Ana Sayfa Görüşler Enkazdan Kolu Kesilerek Çýkarýlan Hemþire

Enkazdan Kolu Kesilerek Çýkarýlan Hemþire

Enkazdan kolu kesilerek kurtarýlan hemþire Azeri Vüsale Çalýþkan, inanýlmaz kurtuluþ hikayesini VATAN’a anlattý

Van’a ilk ulaþan kurtarma gruplarýndan Aðrý UMKE(Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) tarafýndan kolu kesilerek enkaz altýndan çýkarýlan hemþireyi dün bütün Türkiye merak etti. VATAN’ýn manþetten kurtuluþ hikayesini verdiði hemþirenin 1.5 ay önce evlenerek Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen Vüsale Çalýþkan olduðu ortaya çýktý. Vüsale Çalýþkan, Azerbaycan’da okurken tanýþtýðý Murat Çalýþkan’a aþýk olunca hayatý deðiþti. Güzel Vüsale, Murat ile evlenerek ülkesinden ayrýldý ve 1.5 ay önce Erciþ’e yerleþti. 20 yaþýndaki Vüsale Çalýþkan Türkiye’deki çalýþma iznini alalý da sadece bir kaç gün olmuþtu. Erciþ’te özel hastanede çalýþmak için baþvuru yapan ve kabul edilen genç kadýn, kýsa süre sonra yeni iþine baþlayacaktý, heyecanlýydý. Çalýþkan hasta yataðýnda yaþadýklarýný VATAN’a anlattý:

“Herþey 5 saniyede oldu bitti. Evimiz 6 katlý binanýn 3 katýndaydý. Misafirlerim için mutfakta yemek yapýyordum. Sarsýntý baþladýðý anda ne kadar gücüm varsa koþmaya baþladým. Tam kapýya yaklaþtým çýkacaktým ki bina çöktü. Bir anda beton yýðýnlarýnýn altýnda kaldým. Kolumun sýkýþtýðýný ve hareket edemediðimi fark ettim. Baðýrmadým. Yaþamak istemedim. Beklerken eþimin sesini duyunca, o an ‘yaþamalýyým’ dedim. Kurtarma ekibine seslendim.”

Tüm gücümle koþtum

Deprem anýndan kurtarýldýðým son dakikaya kadar bilimcim hep açýktý. Bulunduðum yer boþluktu. Rahat nefes alýyordum ama gerçekten çok karanlýktý. 5 saat çalýþtýlar. Kolunu ‘Kesmek zorundayýz’ dediler. O zaman, ‘Kesmeyin. Beni kurtarmayýn, ölmek istiyorum’ dedim. Öyle dedim ama eþim ve saðlýk ekipleri kesilmesine karar verdi. Kesilen kolum dýþýnda diðer kolumda kýrýklar ve yaralanmalar var. Bacaðýmda ve ayaðýmda da kýrýklar var. Ama doktorlar bir sorun kalmayacaðýný söylüyorlar.”

Eþini de kurtardý

Genç kadýn aslýnda bir mucize eseri eþinin de hayatýný kurtardý. Hastanede eþinin baþýndan ayrýlmayan Murat Çalýþkan ise yaþadýklarýný þöyle anlattý: “Depremin çýkardýðý o güm sesini duyar duymaz hýzla masadan kalktým. Eve doðru koþmaya baþladým. Eþime biran önce ulaþmak için koþtum. Korktuðum baþýma geldi, bina yýkýlmýþtý. Sesimi duyurana kadar baðýrdým. Sonunda bulduk. Vüsale kurtuldu ama o gün okey oynadýðým arkadaþlarýmýn öldüðünü öðrendim. Hýzla kalkýp koþmasam ben de orada olacaktým.”

kaynak:Vatan gazetesi