Ana Sayfa Görüşler Eþdeðer Ýlaç, Fiyat Denetimi için Önemli

Eþdeðer Ýlaç, Fiyat Denetimi için Önemli

Niðde Eczacýlar Odasý Baþkaný Nihat Öztürk, saðlýk sektöründe artan ilaç harcamalarýnýn azaltýlmasý için eþdeðer ilaç uygulamasýnýn teþvik edilmesi gerektiðini belirtti.
Türkiye’de saðlýk alanýndaki en büyük harcama kalemleri arasýnda ilaç fiyatlarýnýn baþý çektiðini söyleyen Oda Baþkaný Öztürk, ilaç fiyatlarýný kontrol edebilmenin ve aþaðý çekebilmenin en kýsa ve etkili yolunun ise serbest rekabet þartlarýnýn oluþturulmasý ve teþvik edilmesi ile mümkün olacaðýna deðindi. Ülkemize yurt dýþýndan giren veya Türkiye’de üretilmesi raðmen rekabet edecek üreticilerin bulunmamasý nedeniyle fiyatlarý artan ilaçlarda eþdeðer uygulamasýnýn fiyat adaletsizliðini dizginleyeceðine dikkat çeken Öztürk, “Saðlýk giderlerindeki artýþ mutlaka kontrol altýna alýnmalýdýr. Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapýsýnýn güçlü olmasý ile ancak daha iyi hizmet almamýz mümkündür. Ýlaçlar, Saðlýk Bakanlýðýnca kalite, etkililik ve güvenilirlikleri açýsýndan deðerlendirildikten sonra ruhsat verilmekte ve satýþa sunulduktan sonra da kalite denetimleri yapýlmaktadýr. Eþdeðer ilaç, özgün ilaçla ayný etken maddeyi ayný miktarda içeren, ayný özelliklere sahip ve uygulandýðýnda hastada ayný tedavi edici özellikler gösterdiði bio-eþdeðerlik çalýþmalarýyla kanýtlanmýþ ilaçlardýr. Saðlýk Bakanlýðý, 2002 yýlýndan bu yana bio-eþdeðerliðini kanýtlamamýþ hiçbir ilaca ruhsat vermemekte ve bu tarihten önce ruhsat almýþ ve ancak eþdeðerlik çalýþmalarý yaptýrýlmayan ilaçlarýn da satýþýna izin vermemektedir” dedi.

Bio-eþdeðer olduðu çalýþmalarla kanýtlanmýþ ilaçlarýn, özgün ilaçlara göre daha etkisiz olduklarý yönündeki inanýþlarýn bilimsel açýdan hiçbir geçerliliði bulunmadýðýna vurgu yapan Öztürk, “Vatandaþlarýmýzýn büyük bir bölümü eþdeðer ilaçlar verildiðinde sanki ilaç yanlýþmýþ gibi bir yanýlgýya düþmektedir. Ýlaç harcamalarýnýn azaltýlmasý konusunda öncelikle eþdeðer ilaçlarla ilgili halkýn bilgilendirilmesi için doktor ve eczacýlarýmýza büyük görevler düþmektedir. Halkýmýzýn eczacýlarýmýza güvenerek aldýklarý ilaçlarýn tam eþdeðer olmadan verilmeyeceði hatta verilemeyeceði noktasýnda inançlarý tam olmalýdýr. Çünkü; alternatifi olmayan hiçbir ilacýn fiyatýný denetim altýna almak mümkün olamaz. Aksi durumda kaybeden hepimiz olacaðýz” diye konuþtu.

kaynak:Haberx