Ana Sayfa Görüşler Avrupa Kalite Büyük Ödülü:Bilim Ýlaç’a

Avrupa Kalite Büyük Ödülü:Bilim Ýlaç’a

Yüzde 100 Türk sermayeli Bilim Ýlaç, Avrupa’da bir ilki baþardý. Þirket, son 3 yýldýr Avrupa’da baþvuran hiçbir firmanýn alamadýðý Avrupa Kalite Büyük Ödülü’ne layýk görülen ilk þirket ve ilk ilaç firmasý oldu. Ayrýca 4 kategoride birden Baþarý Ödülü yine ilk kez Bilim Ýlaç’a verildi

TÜRK ilaç sektöründeki 300 kuruluþ içinde 3’üncü sýrada yer alan Bilim Ýlaç, Avrupa’da kalite konusundaki en prestijli ödülü aldý. Bilim Ýlaç, Avrupa’da bir ilki baþararak son 3 yýldýr baþvuran hiçbir firmanýn alamadýðý Avrupa Kalite Büyük Ödülü’ne layýk olan ilk þirket ve ilk ilaç firmasý oldu. Büyük ödülün yanýnda bugüne kadar 4 kategoride birden Baþarý Ödülü yine ilk kez Bilim Ýlaç’a verildi.

Münih’te düzenlenen törene katýlan Bilim Ýlaç Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karaaðaç ve Genel Müdürü Dr. Erhan Baþ, büyük ödülü Avrupa Kalite Yönetim Vakfý (EFQM) Yönetim Kurulu Baþkaný Mark Duhem ve Bavyera Ekonomi Bakaný Martin Zeil’in elinden aldý.

48 ülkeye ihracat yapýyor

48 ülkeye ihracat yapan Bilim Ýlaç, Avrupa’daki tüm sektörlerde ‘Büyük Ölçekli Ýþletmeler’ kategorisinde, 2008’den bu yana ‘Büyük Ödül’e deðer firma bulunamayan bu platformda; yüzde 100 yerli sermayeli bir Türk þirketi olarak ‘Büyük Ödül’ü Türkiye’ye getirdi. 1992 yýlýndan itibaren verilmeye baþlanan Avrupa Kalite Ödülü’nü bugüne kadar 4 ayrý kategoride birden alan kuruluþ olmamýþtý. Bilim Ýlaç dünya devlerinden oluþan güçlü finalistleri geride býrakarak kazandýðý Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nün yaný sýra; ‘Müþteriler Ýçin Deðer Katma’, ‘Süreçlerle Yönetim’, ‘Vizyoner’, ‘Esin Veren ve Bütünsel Liderlik’, ‘Dengeli Sonuçlar Gerçekleþtirme’ kategorilerinde de ödül aldý.

1998’de EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek çalýþan Bilim Ýlaç bu süreçte 2004’te ‘Avrupa Kalite Ödülü-Mükemmellikte Yetkinlik Onayý’, 2006’da ‘TÜSÝAD-KalDer-Ulusal Kalite Büyük Ödülü’, 2009’da ‘Avrupa Kalite Ödülü Finalisti’, 2010’da Türkiye’de Mükemmellik Modeli çalýþmalarýnýn en prestijli ödülü olan ‘TÜSÝAD-KalDer-Mükemmellikte Süreklilik’ ödüllerinin sahibi olmuþtu.

Modeli 30 bin þirket uyguluyor

Belçika-Brüksel merkezli EFQM’nin 55 ülkede 50 farklý sektörde faaliyet gösteren 500’den fazla üyesi bulunuyor. Dünyada 30 bin kuruluþ, EFQM Mükemmellik Modeli’ni uyguluyor. Türkiye’de de uluslararasý EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarý KalDer (Türkiye Kalite Derneði) tarafýndan yürütülüyor. EFQM, mükemmellik modeliyle farklý sektörlerde faaliyet gösteren farklý büyüklükteki üye kuruluþlarýna bilgi paylaþýmý platformu yaratýyor.

Avrupa Kalite Ödülü, 8 temel kavram ve 9 kriterden oluþuyor. Mükemmellik Modeli çerçevesinde üstün baþarý saðlayan þirketler bu ödülü almaya hak kazanýyor. Avrupa Kalite Ödülü’nün alýnmasý; Liderlik, Strateji, Çalýþanlar, Ýþbirlikleri ve Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler, Müþterilerle Ýlgili Sonuçlar, Çalýþanlarla Ýlgili Sonuçlar, Toplumla Ýlgili Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçlarý gibi önemli konularda kuruluþlarýn iyi uygulamalara sahip olduðunun, bu uygulamalarý her seviyeye yaygýnlaþtýrdýðýnýn ve sürekli iyileþtirme felsefesi ile kendisini deðerlendirip daha da ileriye gittiðinin bir göstergesi. Bu yaklaþýmlar ile çalýþan, müþteri, tedarikçi ve toplum gibi paydaþlarýn memnuniyeti garanti altýna alýnýrken, þirketin itibarýna da katký saðlanýyor.

Hedef ihracatta liderlik

Ödül töreninde konuþan Bilim Ýlaç Genel Müdürü Dr. Erhan Baþ, hedeflerinin en fazla ihracat yapan yerli ilaç üreticisi haline gelmek olduðunu söyledi. Baþ, Bilim Ýlaç’ta uyguladýklarý Mükemmellik Modeli’ni geliþtirerek yaygýnlaþtýrmak, ulusal ve uluslararasý kuruluþlara örnek olmak istediklerini belirterek þöyle konuþtu: “Avrupa’da layýk görüldüðümüz bu prestijli ödülün þirketimize kazandýrýlmasýnýn arkasýnda 2000’den fazla Bilim Ýlaç çalýþaný ve aileleri var. Günümüzde ilaç sektöründeki büyüme geliþmiþ ülkelerden geliþmekte olan ülkelere doðru kayýyor. Türk ilaç sektöründe 300 firma faaliyet gösteriyor, bu sayýnýn 90’ý yabancý, 210’u yerli ilaç firmasý… Bilim Ýlaç 3. sýrada yer alýyor. Ýlk 10’da sadece üç yerli þirket var. 2014 yýlý sonuna kadar Türk ilaç pazarýnda ilk 2 firma arasýnda yer almak, ayrýca en fazla ihracat yapan yerli ilaç üreticisi olmayý hedefliyoruz. Ayrýca son 5 yýldýr pazarýn en fazla büyüyen firmasý olduk.”

kaynak: Vatan gazetesi