Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Fiyat Deðerlendirme Komisyonu: Kombine Ürün Kararý

Fiyat Deðerlendirme Komisyonu: Kombine Ürün Kararý

05 Ekim 2011 tarihinde toplanan Fiyat Deðerlendirme Komisyonu’nda kombine ürünler için aþaðýdaki kararlar alýnmýþtýr.
 
a) Fiyatlandýrma iþlemlerinde kombine ürün için referans fiyat bulunamadýðýnda;
         -Kombine orijinal ürün için etken madde referans toplamlarýna göre fiyat oluþturulurken kullanýlan ürünlerin öncelikli olarak Türkiye’de Saðlýk Bakanlýðý Resmi Ýlaç Listesinde yayýmlý orijinal/orijinal 20 yýllýk ürünlerden seçilmesi,

         -Kombine jenerik ürün için ya da referans olarak orijinal ürün bulunamamasý halinde kombine orijinal ürün için, en yüksek fiyatlý jenerik/jenerik 20 yýllýk ürünlerin kullanýlmasý ya da Komisyon toplantýlarýnda alýnan kararlara göre farklý ürünlerden fiyat farký oluþturularak referans fiyat hesaplanmasý gerektiðinde birebiri bulunamayan etken madde için farklý kombine ürünlerden faydalanarak tek etken maddenin fiyatýnýn belirlenmesi,

         -Orijinal ürünler varsa çýkarma iþleminde kullanýlmasý, orijinal ürün bulunmamasý halinde kombine orijinal ürün için en yüksek fiyatlý jenerik ürün kullanýlarak  kullanýlarak (Örneðin; orijinal kombine (a+b) den orijinal tek etken madde ( b) çýkarýlarak (a)’nýn fiyatýnýn elde edilmesi, orjinal kombine (a+b) den-en yüksek fiyatlý jenerik tek etken madde ( b) çýkarýlarak (a)’nýn fiyatýnýn elde edilmesi, en yüksek fiyatlý kombine jenerik (a+b) den orijinal tek etken madde ( b) çýkarýlarak (a)’nýn fiyatýnýn elde edilmesi, bu ihtimallerin hiçbiri oluþturulamýyorsa en yüksek fiyatlý jenerik kombineden (a+b) en yüksek fiyatlý jenerik tek etken madde ( b) çýkarýlarak (a)’nýn fiyatýnýn elde edilmesi,) fiyat farkýný oluþturacak ürünlerin Teblið’de belirtilen oranlama esaslarýna göre seçilmesi

         -20 yýllýk olan ürünlerin referans fiyatý/KDV hariç depocuya satýþ fiyatýnýn %66’sýnýn alýnmasýna gerek duyulmaksýzýn referans fiyatý/KDV hariç depocuya satýþ fiyatýnýn %100’ü üzerinden iþlem yapýlmasý

         -Farklý farmasötik formlardan oranlama yapýlacak ise Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Ruhsatlandýrma Dairesi Baþkanlýðý bünyesinde oluþturulan “Teknoloji Danýþma Komisyonu”nun Kararýnda belirtilen sýranýn kullanýlmasý

    b) 28 Mart 2011 ve 30 Mayýs 2011 tarihli Komisyon toplantýlarýnda alýnan kararlarda yer alan:  “Türkiye’de yoksa sýrasý ile AB ülkelerinde veya diðer ülkelerden herhangi birinde mevcut olan, bu etken maddeyi içeren kombinasyonlarýn fiyatlarýndan yararlanýlarak tek baþýna fiyatý bulunamayan etken maddenin fiyatý tespit edilir’ þeklindeki ifadenin “Türkiye’de hiçbir þekilde bulunamýyorsa 5 referans ülkeden bu etken maddeyi içeren kombinasyonlarýn fiyatlarýndan yararlanýlarak tek baþýna fiyatý bulunamayan etken maddenin fiyatýnýn bulunmasý ve firma beyanýnýn esas alýnarak sorumluluðun firmaya ait olmasý ve AB ülkeleri ve diðer ülkelerden getirilen fiyatýn dikkate alýnmamasý” þeklinde düzeltilmesi,

    -Kombine ürünün fiyatýnýn belirlenmesindeki öncelik sýrasýnýn Teknoloji Komisyonu tarafýndan alýnan kararda belirtilen sýraya göre
 
·       a+b için a’nýn bulunmasý ve b’nin ise b+c den Türkiye’de bulunan ürünlerden tespit edilebilmesi halinde birinci sýradaki farmasötik formdan yararlanýlmasý,
·      a+b için b’nin Türkiye’de belirtilen koþullara göre (madde A) bulunamamasý halinde ise, Teknoloji Komisyonunca alýnan sýradaki ikinci farmasötik forma göre b nin bulunmaya çalýþýlmasý,
·     Türkiye’de hiçbir þekilde a+b bulunamýyorsa ve Teknoloji Komisyonu’nda belirtilen sýradaki tüm farmasötik formlar için bulunamiyorsa 28 Mart ve 30 Mayýs 2011 tarihlerinde alýnan Komisyon kararlarýndaki düzeltmelere göre 5 referans ülke çalýþmalarýndan yararlanýlmasý
          -Kombineyi oluþturacak etken maddelerin farmasötik formlarýnýn belirlenmesinde Teknoloji Komisyonu’ndaki sýranýn öncelikli olmasý, (Örneðin; kombineyi oluþturacak etken maddeler a ve b ise b’nin b+c ve c farkýndan bulunabilmesi ve a dan farklý bir farmasötik formda olmasý durumunda dahi toplamlarý referans oluþturabilir.)

kararý alýnmýþtýr.

Ayrýca kombine ürünler için Teknoloji Komisyonu’nun almýþ olduðu karar doðrultsunda, aþaðýdaki sýralamaya göre fiyatlandýrma yapýlacaktýr.

1. Efervesan Tablet için referans olarak seçilebilecek ürünler:

1.    MR, SR, XR, CR Tablet
2.    Retard tablet, enterik tablet
3.    Aðýzda çözünür tablet
4.    Çiðneme tableti
5.    Suda daðýlan tablet
6.    Efervesan Granül
7.    Saþe
8.    Süspansiyon hazýrlamak için kuru toz
9.    Süspansiyon hazýrlamak için granül
10.    Dilaltý tablet
11.    Bukkal tablet
12.    Kontrollü salým granül
13.    Tablet – Film Kaplý Tablet
14.    Mikrogranül tablet
15.    Mikrogranül kapsül
16.    Mikropellet kapsül
17.    Kapsül
18.    Draje

2- Sase için referans oiarak seçilebilecek ürünler;

1.    Efervesan Tablet
2.    Süspansiyon hazýrlamak için kuru toz
3.    Süspansiyon hazýrlamak için granül
4.    Aðýzda çözünür tablet
5.    Dilaltý tablet
6.    Bukkal tablet
7.    Çiðneme Tableti
8.    Tablet-Film Kaplý Tablet
9.    Kapsül-Draje

3. Anýzda daðýlan tablet iciýý referans olarak seçilebilecek ürünler:

1.    Çiðneme Tableti
2.    Efervesan Tablet
3.    Dilaltý tablet
4.    Saþe
5.    Süspansiyon hazýrlamak için kuru toz
6.    Süspansiyon hazýrlamak için granül
7.    Suda daðýlan tablet
8.    Bukkal tablet
9.    Tablet – Film Kaplý Tablet
10.  Kapsül-Draje
 

4. Süspansiyon hazýrlamak için kuru toz formu için referans olarak seçilebilecek ürünler:

1.    Saþe
2.    Efervesan Tablet
3.    Sývý halde ambalajlanmýþ süspansiyon
4.    Þurup
5.    Aðýzda çözünür tablet
6.    Dilaltý tablet
7.    Bukkal tablet
8.    Çiðneme Tableti
9.    Tablet – Film Kaplý Tablet
10.    Kapsül-Draje

5. Damla/ Çözelti formu için referans olarak seçilebilecek ürünler;

1.    Sývý halde ambalajlanmýþ süspansiyon
2.    Þurup
3.    Emülsiyon
4.    Efervesan Tablet
5.    Saþe
6.    Süspansiyon hazýrlamak için kuru toz / gý anül
7.    Aðizda çözünür tablet – Suda daðýlan tabiet
8.    Dilaltý tablet
9.    Bukkal tablet
10.  Çiðneme Tableti
11.   Tablet-Film Kaplý Tablet
12.  Kapsül – Draje
 

 

Önemle duyurulur.