Ana Sayfa Görüşler Bakan’dan Hekimlere Örnek:Adalet,Savunma ve Emniyet

Bakan’dan Hekimlere Örnek:Adalet,Savunma ve Emniyet

Fikret Bila’nýn yazýsý;

Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað yine gündemde. Tam gün yasasý ve uygulamasý nedeniyle uzun süre gündemde kalan Akdað, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiði düzenlemeye karþý kanun hükmünde kararname yoluyla “ya kamu ya da özel” sektör tercihinde ve uzman doktorlarýn “senet imzalayýp” mecburi hizmete gitmelerinde ýsrarlý.

“Hâkim benim yazýhaneye uðra derse”

Saðlýk Bakaný Akdað, doktorlarýn neden sadece kamuda veya sadece özel sektörde çalýþmalarý gerektiðini dün sabah TV8’de Erkan Tan’la Baþkent’ten programýnda anlatýrken çarpýcý örnekler verdi:

“Mesela” dedi:
“Sizin bir davanýz olsa ve mahkemeye baþvursanýz; duruþma için de üç ay sonraya gün verseler. Sonra siz hâkime gitseniz, hâkim de dese ki: Vallahi iþler yoðun, dosyalar çok, duruþmanýz ancak üç ay sonra yapýlabilir. Siz de, efendim benim iþim acil, deseniz. O da, madem öyle benim bir bürom var, adresi de þu, akþam benim yazýhaneye bir uðrayýn, bakarýz… Siz de uðrasanýz hâkimin hukuk bürosuna ücret ödeseniz ve ertesi gün de hâkim sizin duruþmanýzý öne alsa, olur mu?”

“Veya” diye devam etti:
“Sizin arabanýzý çalsalar; siz de polise gitseniz. Gittiðiniz polisin bir de özel dedektiflik bürosu olsa. Polis size dese ki; vallahi beyefendi sizin gibi yüzlerce baþvuru var. Hangi birinin arabasýný bulalým! Siz de deseniz ki, vallahi memur bey, benimki acele ve çok önemli. O da dese ki, madem öyle, benim bir özel dedektiflik bürom var, akþam uðrayýn, bir bakarýz. Siz de uðrasýnýz polisin özel dedektiflik bürosuna para verseniz; ertesi gün ayný polis önce sizin aracýnýzý arasa ve bulsa, bu olur mu?”

Ve sözü doktorlara da getirdi:
Kamuda çalýþan bir doktorun, hastaneye gelen hastaya, çok hasta var, yatak da yok deyip, siz benim muayenehaneye bir uðrayýn, deyip, orada para aldýktan sonra, ertesi gün hastaya hastanede bakmasý da ayný þey deðil mi? Böyle þey olur mu?”

Sola nazire
Akdað, kamuda çalýþan doktorlarýn sadece kamuda, özelde çalýþan doktorlarýn da sadece özelde çalýþmalarý düþüncesini öncelikle sosyal demokratlarýn, solcularýn desteklemesi gerektiðini eklemeyi de unutmadý.

“Hatta” dedi, “Ben, geçen gün Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu’yla ayný uçakla Ankara’ya geldim. Kendisine de söyledim. Sayýn Genel Baþkan dedim, bu yeni düzenlemelerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyin. Halk gözünden bakýnca desteklenmesi gereken bir uygulamadýr. Zaten sonunda da halkýn iyiliðine olan kazanýyor, karar o yönde tecelli ediyor.”

Kamu hizmeti
Bakan Akdað, solculara sitem ederken, solun kamu hizmeti anlayýþýndan yola çýkýyor. Kendini sosyal demokrat olarak veya daha solda tarif edenler arasýnda saðlýk ve eðitimin tam kamu hizmeti olmasý gerektiðini savunan, paralý saðlýk hizmetine ve paralý eðitime karþý çýkanlar çoðunluktadýr. Bunun nedeni sosyalist veya sosyal devlet anlayýþýný savunmalarýdýr.

Maliye ve iktisat fakültelerinde tam kamu hizmetine örnek olarak adalet, savunma ve emniyet hizmetleri verilir, saðlýk ve eðitim hizmetleri de yarý kamusal hizmet olmakla birlikte, sosyalist ülkelerde veya sosyal devletin güçlü olduðu ülkelerde tam kamu hizmeti olarak da sunulabileceði öðretilirdi. (Hâlâ böyle mi, bilmiyorum)
Bu örnekler verilirken, “eðer bir hizmet bölünemiyor, fiyatlandýrýlamýyor ve pazarlanamýyorsa, o tam kamu hizmetidir” denilir ve “adalet, savunma ve emniyet” hizmetleri böyle tanýmlanýrdý. Gerçi, liberal ekonomik sistem zamanla gösterdi ki, emniyet hizmetleri, “bölünebiliyor, fiyatlandýrýlabiliyor ve pazarlanabiliyor.” Özel güvenlik þirketleri ve hizmetleri eliyle güvenlik özel sektör hizmeti oluverdi.
Eðitim ve saðlýk da zaten öyleydi. Kamu hastanelerinin yanýnda özel hastaneler ve muayenehaneler zaten vardý. Yarý kamusal saðlýk hizmetindeki özellik ise doktorlarýn hem kamuda hem muayenehanede çalýþabilmeleriydi. Saðlýk Bakaný Akdað’ýn ortadan kaldýrmaya çalýþtýðý uygulama bu oldu.

Ýki itiraz
Akdað, sola gönderme yaparak, “ya kamu ya özel”den birinin tercih edilmesi uygulamasýna destek istiyor. Özelikle genç doktorlardan tam güne destek geliyor. Ancak
iki ciddi itiraz var:

Birincisi þu; doktor kamuyu seçerse tam gün hizmet versin, ancak bu hizmetin gerektirdiði ücreti de devlet emekliye de yansýyacak þekilde bütçeden ödesin. Yamalý bohça gibi ücret derlemesin ve ücret seviyesi çocuðun okuluna, eve, otomobile, konferansa, kitaba, yayýna özele bir doktorun zorunlu ve kültürel ihtiyaçlarýný çaðdaþ düzeyde karþýlasýn. Özel hastanelerin doktor kadrolarýna karýþmasýn. Mecburi hizmeti kömür ocaklarý örneði “mükellefiyete” dönüþtürmesin.

Ýkincisi ise bu uygulamalarýn asýl hedefinin üniversite hastanelerinin Saðlýk Bakanlýðý’na devredilmesi; sonuçta iþletme haklarýnýn devri yoluyla da özelleþtirmeye varacaðý eleþtirisi. Öðretim üyelerinin týp fakültelerinden kaçýrýlýp, yerlerine kadrolaþma amaçlý atamalar yapýlacaðý ve yabancý doktor tehdidiyle saðlýk çalýþanlarýnýn baský altýnda da tutulacaðý…

kaynak:CNNTURK