Ana Sayfa Görüşler Eczacýbaþý &Fransýz Juvise

Eczacýbaþý &Fransýz Juvise

Eczacýbaþý’ndan yapýlan açýklamada, iþbirliðinin ilk adýmý olarak, baþta psikosomatik rahatsýzlýklar olmak üzere, anksiyete, huzursuzluk, konsantrasyon zayýflýðý gibi durumlarýn eþlik ettiði ruhsal rahatsýzlýklarýn tedavisinde kullanýlan bir antidepresanýn lisans sözleþmesi ile atýldýðý kaydedildi.

Eczacýbaþý Saðlýk Grubu Baþkaný Sedat Birol, daha ekonomik ilaçlarla etkin tedavi stratejileri çerçevesinde, hem kamuya hem vatandaþlara katký saðlayacaðýna inandýklarý bu anlaþmadan mutluluk duyduklarýný belirterek, “Gerçekleþtirdiðimiz iþbirliðinin, gelecekte özellikle sinir sistemiyle ilgili yeni ürünlerde hýzla geliþtirilmesinde, Juvise ile tam bir fikir birliði içindeyiz” ifadesini kullandý.

Juvise Pharmaceuticals Kurucusu ve Baþkaný M. Frederic Mascha ise, lisans sözleþmesi imzaladýklarý ilacýn Türkiye’de çok iyi tanýndýðýný, yüksek etkinlik ve düþük baðýmlýlýk riski gibi özellikleri sayesinde doktorlar tarafýndan sýkça baþvurulan bir ilaç olduðunu kaydederek, “Bu ortaklýk bizlere, büyüyen Türkiye pazarýnda varlýðýmýzý güçlendirme ve Eczacýbaþý Ýlaç Pazarlama’nýn yardýmlarýyla Juvise Pharmaceuticals’ýn ürün portföyünde bulunmakla beraber henüz Türkiye pazarýnda hastalarla buluþmamýþ olan lider ürünlerimizi bu pazarda ruhsatlandýrma fýrsatý sunacaktýr” dedi.

Açýklamada, Lyon merkezli bir ilaç þirketi olan Juvise Pharmaceuticals’ýn, merkezi sinir sistemi hastalýklarý ve romatolojik hastalýklarýn tedavisine yönelik orijinal ilaçlar konusundaki uzmanlýðý ile tanýndýðý, þirketin, Avrupa, Türkiye ve Afrika’ya yayýlan 31’den fazla ülke pazarýnda faaliyet gösterdiði bildirildi.

kaynak:Hürriyet gazetesi