever, yýlda 3 milyar TL’nin üstünde týbbý malzeme, ilaç ve laboratuvar malzemesi tüketimi bulunan bakanlýk hastanelerinde stok yönetiminin çok önemli konularýn baþýnda geldiðini söyledi.

Atasever, stok yönetimi ile ilgili olarak bugüne kadar yapýlanlar hakkýnda þunlarý kaydetti:

”Artýk stoklar programla izleniyor. Bakanlýk geliþtirdiði stok programý ile bütün hastanelerinin stoklarýný izleyebiliyor. Hastanelerinde birbirlerinin stoklarýný gördüðü program sayesinde hangi ürün hangi hastanede var, hangi fiyata alýnmýþ, hangi firmadan alýnmýþ görülebiliyor.

Azami stok miktarýnýndan fazla stok bulundurulamýyor. Bakanlýk yaptýðý son düzenleme ile hastanelerin ürün çeþitlerinden depolarýnda ne kadar bulundurulacaðýný da sýnýrlandýrdý. Buna göre, bazý ürünlerde sýfýr stokla çalýþýlacak. Özelliðinden ve belli süre içinde kullanýlma zorunluluðundan dolayý stoklanmasý ekonomik olmayan ortez protez, beyin cerrahi, mikro cerrahi malzemeleri gibi uygulama esnasýnda hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü olan ürünlerde stoklu çalýþýlmayacak.

Kimi ürünlerde ise bir aylýk stok bulundurulacak. Bunlar, parenteral beslenme solüsyonlarý, kemoterapi ilaçlarý, diyaliz ilaçlarý, kan ve kan ürünleri ile kalp pilleri, stentler, implantlar ve kardiyo vasküler cerrahide kullanýlan greftler için azami bir aylýk stok yapýlabilecek.

Belirtilen ürünlerin dýþýndaki pamuk, enjektör gibi daha ucuz ürünlerden de en fazla üç aylýk stok bulundurulacak.”

Stok fazlasý ürünler diðer hastanelere devrediliyor

Stok fazlasý ürünlerin ise diðer hastanelere devredildiðini belirten Atasever, ”Bakanlýðýn yaptýðý düzenlemeye göre hastanelerin depolarýndaki azami stok miktarýnýn üzerindeki ürünleri diðer hastanelere bedeli mukabil vermek zorundalar. Þayet bu ürünler hastaneler için ihtiyaç fazlasý ise bedelsiz olarak devretmek zorundalar” diye konuþtu.

Atasever, ihtiyaçlarýn komisyonlarca tespit edildiðini ve küçük hastanelerin ihtiyaçlarýnýn büyük hastanelerce karþýlandýðýný anlatarak, ”Bakanlýðýn yaptýðý düzenlemeye göre, küçük hastanelerin ihtiyaçlarý daha büyük alým yapan büyük hastanelerce karþýlanýyor. Uygulama ile küçük hastaneler daha uygun fiyata ürün alabiliyor” dedi.

2009 yýlýnda 128 milyon TL tutarýnda stok fazlasý ürün devri gerçekleþti

Bakanlýðýn uygulamalarý ile ülke genelinde 850 civarýnda hastanesi olan Saðlýk Bakanlýðýnda sadece 98 yerde satýn alma yapýldýðýný belirten Atasever’in verdiði biliye göre, bu þekilde çok daha uygun fiyata ürün alýnabiliyor.

Azami stok miktarý uygulamasý 2009 yýlýnda baþlatýldý. Uygulamanýn baþlangýcýndan bu güne stokla ilgili yapýlan düzenlemeler sonucunda stok miktarý yüzde 30’un üzerinde azaltýldý ve 1 milyar TL’den 690 milyon TL’ye kadar düþürüldü.

Ayrýca 2009 yýlýnda 128 milyon TL tutarýnda stok fazlasý ürün devri gerçekleþti. Uygulama kapsamýnda 2010 yýlýnda 65 milyon TL ürün devri saðlandý ve 2011 yýlýnda da 60 milyon TL civarýnda stok fazlasý devir gerçekleþeceði öngörülüyor.

Buna ilave olarak ihtiyaç fazlasý olan cihaz, ilaç, týbbi sarf ve diðer tüketim malzemelerinin bedelsiz devredilip yeniden kullanýma sunulmasý amacýyla baþlatýlan uygulama kapsamýnda 2009 yýlýnda 88 milyon TL ve 2010 yýlýnda 35 milyon TL ihtiyaç fazlasý ürün devri saðlandý. 2011 yýlýnda da uygulama devam ediyor ve 40 milyon TL’nin üzerinde ihtiyaç fazlasý ürünün devri gerçekleþecek.

Son üç yýlda toplam 253 milyon TL stok fazlasý ve 163 milyon TL ihtiyaç fazlasý ürün devri saðlandý. Bunlarýn devlete katkýsý toplamda 416 milyon TL’yi buldu.

Bu arada, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan il düzeyinde stok takibinin etkin bir þekilde yürütülebilmesi ve Bakanlýða baðlý kurum ve kuruluþlarýn stok yönetimi ile ilgili uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi amacýyla, Afyonkarahisar’da ”Stok Yönetimi ve Analiz Çalýþmasý” konusunda bugünden itibaren 18 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Türkiye genelinde toplam 550 personele eðitim verilecek.

kaynak:Habertürk