Ana Sayfa Ekonomi Hangi Hastane Grubu Ýflas Erteletti?

Hangi Hastane Grubu Ýflas Erteletti?

Abit Bakistanlý iþ hayatýna Marmaris’te turizmle baþlayen genç bir iþadamý. 1997 yýlýnda Ýstanbul’da Hospitalium Medical Group’a ortak olarak saðlýk sektörüne girdi. Sonrasýnda hastanedeki hisselerini artýrarak sahibi oldu.

Abit Bakistanlý’ya ait Hospitalium’un halen Ýstanbul’da Þiþli, Çamlýca, Ümraniye ve Haznedar’da 4 hastanesi var. Bakistanlý, 50 milyon dolar yatýrdýðý bu hastanelere 30 milyon dolar daha harcayarak büyüme hedefleri yapýyordu.

Duyduðumuza göre Abit Bakistanlý’nýn bu hedefleri zora girmiþ. Uzunca süredir Hospitalium hastaneleriyle ilgili olumlu bilgiler gelmiyordu. Çalýþan maaþlarýndan medikal cihaz satan þirketlere ödemelere kadar birçok þikayet bizlere de ulaþýyordu. Hastanenin borçlu bir yapýya girdiði konuþuluyordu.

Nitekim geçen hafta bu bilgileri doðrulayan somut bir geliþme yaþandý. Abit Bakistanlý, Hospitalium Saðlýk Hizmetleri ve Þiþli Hastane ve Saðlýk Yatýrýmlarý için Kadýköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflasýn ertelenmesi talebiyle baþvurdu. Mahkeme geçici tedbir kararý aldý ve hastanenin yönetimine kayyum atandý. 18 Ekim 2011 saat 10.00’da ilk duruþma yapýlacak.

Bu geliþme üzerine Abit Bakistanlý’yý aradýk. Ancak geri dönüþ alamadýk. Hastaneler faaliyetini sürdürüyor. Hatta bu sýkýntýlý süreçten çýkabilmek için hastanenin dýþ cepheleri SGK anlaþmalarýnýn öne çýkarýldýðý afiþlerle donatýlmýþ. Hasta sayýsýný artýrarak ciroda artýþ yakalamaya çalýþýyorlar.
Bu arada, son zamanlarýn modasý yabancý ortaklýk da gündemdeymiþ. Bakistanlý ve ekibi iyi bir teklif gelirse hastaneye yabancý ortaklýða da sýcak bakýyormuþ.

kaynak:Para Dergisi