Ana Sayfa Görüşler Erciþ ve Van 7,2 ile Sallandý

Erciþ ve Van 7,2 ile Sallandý

Saðlýk Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamaya göre, Saðlýk, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) Van’da meydana gelen depremin ardýndan acilen toplandý. SAKOM çalýþmalarýna devam ederken, Van ve çevresinde bulunan bütün 112 Acil Saðlýk ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) deprem mahalline ulaþtý ve 30 dakika içerisinde gerekli müdahalelere baþladý. Bu arada 29 ilden yardým ekipleri bölgeye ulaþýrken, deprem mahalline sevk edilen 3 ambulans helikopter yaralý nakline baþladý. Ayrýca iki ambulans uçak bölgeye saðlýk ekibiyle birlikte gönderilirken bunlara ilave olarak 3 ambulans uçak ve 4 ambulans helikopter daha bölgeye yönlendirildi.

Ýlk etapta Van merkezde bulunan 2 çadýr hastane Van Bölge Eðitim Araþtýrma Hastanesinin bahçesine kuruldu. Burada yaralýlara gerekli müdahaleler sürdürülürken, Erçiþ ilçesine de iki çadýr hastane kuruluyor.

Þu anda deprem mahallinde 145 ambulans, 9 UMKE aracý ile birlikte toplam 500 kiþilik bir saðlýk ekibi görev yaparken bölge dýþýndan 87 uzman hekim bölgeye ulaþtý ve çalýþmalara katýldý.

Bu arada Ankara’dan Van’a iki adet kargo uçaðý ile bir UMKE aracý, iki UMKE ekibi ve bir hastane týbbi donaným seti gönderilirken yaralýlarýn bölgeden tahliye ve tedavileri için Aðrý, Erzurum, Diyarbakýr, Siirt, Bitlis, Muþ ve Trabzon illerindeki hastanelerinde bin 719 yatak hazýr tutuluyor.

Kýzýlay, “Ankara’daki Türk Kýzýlayý Afet Operasyon Merkezi’nde bir kriz masasý oluþturulduðu”nu açýkladý.

Kýzýlay’ýn Erzurum, Muþ ve Elazýð Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezlerinden çok sayýda malzeme gönderildiði bildirilen açýklama þöyle:

“Yerel lojistik merkezlerinden çok sayýda çadýr, battaniye ve gýda malzemesi bölgeye doðru yola çýkarýldý. Türk Kýzýlayý’nýn ekipleri bölgede durum ve ihtiyaç tespit çalýþmalarýna devam ediyor. Bölgedeki kan merkezleri de yaralýlar için gerekli kaný ulaþtýrmak için çalýþmalarýna baþladý.