Ana Sayfa Görüşler Hastanede Vurulan Dr Ýçin 325 bin TL Tazminat

Hastanede Vurulan Dr Ýçin 325 bin TL Tazminat

Giresun’da görev yaptýðý hastanede hastasý tarafýndan tabancayla vurularak öldürülen Dr. Ali Menekþe’nin ailesi Saðlýk Bakanlýðý aleyhine açtýklarý tazminat davasýný kazandý. Bakanlýk, mahkeme kararýyla aileye 325 bin lira tazminat ödedi.

Giresun Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde görevli olan doktor 51 yaþýndaki Ali Menekþe, doðum günü olan 15 Ocak 2008’de tartýþtýðý hastasý Murat Yavuz tarafýndan hastane koridorunda tabancayla vuruldu. Psikolojik tedavi gördüðü belirtilen Murat Yavuz, ayný silahla baþýna ateþ ederek yaþamýna son verdi.

Bakanlýk ‘kusurumuz yok’

Dr. Ali Menekþe’nin eþi Zeynep Menekþe ile çocuklarý Furkan ve Fatih Menekþe, Saðlýk Bakanlýðý aleyhine 5 Aralýk 2008’de Ordu Ýdare Mahkemesi’nde ’idarenin hizmette kusuru’ olduðu gerekçesiyle toplam 300 bin liralýk maddi ve manevi tazminat davasý açtý. Saðlýk Bakanlýðý avukatlarý mahkemede, “Olayda idarenin güvenlik zafiyeti yoktur. Hizmet verilen yerin hastane ve yaþamýný yitiren doktoru vuran kiþinin de hastasý olduðu düþünüldüðünde, bu vahim hadisede Saðlýk Bakanlýðý’ný sorumlu tutmak mümkün deðildir. Hastaneler umuma açýk hizmet alanlarýdýr ve kimi günler binlerce insanýn giriþ çýkýþ yaptýðý yerlerdir. Talep edilen tazminat miktarý fahiþ olup, ölen doktorun kendisinin de geçmiþ yýllarda hastanede baþhekim olarak görev yaptýðýndan müterafik kusur prensibi uyarýnca indirime tabi tutulmasý gerekmektedir” diye savunma yaptý.

‘Hastane ödesin’ talebine ret

Ordu Ýdare Mahkemesi Hakimi Önder Gülaçtý, 31 Aralýk 2010’da açýkladýðý kararda, Saðlýk Bakanlýðý’nýn Zeynep Menekþe için 100 bin, Furkan Menekþe için 38 bin 85 lira, Fatih Menekþe için ise 47 bin 519 lira maddi, her üçü için de 50’þer bin lira manevi tazminat ödemesine kararý verdi.
Saðlýk Bakanlýðý, yasal faiziyle birlikte 305 bin lirayý bulan tazminatý hastanenin ödemesini istedi. Ancak Baþhekim Dr. Yenal Tuðral, paranýn Bakanlýk tarafýndan ödenmesini talep etti. Zeynep Menekþe’nin avukatý da parayý icra yoluyla tahsil etmek için Bakýrköy Ýcra Mahkemesi’ne baþvurdu. Bakýrköy 9’uncu Ýcra Müdürlüðü, Saðlýk Bakanlýðý’na icra masrafýyla birlikte 325 bin liralýk tebligat gönderdi. Bakanlýk, 325 bin lirayý 24 Aðustos 2011’de ailenin hesabýna yatýrdý.

kaynak:vatan gazetesi