Ana Sayfa Görüşler Doktora Mecburi Hizmet Senedi

Doktora Mecburi Hizmet Senedi

Tam gün þokunu yaþayan doktorlarý üzecek yeni kararname de yolda. Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taslaðýndaki dikkat çekici iki yeni düzenleme, hekim dünyasýnda çok tartýþýlacak. Mezun olduktan hemen sonra 300 ila 600 gün arasýnda deðiþen sürelerde mecburi hizmetlerini yapan ve ancak o zaman diplomalarýný alabilen hekimler, ayný zamanda uzman hekim olduktan sonra da mecburi hizmet yapmak zorundalar. Mecburi hizmetini tamamlamayan hekimlerin mesleklerini icra etmelerine ne devlet kadrolarýnda ne de özel sektörde izin veriliyor. Türkiye’de, mezun olmasýna karþýn; diplomasýný mecburi hizmetini tamamlamadan alamayan tek meslek grubu olan hekimler þimdi bir zorunlulukla daha karþý karþýya. Yeni kararname taslaðýnda ‘uzmanlýk eðitimi yaptýrýlmasýný’ düzenleyen maddede bir de senet imzalama zorunluluðu getirildi. 4 yýllýk uzmanlýk eðitimini yapan doktorlardan, Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ‘Yüklenme Senedi ile Muteber Ýmzalý Müteselsil Kefalet Senedi’ alýnacak. Böylece doktorun mecburi hizmet yükümlülüðünü yerine getirmeden görevinden ayrýlmasý, müstafi sayýlmasý, görevine son verilmesi veya devlet memurluðundan çýkarýlmasý halinde, o güne kadar kendisine bakanlýkça yapýlan tüm ödemeler faiziyle birlikte tahsil edilecek. Mecburi hizmetini yapmayan hekim, sadece mesleðinden olmayacak bir de üzerine senet ödeyecek.

YETERSÝZ DOKTORA EÐÝTÝM
Bir baþka düzenleme de Saðlýk Meslekleri Kurulu ile ilgili. Kurul, mesleðinde yetersizliði tespit edilenlerle dikkatsiz ve özensiz davranýþla ölüme veya fonksiyon kaybýna neden olanlarýn, mesleki yeterlilik eðitimine tutulmasýna karar verebilecek. Sýnavda baþarýsýz olanlar meslek icrasýndan men edilecek.

Kaynak:Akþam gazetesi-Dilek GEDÝK