Ana Sayfa Görüşler Batýdaki Ýller Eczane Zengini

Batýdaki Ýller Eczane Zengini

Türk Eczacýlarý Birliði’nin (TEB) 2010 yýlý verilerine göre toplam 23 bin 636 serbest eczanenin bulunduðu Türkiye’de 3 bin 119 kiþiye bir eczane düþüyor. Ortalama nüfusa bakýldýðýnda, eczane sayýlarýnýn ülkenin batý bölgelerinde daha yüksek olduðu dikkat çekiyor.

Buna göre, eczane baþýna 3 binden daha az nüfusun düþtüðü iller içinde Muðla, Antalya, Aydýn, Ýzmir ve Burdur illeri baþý çekiyor. Bir eczaneye Muðla’da 2 bin 85, Antalya’da 2 bin 160, Aydýn’da 2 bin 302, Ýzmir’de 2 bin 369, Burdur’da 2 bin 375, Ankara’da 2 bin 446, Denizli’de 2 bin 472, Isparta’da 2 bin 576, Kýrklareli’de 2 bin 600, Edirne’de 2 bin 620, Yalova’da 2 bin 646, Ýstanbul’da 2 bin 673, Balýkesir’de 2 bin 686, Trabzon’da 2 bin 777, Nevþehir’de 2 bin 795, Bolu’da 2 bin 796, Karabük’te 2 bin 845, Konya’da ise 2 bin 848 kiþi düþüyor.

DOÐU VE GÜNEYDOÐU’DA SAYI AZ
TEB’in rakamlarýna göre, özellikle Doðu ve Güneydoðu’da eczane sayýlarý nüfus yoðunluðuna göre batýya göre daha az. Hakkâri’de 12 bin 565, Þýrnak’ta 11 bin 947, Muþ’ta 9 bin 462, Van’da 8 bin 350, Bitlis’te 7 bin 828, Aðrý’da 7 bin 528, Bingöl’de ise 7 bin 88 kiþiye bir eczane düþüyor. Bu bölgede 4 binden fazla nüfusa bir eczanenin düþtüðü diðer iller ise þöyle:

Adýyaman (4 bin 924), Ardahan (6 bin 591), Batman (4 bin 859), Bayburt (4 bin 961), Diyarbakýr (4 bin 869), Erzincan (4 bin 244), Erzurum (4 bin 578), Gaziantep (4 bin 231), Gümüþhane (4 bin 321), Kahramanmaraþ (4 bin 446), Kars (6 bin 560), Mardin (6 bin 589), Siirt (5 bin 97), Sivas (4 bin 39), Þanlýurfa (5 bin 71), Tunceli (5 bin 900).

”YASADA DÜZENLEME YAPILMALI”
Türk Eczacýlarý Birliði (TEB) Genel Baþkaný Erdoðan Çolak, Türkiye’de eczacýlýk eðitimi ve serbest eczanelerle ilgili düzenlemeler yapýlmasý gerektiðini bildirdi. Eczacýlýk fakültelerinin sayý ve kontenjanlarýnýn azaltýlmasý önerisini dile getiren Çolak, þu görüþleri savundu:

”Yeni açýlan eczacýlýk fakültelerinin eðitim kalitesi son derece düþük. Bu fakültelerde, daha çok büyük þehirlerdeki köklü fakültelerden öðretim üyeleri gidip ders veriyor. Eczacýlýk fakültelerinde yeni bir yapýlanmaya gidilerek sanayi sektörüyle iþbirliðinin geliþtirilmesinin yollarý aranmalýdýr. Fakülte-sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi sayesinde araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri hýzlanabilir. Bugün buna benzer iþbirliði faaliyetleri Trakya ve Hacettepe Üniversitelerinde yürütülüyor. Bunun yaný sýra eczacýlýk fakültelerinde de branþlaþmaya gidilmelidir. Dünyada artýk klinik eczacýlýk, radyofarmasi gibi farklý branþlarda eðitim veriliyor. Serbest eczane açacak eczacý adayý farklý eðitim alýyor. Dolayýsýyla eczacý adaylarý, mezuniyet sonrasý hangi alanda çalýþacaðýna daha fakültede eðitim görürken karar vermelidir.”

Sanayi sektöründeki yüzde 4.5’luk eczacý istihdamýnýn yeterli olmadýðýný vurgulayan Çolak, ”Türkiye’de Ar-ge çalýþmasý yeterince yapýlmadýðý için ilaç sanayi geliþmiyor. Bunun geliþmesi ve istihdam ortamý yaratýlmasý için üniversitelerle iþbirliðine gidilmesi þart” dedi.

Kamuda reçete kontrol ünitelerinde ve hastanelerde de yeterli eczacý istihdamý olmadýðýna iþaret eden Çolak, ”Avrupa’da 50 yatak baþýna bir eczacý istihdam edilir. Ancak bizde her hastanede sadece bir eczacý olur. Bu da depo kontrol görevlisi gibi çalýþýr” ifadesini kullandý.

6197 Sayýlý Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýndaki Kanunda deðiþiklik yapýlmasý önerisini de dile getiren Çolak, bu düzenlemenin, eczane sayýsýnýn nüfusa göre sýnýrlandýrýlmasý gibi önlemleri içermesi gerektiðini söyledi. Bu sýnýrlamayla Türkiye’de de Avrupa’da gibi 3 bin 500 nüfusa bir eczane düþmesinin saðlanmasý gereðine iþaret eden Çolak, ”6197 sayýlý kanunun 5. maddesinde deðiþikliðe giderek, eczane açýlýþlarýnda nüfus sýnýrlamasý getirilmelidir. Buna göre, serbest eczane açma talepleri, ilçe sýnýrlarý içindeki nüfusa göre deðerlendirilmelidir. Nüfusu 20 bine kadar olan yerlerde 2 bin 500, 20 binden fazla olan yerlerde ise 3 bin 500 kiþiye bir eczane düþecek þekilde yeni eczane açma talepleri deðerlendirilmelidir” þeklinde konuþtu.

Çolak, eczane sayýsýnýn yetersiz olduðu bölgelerde, aile hekimlerinin reçetelerinin eczacý odalarýnýn getirdiði daðýtým sistemiyle hastalara ulaþtýrýldýðýný bildirdi.

kaynak: ntvmsnbc.com