Ana Sayfa Görüşler Doktorluk Elden Gidiyor

Doktorluk Elden Gidiyor

Hemþire, eczacý ve fizyoterapistlerin doktora eðitimleri sonucu ‘doktor’ unvaný kazanmasý, hekimleri kaygýlandýrýyor. Hekimler, kendilerini doktor olarak tanýtan hekim dýþý saðlýk personeli nedeniyle hastalarýn kafalarýnýn karýþabileceðini düþünüyor

Medimagazin internet sitesinden Doç. Dr. Çaðatay Barut’un haberine göre, hekim olmayan saðlýk personelinin hastalara kendilerini tanýtýrken ‘doktor’ unvaný kullanmalarý yaygýnlaþmaya baþlayacak. Üniversiteden mezun olduktan sonra lisansüstü eðitimine devam eden hemþireler doktora eðitimlerini tamamladýklarýnda ‘doktor’ unvaný kazanýyorlar.

Amerika Birleþik Devletleri’nde binlerce hemþire benzer þekilde eðitimlerini tamamlayýp ‘doktor’ unvaný alýyor. Saðlýk profesyonelleri arasýnda doktora eðitimi alma eðilimi giderek artarken, sonuç olarak ‘doktor’ unvanýyla birlikte para, güç ve prestij için bir mücadele söz konusu olabiliyor.

Giderek artan sayýda hemþire, eczacý ve fizyoterapistin ‘doktor’ unvaný alabilmek için uðraþmasý, hekimleri ‘doktor’ unvaný için mücadeleye sevk ediyor. Hemþireler için doktora eðitimi yapmak, hastanede üst düzey idari görev almak, kariyerlerine bir üniversitede devam etmek, meslektaþlarýndan ve hastalarýndan daha fazla saygý görmek gibi avantajlar saðlýyor. Bununla birlikte yeni unvanlar, sigorta þirketlerinden hastalara yapýlan hizmetler karþýlýðýnda daha fazla ödeme alýnmasýný saðladýðý gibi, ilaç reçete edebilmek için bir yetki de saðlýyor.

HEKÝMLER KONUYA MESAFELÝ
Önde gelen hemþirelik otoriteleri daha fazla sayýda hemþirenin doktora eðitimi almasý konusundaki ýsrarlarýnýn devam edeceðini, ancak bu durumun son yýllarda hemþirelere daha fazla otonomi, para ve reçete yazma yetkisi kazandýrmak konusunda yasama organlarýndaki mücadeleleriyle iliþkisi olmadýðýný belirtti.

New York Times’taki haberde birçok hekim konuya þüpheyle yaklaþýrken, daha fazla para kazanma ve reçete yazma yetkisi istemeyeceklerse hemþirelerin doktora yapma amaçlarýný  merak ettiklerini ifade ediyor. Amerikan Aile Hekimleri Akademisi Baþkaný Dr. Roland Goertz, hekimlerin yüzyýllardýr mesleklerini ifade etmekte kullanýlan ‘doktor’ unvaný üzerindeki kontrollerini kaybetmekten, bunu takiben de mesleklerini kaybetmekten endiþe ettiklerini söyledi. Kendilerini doktor olarak tanýtan hekim dýþý saðlýk personeli nedeniyle hastalarýn saðlýk çalýþanlarýnýn görevleri hakkýnda kafalarýnýn karýþabileceðini sözlerine ekleyen Goertz’e göre esas kaygý, ‘doktor’ sözcüðünün kullanýmýnýn hastalar için çok açýk olmayacaðý yönünde.

YASAL DÜZENLEMELERLE ENGELLENECEK
Hekimler ‘doktor’ unvanýnýn kullanýmýnda kýsýtlamalar getiren yeni yasal düzenlemeler için çabalýyor. New York Eyalet Senatosu’na yeni teklif edilen bir yasa önerisine göre, hemþireler eðitim durumlarý ne olursa olsun kendilerini ‘doktor’ olarak tanýtamayacaklar. Kongreye sunulan bir yasaya göre de kiþiler eðitim ya da meslek unvanlarýný farklý kullanamayacaklar.

Arizona ve diðer bazý eyaletlerde hemþire, eczacý ve diðer hekim dýþý saðlýk çalýþanlarý mesleklerini belirtmeden ‘doktor’ unvaný kullanamýyor.

Mücadeledeki ana noktanýn hastalarý ilk kimin tedavi edeceði konusu olduðu ifade ediliyor. Eczacý, fizyoterapist ve hemþireler, hekimlere yardýmcý olarak çalýþýyor. Hastayý ilk önce hekim görüyor, hastanýn reçetesini yazýyor ve tedavisini belirliyor.

Eczacý ve fizyoterapi meslek liderleri, doktora eðitimi sonucunda alýnan unvanla eczacý ve fizyoterapistlerin hastalarý doðrudan görebilme ve tedavilerini doðrudan düzenleme konusunda yetkilendirilebilecekleri konusunda beklentiye girdiklerini belirtiyor. Bunun sonucunda da saðlýk hizmetlerinden daha fazla maddi pay almayý umduklarýný dile getiriyorlar.

kaynak: ntvmsnbc