Ana Sayfa Görüşler Eczacýlýk Eðitimine Uluslararasý Standart

Eczacýlýk Eðitimine Uluslararasý Standart

Buna göre, eczacý adayý öðrenciler ilaçlarýn güvenli kullanýmý, kontrole tabi ilaçlar, hasta haklarý, çaðdaþ eczacýlýk uygulamalarý gibi konularda da eðitim alacak.

Eczacýlýk fakültelerinin üniversiteye giriþte her zaman ilk tercih edilen fakülteler arasýnda yer aldýðýný belirten Ýnönü Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Göknur Aktay, geliþime açýk bir meslek olan eczacýlýðýn geçmiþten günümüze sürekli deðiþim içinde olduðuna iþaret etti.

Ýnönü Üniversitesi’nde yapýlan toplantýda eczacýlýk eðitimi ve mesleðiyle ilgili sorunlarý tespit ederek eczacýlýk eðitimini uluslararasý standartlara yükseltilmeyi amaçlandýklarýný vurgulayan Aktay, söz konusu fakültelerde verilen eczacýlýk eðitim ve öðretiminin geliþtirilmesi ve asgari kalite standartlarýna ulaþýlmasý amacýyla Ulusal Eczacýlýk Eðitimi Akreditasyon Kurulu yönergesinin son þekline getirilerek onaylandýðýný kaydetti.

Bu ayýn sonuna kadar oluþturulacak Ulusal Eczacýlýk Eðitimi Akreditasyon Kurulu’nun, çalýþmalarýna kasým ayýnda baþlayacaðýný bildiren Aktay, özerk bir yapýya sahip kurulun fakültelerin akreditasyon baþvurularýný ocak ayýndan itibaren kabul edeceðini belirtti. Eczacýlýk Fakültesi mezunlarýný artýk özellikle hastane eczacýlýðýna, ilaç endüstrisine, AR-GE merkezlerine ve akademisyenliðe yönlendirdiklerini dile getiren Aktay, dünyada biyoteknolojik ürünlerin öneminin arttýðýný vurgulayarak, Türkiye’nin de bu konunun dýþýnda kalmadýðýný ve birçok Eczacýlýk Fakültesinde Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dallarýnýn kurulduðunu söyledi.

Aktay, toplantýda, eczacýlýk fakültelerinde verilen eðitimleri uluslararasý standartlara kavuþturma çerçevesinde ”taþýnýr mal yönetimi, medikal cihaz ve malzemeler, iþletme ve iktisat bilgisi, temel hukuk ve saðlýk hukuku, stok takibi, ilaçlarýn güvenli kullanýmý, soðuk zincir, kontrole tabi ilaçlar, personel yönetimi, insan ve hasta haklarý, envanter kontrolü, çaðdaþ eczacýlýk uygulamalarý ve veteriner ilaçlar” konularýnýn da müfredata eklenmesinin kararlaþtýrýldýðýný bildirdi.

kaynak.ntvmsnbc