Ana Sayfa Ekonomi Eski Baþkan Uyardý: TL`de Kalýn!

Eski Baþkan Uyardý: TL`de Kalýn!

Merkez Bankasý eski Baþkaný Durmuþ Yýlmaz, CNN TÜRK’te önemli açýklamalarda bulundu. Kurun dalgalanmasýnýn yeni bir þey olmadýðýnýn altýný çizen Yýlmaz, Türk lirasýnda kalýn uyarýsýnda bulundu.

Yýlmaz, CNN TÜRK’te Taha Akyol ve Emin Çapa’nýn sorularýný yanýtladý.

Yýlmaz’ýn konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle:

* Kurun dalgalanmasý yeni deðil. Türk lirasýnda kalýn.

* FED bugüne kadar para bastý. Bundan sonra da para basmak zorunda kalabilir. Para basmak krizi çözme konusunda yeterli deðil. ABD ve Avrupa yeterince hýzlý karar alamýyor.

Euro Bölgesi daðýlýr mý?

* 6 ay önce olsa ihtimal zayýf derdim, þimdi ise yüksek.

AB toparlanacak mý?

* AB ve ABD’de de mali sistemin içi dolu deðil. Avrupa’da kamu kurtarýlacak hale geldi. Bu kýsa vadede olacak bir þey deðil. Bugün geliþmiþ ülkeler hasta, minimum 5 yýl sürer.

Türkiye’nin durumu ne olacak?

* Yangýn dýþarýda ama o alev sizi de etkiliyor. Yeterli enstrümanýmýz var. Yanan bir yer yok þu an ama ihtiyatlý olmak lazým. Türkiye gerekeni yapýyor ama bazý açýklamalar gereksiz. Kur rejimi ile ilgili açýklamalar soru iþareti yarattý. Siyasiler biraz mikrofondan uzak durmalýlar, dikkatli açýklamalar yapmalý.
 
*TCMB mali istikrarý da fiyat istikrarýný da gözetiyor.

TL fazla mý deðerli?

* Piyasalarda hurafeler dolaþýyor; yüksek faiz, düþük kur. Ne benim zamanýmda ne de benden sonra böyle bir politika olmadý. Gerçekçi kur diye birþey yok. TL’nin deðerli olup olmadýðý söylenemez.

Kurun ihracata etkisi

* Kur tartýþmasý bilimsel olarak incelenmeli. Kurdaki artýþýn olumlu ve olumsuz etkileri var. Kurun ithalat üzerindeki etkisi de tartýþýlmalý. Ýthalatýn deðil, büyümenin beli kýrýldý.

* Sürekli Merkez Bankasý’ný eleþtirmek kimseye birþey kazandýrmaz.

* Kuru tartýþarak büyük resmi kaçýrýyoruz.

En büyük risk nerede?

* Resesyon mu enflasyon mu? Bu ikilemden kurtulmalýyýz. Olaðanüstü durum var, olaðanüstü tedbirler lazým. En büyük risk korumacýlýk.

kaynak:Bigpara