Ana Sayfa Görüşler Bakan Akdað: “Doktora Senet Doðal”

Bakan Akdað: “Doktora Senet Doðal”

Akdað, AKÞAM’ýn ‘Doktora hem senet, hem sepet’ baþlýðýyla gündeme getirdiði düzenlemeyle ilgili þunlarý söyledi: Doktorlarýn zaten devlet hizmeti yükümlülüðü var. Bu hususta bildiðim budur. Bakanlýk adýna, uzmanlýk eðitimi yapmýþsa, bu hususta birtakým yükümlülükler oluþuyor, bu çok tabidir. Zannediyorum, onunla ilgili size de haberler gelmiþ olabilir.’ Ancak taslak çalýþmaya meslek örgütleri tepkili:

– SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu: Hem uzmanlýk eðitimi yapan doktora döner sermaye ödenmeyecek hem de kendilerine bir maliyet yüklenecek. Bu adaletsiz bir uygulamadýr. Paranýn talep edilmesine gerekçe teþkil eden durumlar, kiþinin istifasý hariç somut deðil soyut durumlardýr. Bu düzenleme uzmanlýk eðitimi süresi boyunca kiþinin tepesinde Demokles’in kýlýcý gibi tehdit unsurudur. Bu KHK’nýn tümü saðlýk hizmetinin ticarileþmesi ve özelleþtirilmesinin tamamlanmasý anlamýný taþýmaktadýr.

TTB Genel Sekreteri Prof. Feride Aksu Tanýk: Mecburi hizmet konusunda senet imzalatýlmasý hekimlere yönelik saygýsýzlýk. Hekimler Türkiye’nin en ücra köþelerinde çalýþmaktan asla kaçýnmazlar. Yeter ki emeklerinin karþýlýðýnda baþka yere atanma, yükselme, þef ve þef yardýmcýlýðý atamalarý gibi konularda liyakat gözetilsin.

Adli psikiyatri klinikleri yolda

Saðlýk Bakaný Akdað, dün ‘Toplum Temelli Ulusal Ruh Saðlýðý Eylem Planý’ný da açýkladý. Kýsa vadede þiddet gören kadýn ve çocuklarýn hizmet alabilecekleri merkezler açýlacaðýný belirten Akdað, Çocuk Koruma Merkezlerinden ilkinin Ankara’da hizmete girdiðini ifade etti.

Akdað, ‘Suç iþlemiþ bazý kiþilerin hapishanede deðil, adli psikiyatri kliniklerinde yatýrýlmasý gerekiyor. Bunun için, bu hastalara ait özel hastaneler yapýyoruz’ diye de ekledi.

Kaynak:Akþam gazetesi-Dilek GEDÝK