Ana Sayfa Görüşler Cinayet Teþebbüsü Gibi Rapor Skandalý

Cinayet Teþebbüsü Gibi Rapor Skandalý

Muðla’nýn Milas ilçesinde bir hastanede laborant olarak görev yapan Abdurrahman Önder, gýda sektöründe çalýþanlarýn 1593 sayýlý Umumi Hýfzýsýhha Kanunu’nun 126’ncý maddesi gereðince turizm bölgelerinde yýlda bir kez alýnmasý gereken portör muayenesini içeren kan, idrar, gaita ve akciðer testlerinde son zamanlarda azalma olmasý üzerine araþtýrma yaptý. Araþtýrma sonucunda, çok sayýda çalýþana sahte imzalý portör muayene raporu ve belgesi verildiðini farkedip, savcýlýða suç duyurusunda bulundu.

MUAYENEDEN GEÇÝRÝLMEDEN RAPORLAR VERÝLMÝÞ
Bodrum Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, savcýlýðýn talimatý üzerine il genelinde portör muayene raporu vermeye yetkili olan iki özel saðlýk kuruluþundan biri olan Bodrum’un Gümbet Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi’ndeki bir saðlýk merkezini 6 ay süreyle teknik takibe aldý. Takip sonucu, saðlýk merkezinin Saðlýk Bakanlýðý’ndan kiralanan Gezici Portör Muayene Aracý ile Muðla ve Ýlçeleri’nde yaptýðý muayenelerde alýnan test örneklerinin laborant ve doktor imzalarý taklit edilerek imzalanýp, ilgili kurumlara gönderildiði belirlendi. Bazý çalýþanlara ise hiç muayeneden geçirilmeden rapor düzenlendiði tespit edildi.

YENÝDEN MUAYENEDE 20 KÝÞÝ SARILIK VE VEREMLÝ ÇIKTI
Bunun üzerine portör raporlarý usulüne uygun verilmediði belirlenen 400 çalýþan tekrar muayene gönderildi. Muayene sonucunda, ilçedeki otel ve restoranlarda çalýþtýklarý belirlenen 20 kiþiye sarýlýk ve verem teþhisi konuldu. Bunun üzerine jandarma bugün saðlýk merkezine operasyon düzenleyip, 3’ü yönetici 16 kiþiyi gözaltýna aldý. Zanlýlarýn, bu yolla 500 bin TL’lik vurgun yaptýklarý ileri sürüldü.

Saðlýk merkezinin gözaltýna ve jandarmadaki ifadesinin ardýndan serbest býrakýlan yönetim kurulu baþkaný Metin Þentürk, asýl maðdurun kendisi olduðunu ileri sürdü. Þentürk þunlarý söyledi:

“5 ay önce, Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan bize portör muayenesi iþi verildi. Yapmaya baþladýk ancak, devletin tüm saðlýk birimleri ve çevre teknisyenleri bu iþe karýþýnca iþ kontrolümüzden çýktý. Portör raporlarýnda sahte imzalar ve sahte belgeler bulunduðu, yanlýþlýklar yapýldýðý doðru. Ama bu bizim dýþýmýzda olan bir þey. Önümüzdeki günlerde bu iþin büyümesi ile birlikte elimdeki bu iþin içinde devlet memurlarý olduðunu gösteren belgeleri de açýklayacaðým ve ilgili kurumlara vereceðim. Bunlarýn isimleri þu an bende gizli. Bizim kaðýtlarýmýzla sahtecilik yapan asýl onlar. Bunlarý ilgili kurumlara bildirdim. Olayda bizim belgelerimizin ve logomuzun kullanýlmasý sýkýntý yarattý. Muðla’da bu iþi yapan iki saðlýk kuruluþundan biri olarak bizden bir günde bin kiþinin idrar, kan, gaita tahlilleri ve akciðer filmlerinin çekilmesi istenince durum bu hale geliyor. Zaten, kiraladýðýmýz portör araçlarýný da iade etmeyi düþünüyoruz. Bu iþi býrakalý bir ay oldu. 4 milyon TL yatýrým yaptým. 9- 10 lira için bu tür hokkabazlýklara ihtiyacým yok.”

Gözaltýndaki 15 kiþinin, jandarmadaki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edileceði bildirildi.

kaynak:Radikal gazetesi