Ana Sayfa Görüşler Fiyatlarda Yeni Bir Ýndirim Tehlikeli

Fiyatlarda Yeni Bir Ýndirim Tehlikeli

Ýlaç sektörüyle ilgili 2 farklý senaryo çizen Abdi Ýbrahim CEO’su Nezih Barut, Türkiye’nin ya ilaç üssü olacaðýný ya da sektörün yok olacaðýný söyledi. Hükümetin ilaç fiyatlarýný indirmesini ise sektör için bir risk olarak gören Barut, “Bundan sonra yapýlacak indirimler tehlikeli, çünkü yerli üreticiler buna dayanamaz, biterler. 10 yerli üretici var, bu sayý 5 veya 6’ya düþebilir” dedi.

Abdi Ýbrahim, dünyanýn en büyük 20’nci jenerik ilaç þirketi. Türkiye’de ilaç sektörünün lideri, yüzde 100 yerli sermayeli, gurur duyduðumuz bir þirket. Önümüzdeki yýl 100’üncü yýlýný kutlayacak. Ýlaç sektörünün en önemli fuarlarýndan biri olan CPhl bu yýl Frankfurt’ta yapýldý. Fuara katýlan Abdi Ýbrahim’in yöneticileri, þirketin üçüncü kuþak temsilcisi Nezih Barut, Abdi Ýbrahim’in CEO’su Candan Karabaðlý ve Abdi Ýbrahim Holding CEO’su Erman Atasoy’la Frankfurt’ta sohbet ettik.

Abdi Ýbrahim’i sektör liderliðine taþýyan isim olan Nezih Barut, ilaç sektörünü masaya yatýrdý ve “Türkiye ya ilaç üssü olacak ya da Türkiye’de ilaç sektörü yok olacak, bir meçhule doðru gidecek” dedi. Barut elindeki verilerle iki senaryo anlattý. Bunlardan biri mutlu sonla bitiyor, Türkiye’yi ilaç üssü yapýyor, diðeri ise Türkiye’deki ilaç sektörünü bitiren karanlýk bir sonla bitiyor. Önce mutlu sonu anlatalým…

Hedef 16.5 milyar $ ihracat

Türkiye’de ilaç sektörü bugün 600 milyon dolar ihracat, 4.4 milyar dolar ithalat yapýyor. Hedef 2023 yýlýnda 16.5 milyar dolarlýk ihracat ile 20 milyar dolarlýk ithalat.

Barut, Türkiye’nin bunu baþaracak potansiyele sahip olduðunu þöyle anlatýyor:

“Tesislerimiz en az AB ülkelerindeki rakiplerimiz kadar geliþmiþ durumda. Ýnsan gücümüz var. Hindistan’dan çok daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Çin hýzla ilerliyor. Güney Kore örneði de var. Ýlaç geliþtirmede onlar da ilerliyor.”

Barut Türkiye’nin ilaç üssü olmak için yapmasý gerekenleri de sýralýyor:

– Sürdürülebilir, istikrarlý bir iç pazar olmalý.

– Devlet ilaç sektörü ile güç birliði yapmalý. Teþvik ve Ar-Ge desteklerle üreticiyi desteklemeli.

– Devletin ilaçta bir fiyat politikasý olmalý.

– ABD ve AB ülkeleri ile karþýlýklý ruhsat tanýma anlaþmalarý yapýlmalý. Bu sayede global rekabete girmenin önü açýlmalý.

Kötü sonla biten senaryo ise þöyle:

“Hükümet ilaç fiyatlarýný indiriyor. Bundan sonra yapýlacak indirimler tehlikeli, çünkü yerli üreticiler buna dayanamaz, biterler. 10 yerli üretici var, bu sayý 5 veya 6’ya düþebilir.”

Bu noktada kafalar karýþýyor. Türkiye’de ilaç ucuz mu gerçekten de? Barut bunu farklý örneklerle anlatýyor.

Yerli üreticiler dayanamaz

Halkýn yüzde 96’sýnýn ihtiyaçlarýný devletten karþýladýðýný, yani en büyük alýcýnýn da devlet olduðunu hatýrlatýyor ve yapýlan indirimlerle devletin yerli ilaç üreticilerini zorladýðýný söylüyor:

“Euronun 2.50’leri geçtiði bir ortamda sektör için kur 1.95’e sabitlenmiþ durumda. Türkiye’de ilaç Yunanistan’dan çok daha ucuza satýlýyor. 10 euro olan bir referans ilaç, Türkiye’de eþdeðeri varsa 5.25 euroya satýlýyor. Kur farký ile bu rakam 4.2 euroya geliyor. Þimdi yeni bir indirim daha gündemde. Kararname Bakanlarýn imzasýna açýldý. Bu olursa 3.2 euroya çekilecek fiyat. Ýthalata yüzde 8 KDV var, üreticiye yaptýðý ithalatta KDV oraný yüzde 18 olarak uygulanýyor. Sanayiyi öldürürseniz yerli þirketler de çözümü yabancý þirketlere satýþta görüyor. Bundan birkaç yýl önce 5 yerli firma ilaçta ara malý üretiyordu. Bugün hiç yerli üretici yok. Saðlýk konusu çok önemli. Biz saðlýk alanýnda yapýlan iyileþtirmeleri görüyoruz, Ak Parti’nin oylarýnýn yüzde 10’unun bu sayede olduðu söyleniyor ama gelecek de düþünülmeli. Akýlcý ilaç kullanýmý destek-lenmeli, bilinç artýrýcý çalýþmalar yapýlmalý.”

Yeni ilacý tüm dünyada 14 Kasým’da satýlacak

Abdi Ýbrahim Türkiye’de akredite olmuþ ilk Ar-Ge þirketini kuran þirket. Araþtýrma, geliþtirme için Hindistan’dan deneyimli kiþileri getirmek istediklerini, ancak izin almakta çok zorlandýklarýný anlatan Nezih Barut, 15 Hintli’nin Türkiye’de hem ilaç geliþtirdiðini hem de eðitim verdiðini anlattý.

Abdi Ýbrahim’in CEO’su Candan Karabaðlý, 14 Kasým’da patent süresi bitecek bir ilacý Abdi Ýbrahim’in ürettiðini ve 14 Kasým’da global pazarda ürettikleri yeni ilacý satýþa sunacaklarýný söyledi. Candan Karabaðlý, dünyada büyük satýþ rakamlarýna ulaþmýþ ilaçlarýn bir kýsmýnýn patent süresinin iki yýl içinde biteceðini ve yeni üreticiler arasýnda kýyasýya bir rekabetin ortaya çýktýðýný da anlattý. Abdi Ýbrahim’in bu rekabette önemli bir oyuncu olacaðýný ifade eden Karabaðlý, hedeflerini anlatýrken Abdi Ýbrahim’in önümüzdeki 10 yýl süresince Rusya, Cezayir, Ýran, Irak ve Suudi Arabistan’a odaklanacaðýný da vurguladý.

Baþbakan 3 çocuk derken bilimsel gerçekleri söyledi

CANDAN Karabaðlý’nýn verdiði bilgilere göre; Türkiye’de bebek ölüm oranlarý olumlu yönde deðiþiyor. 2002’de bin çocuktan 27’si risk altýndayken bu oran 2010’da binde 13’e düþtü. Bu bilgiyi veren Karabaðlý, Türkiye’de ortalama yaþamýn da yükseldiðini anlattý. 2002 yýlýnda yaþam süresi 71.8 iken, 2010’da 74 yaþa yükselmiþ.

Karabaðlý bunu yorumlarken de; “Türkiye’deki nüfus yavaþ yavaþ yaþlanma trendine girdi. Baþbakan 3 çocuk yapýn derken, bunun arkasýnda bilimsel gerçek var. Her aile 2 çocuk yaparsa nüfus kendini koruyor, 2’den az çocuk yapýlýrsa nüfus yaþlanacak demektir. Baþbakan 3 çocuk derken, indirekt olarak sürekli genç kalalým diyor” dedi.

Rakamlarla Abdi Ýbrahim

– Cirosu 834 milyon dolar.

– Ýhracatý 30 milyon dolar.

– Üretim kapasitesi yýlda 350 milyon kutu.

– Pazar payý yüzde 7.8.

– 3 bin 500 kiþi istihdam ediyor.

– Abdi Ýbrahim’in portföyünde 150 marka, 30 lisansör var.

– 28 uluslararasý patent baþvurusu olan þirket bu alanda da Türkiye lideri.

kaynak: Vatan gazetesi-Elif Ergu