Ana Sayfa Ekonomi Esas Holding & Medline

Esas Holding & Medline

Önümüzdeki 3 yýlda 100 milyon dolarlýk ek bir yatýrým yapmayý hedefliyoruz“ dedi.Esas Holding, saðlýk alanýndaki yatýrýmlarýný “Medline Saðlýk Grubu“ çatýsý altýnda topladý. Kamýþlý, konuya iliþkin düzenlenen basýn toplantýsýnda, Esas Holding olarak saðlýk sektöründeki iddialarýný ortaya koyabilmek adýna çok önemli bir adým attýklarýný dile getirdi.Esas Holding`in, bugün acil saðlýk alanýnda 16. yýlýný kutlayan Medline markasýný 2001 yýlýnda satýn alarak saðlýk sektörüne adým attýðýný anýmsatan Kamýþlý, acil saðlýk hizmeti sunan þirketin bu yýl içinde evde saðlýk hizmeti de vermeye baþladýðýný anlattý.Kamýþlý, 2008 yýlýnda Birleþik Saðlýk Kurumlarý (BSK) ile özel hastanecilik alanýnda faaliyete baþladýklarýný ve bu 4 yýllýk süreçte satýn almalarla hastanelerinin sayýsýný artýrdýklarýný, bugün 6 ilde hastaneleri bulunduðunu söyledi.Esas Holding olarak sektörde daha da derinleþmek ve iddialý olabilmek için bütün saðlýk yatýrýmlarýný “Medline Saðlýk Grubu“ çatýsý altýnda toplama kararý aldýklarýný bildiren Kamýþlý, þöyle devam etti: “Ekim ayý içerisinde Antalya, Konya, Aydýn, Kütahya, Eskiþehir ve Adana`daki hastanelerimiz de Medline adýyla yoluna devam edecek. Medline Saðlýk Grubu olarak önümüzdeki dönem yatýrýmlarýmýz hýz kazanacak. Þu ana kadar Esas Holding olarak hastanelerimize 100 milyon dolar yatýrým yaptýk. Önümüzdeki 3 yýlda 100 milyon dolarlýk ek bir yatýrým yapmayý hedefliyoruz. Halen 550 olan hastane yatak kapasitemizi, önümüzdeki 3 yýl içinde yapacaðýmýz yeni satýn almalarla 1.000 yataða çýkarmak istiyoruz. Bu nedenle 100 yatak ve üzerindeki hastaneleri satýn almak için önümüze çýkan fýrsatlarla ilgileniyoruz.“ Yeni yatýrýmlarla istihdam sayýsýnda da ciddi oranda artýþlar yaþanacaðýný ifade eden Kamýþlý, bugün saðlýk grubunda 2 bin çalýþanlarý bulunduðunu, 3 yýl bu sayýyý 4 bine çýkarmayý hedeflediklerini bildirdi

-“Tam Gün Yasasý`ný destekliyoruzMedline Saðlýk Grubu`nun bu yýl sonunda 140 milyon lira olarak gerçekleþmesini beklediklerini belirten Kamýþlý, 2012`de yüzde 15 büyüme hedeflediklerini, 5 yýl içinde cirolarýný 250 milyon liraya çýkarmayý amaçladýklarýný kaydetti.Türkiye saðlýk sektöründe son 10 yýlda yapýlan reformlar ile hastanecilik alanýnda yüzde 8`lerde olan özel sektör payýnýn, yüzde 30`lara çýktýðýný, yabancý fon kuruluþlarýnýn, saðlýk sektörüne yatýrým yapmak için adeta sýraya girdiðini anlatan Kamýþlý, sektöre giren yabancý sermaye ile yeni yatýrýmlarýn önünün açýldýðýný söyledi.Kamýþlý Medline Saðlýk Grubu olarak, saðlýk sektöründe verimliliði saðlayacak ve hizmet niteliðini artýracak her türlü uygulamanýn yanýnda olduklarýný belirterek, “Hizmet niteliðini artýracak uygulamalardan biri olduðunu düþündüðümüz Tam Gün Yasasý`ný destekliyoruz. Devlet, hekimlerimizin önünün açýlmasý adýna Tam Gün Yasasý`yla çok önemli bir adým atmýþtýr“ deðerlendirmesinde bulundu.Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Kamýþlý, BSK yapýlanmasýndan farklý olarak artýk satýn almalarda çoðunluk hissesine sahip olmayý istediklerini, zincir hastaneleri satýn alma yoluna gideceklerini anlattý.Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir`in öncelikli büyümek istedikleri þehirler olduðunu belirten Kamýþlý, Ýstanbul`da þu ana kadar satýn almak için istedikleri nitelikte ve kalitede hastane bulamadýklarýný söyledi.Kamýþlý, “ithal doktor“ konusunda bir soru üzerine de Türkiye`de týp eðitimi almýþ yabancý kökenli öðrencilerin Türkiye`de doktorluk yapmalarýný desteklediklerini, yurt dýþýndan doktor getirilmesi konusunu ise hassas bulduklarýný söyledi. Yurt dýþýndan mimar, mühendis veya iþ adamýnýn Türkiye`de iþ yapabildiðini, ayný þekilde doktorlarýn da çalýþabileceðini anlatan Kamýþlý, dil konusunun ise önemli olduðunun altýný çizdi

-“Saðlýk turizminde de iddialýyýz“- Medline Saðlýk Grubu Genel Müdürü Gürkan Ergenekon da Türkiye`de geçen yýl içinde 2 milyon acil vaka meydana geldiðini ve bu vakalarýn 310 bininin Ýstanbul`da yaþandýðýný belirterek, bu vakalarýn yüzde 35`ine Medline Acil Saðlýk`ýn hizmet verdiðini söyledi.Yýlda 20 bine yakýn acil vakaya, yüksek teknoloji donanýmlý ambulanslarla müdahale ettiklerini anlatan Ergenekon, Medline Saðlýk Grubu olarak, bu yýl evde saðlýk hizmetleri alanýnda da hizmet sunmaya baþladýklarýný kaydetti.Yeni yapýlanma ile yatýrýmlarýnýn hýz kazanacaðýný belirten Ergenekon, “Hedefimiz, son 1 yýlda 1 milyon kiþiyi tedavi ettiðimiz hastanelerimizde önümüzdeki yýllarda çok daha fazla hastaya derman olmak“ dedi.Yeni dönemde hastanelerine, alanlarýnda isim yapmýþ akademik kadrolarýn da katýlacaðýný söyleyen Ergenekon, aileyle iþbirliði içinde, saðlýklý ve kaliteli yaþam anlayýþýnýn benimsenmesi için kadýnlara yönelik destek programlarý ve projeler geliþtireceklerini anlattý.Medline Saðlýk Grubu olarak, saðlýk turizminde de iddialý olduklarýný ifade eden Ergenekon, Adana`daki hastanelerine Irak`tan, Türkmenistan`dan hastalarýn tedavi olmak için geldiðini, bunun yaný sýra Medline Antalya Hastanesi ile hem saðlýk turizmi hem turizm saðlýðý alanýnda yeni açýlým yaratmayý hedeflediklerini kaydetti

-“Gizli Hasta“ uygulamasý…- Medline Saðlýk Grubu`nun, hastanecilikte farkýný hissettirecek uygulamalar da gerçekleþtirdiðini anlatan Ergenekon, þunlarý anlattý: “Gizli hasta uygulamasý bunlardan biri. Hasta memnuniyetinin takibini sadece anket ve gözlemlerle kýsýtlamadýk. Avrupa Araþtýrmacýlar Birliði Esomar üyesi baðýmsýz bir pazar araþtýrma firmasý ile iþbirliði içinde hastalarýmýza verilen hizmeti objektif olarak deðerlendiriyoruz. Amacýmýz hizmet kalitemizi sürekli artýrmak, hastalarýmýzý memnun ve saðlýklý bir þekilde evine gönderebilmek.“ Türkiye`de saðlýk alanýnda Ocak 2008 – Eylül 2011 tarihleri arasýnda 250 milyon avro tutarýnda 13 birleþme ve satýn alma gerçekleþtiðini, 2010 yýlýnda 40`a yakýn özel hastane açýldýðýný, özel hastanelerde büyüme oranýnýn yüzde 15`lere çýktýðýný bildiren Ergenekon, geçen yýl itibariyle sektörde özel kuruluþlarýn sayýsýnýn, yaklaþýk 500`ü özel hastane olmak üzere 2 bine yaklaþtýðýný söyledi. Ergenekon, bugün 24 bin 500 doktor ve 200 bin saðlýk personelinin özel saðlýk sektöründe çalýþtýðýný bildirdi.Avrupa`da her 100 bin kiþiye 330–350 doktor, Türkiye`de ise 150 doktor düþtüðüne iþaret eden Ergenekon, geçen yýl Türkiye`de kiþi baþýna yýlda 600 dolar civarýnda saðlýk harcamasý yapýlýrken bu rakamýn ABD`de 7 bin 500 dolarý bulduðunu kaydetti.

kaynak:beyazgazete