Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Depremde Yaþamýný Yitiren Saðlýk Çalýþanlarý-TTB

Depremde Yaþamýný Yitiren Saðlýk Çalýþanlarý-TTB

Bölgede tüm saðlýk çalýþanlarý büyük bir özveriyle görev yapmaktadýr. Tüm saðlýk çalýþanlarýna bu özverili ve insani emekleri için þükran borçluyuz.

Prof. Dr Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi), Uzm. Dr. Halis Yerlikaya (TTB Merkez Konseyi), Uzm. Dr. Murat Yalçýn (Siirt Tabip Odasý), Mehmet Sýddýk Akýn (SES Genel Sekreteri) ve Fikret Çalagan’dan (SES Merkez Denetleme Kurulu Baþkaný) oluþan heyet ikinci gün deðerlendirme raporunu hazýrlamýþtýr.

Erciþ’te Saðlýk Merkezlerinin Durumu

Ýlçede 1 devlet hastanesi, 1 Toplum Saðlýðý Merkezi (TSM) ve 13 adet Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) bulunmaktadýr. Bunlardan sadece TSM binasýnda saðlýk hizmeti verilmektedir. Bir adet ‘sahra hastanesi’ kurulmuþtur. Ayrýca bölgedeki bazý belediyelerin saðlýk birimleri saðlýk hizmeti sunmaya çalýþmaktadýr.

Sorunlar:

1) Mevcut TSM kadrosunda çalýþan personelin aileleri de depremden etkilendiði için bir yandan hizmet üretmeye çalýþýrken diðer yandan da kendi aileleri ile ilgilenmek zorunda kalmaktadýrlar. Bölgedeki saðlýk çalýþanlarý da depremin travmatik etkisine maruz kalmýþlardýr, bu nedenle akut stres bozukluðu, yas reaksiyonu (çalýþma arkadaþlarýnýn göçükte olmasý, bir kýsmýnýn yaþamýný yitirmiþ olmasý) geliþme potansiyeli ve bu koþullarda çalýþmalarýnýn kendi ruh saðlýklarý açýsýndan ve hizmet verdikleri topluluk açýsýndan oldukça sakýncalý sonuçlara yol açabileceði göz önünde bulundurulmalýdýr.

2) Saðlýk çalýþanlarýnýn barýnma (çadýra eriþememe, ýsýnma) beslenme, dinlenme, uzun süreli çalýþma, malzeme eksikliði bazý dallarda iþ yükünün yoðunluðu vb. sorunlarý vardýr. Saðlýk hizmetlerinin koordinasyonuna iliþkin sorunlar çalýþma ortamýnda gerginliðe yol açmaktadýr.  Öte yandan sayýca çok olmasýna raðmen etkin biçimde kullanýlamayan personel ve ambulans ile yeniden iþlerlik kazandýrýlamayan Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinden kaynaklanan sorunlar yaþanmaktadýr.

3) Saðlýk hizmeti verilen kurumlarda su sorunu vardýr. Buralarda hizmetin verildiði birimlerde personelin ve vatandaþýn kullandýðý mekanlarda susuzluk nedeniyle ciddi bir enfeksiyon riski bulunmaktadýr. Tuvaletler kullanýlamayacak duruma gelmiþtir.

Öneriler:

1) Öncelikle bölgede yerleþik olarak görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn geçici süre ile dinlenmeye alýnmasý, ailelerinin barýnma ve beslenme ihtiyaçlarýnýn giderilmesi gerekmektedir.

2) Saðlýk hizmetlerinde büyük gerginlik yarattýðý gözlemlenen koordinasyon bozukluðuna yönelik çözümler üretilmelidir. Yine gerek gönüllü gerekse de görevli olarak bölgeye gelen saðlýk çalýþanlarýnýn kýsa süreli rotasyonlarla çalýþtýrýlmalarý uygun olacaktýr.

3) Hastane ve 1. basamak saðlýk kurumlarýnda hasar tespiti yapýlarak fiziki koþullarý uygun olanlarýn hýzla saðlýk hizmeti vermeye baþlatýlmasý gerekmektedir. Özellikle koruyucu ve çevreye yönelik hizmetlere önem verilmelidir.

4) Saðlýk kurumlarýnýn su ve hijyen sorunlarý acilen çözülmelidir.

5) Kadýnlar ve gebeler için uygun muayene ve doðum birimleri faaliyete geçirilmelidir.

6)Travma süreci ve sonrasýnda geliþebilecek psikolojik sorunlar göz önünde bulundurularak önlemeye yönelik müdahaleler, uzun vadeye yönelik hizmet için politikalar geliþtirilmelidir.

23 Ekim 2011 tarihinde Van Tabanlý depreminde yaralanan, enkaz altýnda kalan ve yaþamýný yitiren saðlýk çalýþanlarýnýn elde edilebilen listesi aþaðýda sunulmuþtur. Yaralýlarýn tez zamanda iyileþmelerini, enkaz altýnda olanlarýn sað kurtarýlmalarýný diliyoruz. Yaþamlarýný yitiren saðlýk çalýþanlarýnýn yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz.

Yaþamýný Yitirenler

1)Meltem Çelebioðlu

2) Hikmet Tekin

3) Kenan Canpolat

4) Abdullah Yasar

5) Ümit Türkmen

Enkaz Altýnda Olanlar

1) Dr. Ramazan Sansür

2) Semahat Balta

3) Hakan Yurtkuran

4) Cemile (soyadý öðrenilemedi)’nin halen enkaz altýnda olduðu

Yaralý olup diðer merkezlere sevk edilenlerden soyadý öðrenilemeyen Burcu isimli saðlýk personelinin ayaðýnýn ampute (kesildiði) edildiði, Hakan Taþkýran’ýn da tedavisinin devam ettiði öðrenilmiþtir.

TTB