Ana Sayfa Görüşler Bakan’dan Ýstifa Eden Doktorlara Rest

Bakan’dan Ýstifa Eden Doktorlara Rest

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, tam gün yasasýndan sonra oluþan hizmet açýðýný mutlaka kapatacaklarýný belirterek, gerekirse yeni öðretim üyesi kadrolarýnýn verileceðini söyledi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Ankara’da düzenlenen 4. Ulusal Aþý Sempozyumu’na katýldý. Akdað burada gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný cevaplandýrdý. Tam günden sonra doktor ve ameliyat sayýsýnýn azaldýðý ile ilgili bir soru üzerine Akdað, “Bizim elimizde böyle bir veri yok.” dedi.

ABARTILIYOR SADECE 650 KÝÞÝ

Türkiye’de üniversitelerde çalýþan 10 bin uzman hekimin bulunduðunu söyleyen Akdað, “Bu uzmanlar belirli seviyelerde öðretim üyesi ayný zamanda; yardýmcý doçent, doçent ya da profesör kadrolarýndalar. Bu unvanlarý olmayan uzman sayýsý da az olmakla birlikte mevcut” diye konuþtu. Bu 10 bin kiþiden,üniversitehastanesinde hocalýk yaparken ayný zamanda dýþarýda çalýþanlarýn sayýsýnýn ise 650 civarýnda olduðunu aktaran Akdað, “Bunlarýn vereceði karar da henüz netleþmiþ deðil. Bu 650’nin muhtemelen önemli bir kýsmý da sadece üniversitede çalýþmayý kabul edecek, bu sayý daha da azalacak” dedi.

BÖYLE HOCALIK OLABÝLÝR MÝ?

“Üniversitelerdeki 10 bin öðretim üyesinin yüzde 5’inden bahsedildiðinin altýný çizen Akdað, “Bunu önemli bir problemmiþ gibi Türk kamuoyuna sunmak, vatandaþlara, hastalara, hasta yakýnlarýna yapýlacak en büyük haksýzlýktýr” þeklinde konuþtu. Üniversitelerin ticarethane ya da bir rant kapýsý olmasýný kabul etmediklerini söyleyen Akdað, bu anlayýþýn eðitim-öðretim ve araþtýrmayý da olumsuz etkilediðini vurguladý. Akdað, “Bir üniversite hocasý sabah gelecek, 2-3 saat kalacak, muayenehanesine gidecek ya da öðleden sonra üniversitede paralý muayene yapacak. Bu üniversite hocasýnýn eðitime- araþtýrmaya nasýl katkýsý olabilir?” diye sordu. ‘Fakir-fukarayý, orta direði, iþçiyi, esnafý, memuru, emekliyi, yeþil kartlýyý’ düþünmek zorunda olduklarýný söyleyen Akdað, bu gürültünün 3-5 üniversitede kopartýldýðýný söyledi.

AÇIÐI MUTLAKA KAPATACAÐIZ

Giden hocalarýn oluþturduðu hizmet boþluðu ile ilgili Akdað þöyle devam etti: “Bakanlýk olarak YÖK’e bir hafta-10 gün önce acele ve günlü olarak bir yazý yazdýk. Bugün bir yazý daha yazacaðýz. Bir hizmet açýðý oluþuyorsa, Bakanlýða acilen bildirilsin dedik. Hatta üniversitelere de ayný yazýyý yazdýk. Biz bu hizmet açýðýný mutlaka kapatacaðýz. Ya o üniversitemize ayný alanda ilgili mahareti olan bir doktor görevlendirmesi yapacaðýz. Gerekirse yeni öðretim üyesi kadrolar da ihdas edeceðiz. Yani acil olarak görevlendirme, peþine de öðretim üyesi kadrolarý; bunun mümkün olmadýðý nadir durumlar olursa da biz ilgili hastalarýmýza sahip çýkacaðýz. Onlarý kamuya ait diðer eðitim araþtýrma hastanelerinde ya da Türkiye’deki özel hastanelerde tedavi ettireceðiz, tedavilerini sonuna kadar takip edeceðiz. Olmaz ya, ihtiyaç olsa bu hastalarýmýzý uçak ambulansa koyacaðýz, Avrupa’ya götürüp orada tedavi ettireceðiz.”

Aþýlamada Avrupa bölgesinin üstündeyiz

Ýngiltere’de yarýn Türkiye’dekisaðlýksisteminin kapsamýyla ilgili bir konuþma yapacaðýný da belirten Bakan Akdað, Mart ayýnda British Medical Journal’da yayýmlanan bir makalede Türkiye’nin saðlýkla yaptýðý baþarýlý çalýþmalara yer verildiðini anlattý. Türkiye’de aþý uygulamalarýnýn yüzyýlýn baþlarýnda uygulandýðýný dile getiren Akdað, aþýlama sisteminde yaptýklarý yenilikleri aktardý. Aþýlarý çok ucuza mal ettiklerini de ifade eden Akdað, þöyle devam etti: ‘Yoksa, yüksek maliyetle baþ edemezdik. Türkiye’de yýlda 1 milyon 300 bin çocuk doðuyor. Sadece Þanlýurfa’da doðan çocuk sayýsý, Yunanistan’da doðan çocuk sayýsýna yakýn. Bu nedenle, aþýda çok yüksek bir pazarlýk payýmýz vardý, bunu da deðerlendirdik’ Bakan Akdað, ‘Türkiye’de aþýlama oranlarýnýn yüzde 97’lere ulaþtýðýný’ belirterek, ‘Türkiye, artýk aþýlamada Avrupa bölgesinin üstünde. Türkiye, orta üst gelir grubunda olmasýna raðmen, aþýlamada üst gelir grubunun daha üstünde bir aþýlama oranýna sahibiz’ dedi.

kaynak:Yeniþafak gazetesi