Ana Sayfa Görüşler Amacýmýz,Hastanýn Hocalara Ek Para Ödemeden Ulaþmasý

Amacýmýz,Hastanýn Hocalara Ek Para Ödemeden Ulaþmasý

Fikret Bila nýn yazýsý;

Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað, doktorlarýn çalýþma düzeni ve maaþlarýyla ilgili tartýþmalar için de yeni bir çaðrýda bulundu.
Akdað, prensipte anlaþma saðlanýrsa uygulanacak sistem konusunu tartýþmaya açýk olduklarýný vurgulayarak doktorlara þöyle seslendi:

“Hocaya ücretsiz ulaþma”
“Bizim amacýmýz hastanýn hocalara ek bir para ödemeden ulaþmalarýný saðlamaktýr. Bizim prensibimiz bu. Eðer hocalarýmýzla, hekimlerimizle bu prensipte anlaþýyorsak, o zaman sisteme iliþkin bir önerileri varsa, oturur konuþuruz. Tartýþmaya açýðýz. Biz, bakanlýk olarak hastanýn, öðretim üyesine muayene olmak, tedavi olmak veya ameliyat olmak için ek bir para ödemesine karþýyýz. Batý’da böyle bir uygulama da yoktur zaten. Hocalarýmýzýn asli görevlerinin baþýnda hastaya bakmak gelir. Ama hocaya ulaþmak için ek bir ücret ödenmesi olmamalý. Oysa bizdeki uygulamada hastaya asistan bakýyor. O muayene ediyor, teþhis koyuyor, tedavi ediyor ve hastayý hastaneden asistan gönderiyor. Bu olmaz. Bunu Avrupa’da, Amerika’da göremezsiniz. Hastayý hastaneden hoca gönderebilir. Bu sorumluluk onundur. Hasta, öðretim üyesine ulaþmak için neden ilave para ödesin? Üniversitede öðretim üyesinin görevi sadece ders vermek, eðitim vermek deðildir, öncelikli görevlerinden biri de hastaya bakmaktýr. Eðer hekimlerimiz de bu prensibi benimsiyorlarsa o zaman sistem önerilerini getirsinler.”

“Sözleþmeli uygulama”
Saðlýk Bakaný Akdað, YÖK ile görüþmelerin sürdüðünü anlaþma saðlanmasý halinde üniversiteden ayrýlan ve ayrýlacak olan öðretim üyelerinin sözleþmeli olarak üniversitede hizmet vermeye devam edebileceklerini belirtti ve þu bilgiyi verdi:
“Sözleþmeli sistemde eðer üniversite ayrýlan hocayla çalýþmayý sürdürmek istiyorsa, bir sözleþme yapacak. Ayrýlan ve özel çalýþmayý tercih eden hocalarýmýz bu sözleþme çerçevesinde yine üniversitede eðitim verecekler ve ameliyat yapabilecekler. Ancak üniversitenin diðer faaliyet ve kararlarýna katýlamayacaklar. Üniversite çalýþmak istiyorsa hocamýz da kabul ediyorsa sözleþme çerçevesinde devam edecekler.”

“Geçiþ süresi lazým”
Üniversite hocalarý ise sözleþmeli uygulamaya geçiþ için öðretim üyelerine zaman verilmesi gerektiðini savundular. Üniversitede kalmak veya ayrýlmak konusunda henüz karar vermemiþ öðretim üyelerinin bir geçiþ süresine ihtiyaç olduðunu belirten hocalar, yeni hazýrlanmakta olan bu düzenlemeye en az 6 ay veya bir senelik geçiþ süresinin yer almasý gerektiðini savundular.

Açýklanan maaþlar
Saðlýk Bakanlýðý’nýn doktorlara ödediði maaþlarla ilgili olarak gönderdiði tablolarý dün sunmuþtum. Bakanlýk deðiþik derecelerde ve yönetim kademelerinde olan doktorlarýn genel bütçe, döner sermaye ve performans ödemelerinden oluþan toplam ortalama maaþlarýný klinik þefi için 8.291 TL, 6. derecede uzman hekim için 6.351 TL, 8. derecede pratisyen hekim için 3.777 TL ve aile hekimi için 4.600 TL olarak açýklamýþtý.
Dün gerek email gerekse telefonla bana ulaþan bazý doktorlar, toplam maaþlarýnýn bu rakamlarýn çok altýnda olduðunu, açýklanan maaþlarýn üst sýnýrlarý gösterdiðini belirterek, gerekirse bordrolarýný gönderebileceklerini ifade ettiler. Bakanlýk yetkilileri ise tablolarýn zaten ortalama maaþlar olarak hazýrlandýðýný, bu rakamlarýn altýnda maaþ alan doktorlar olduðu gibi üzerinde alan doktorlar da bulunduðunu; ancak bakanlýðýn ortalamayý esas aldýðýný, ortalamanýn altýnda veya üstündeki maaþlarýn performans farkýndan kaynaklandýðýný ifade ettiler.

Üniversitede kalanlar
Üniversitede kalmayý tercih eden öðretim üyeleri de yansýttýklarý görüþlerinde; üniversiteyi seçenlerin amacýnýn para olmadýðýnýn belli olduðunu, ancak özellikle temel bilimler ana bilim dalý baþkanlarýnýn en az bakanlýðýn açýkladýðý klinik þefi maaþý kadar maaþ almalarý gerektiðini savundular. Bakanlýðýn açýkladýðý ortalama maaþlarýn ise, ancak döner sermayesi güçlü saðlýk kurumlarýnda ödenebildiðine dikkat çektiler.

Kurum hekimleri
Öte yandan kurum hekimleri de tartýþmalar sýrasýnda gözardý edildiklerini belirterek, Saðlýk Bakaný Akdað’ýn daha önce kendilerine ikinci çalýþma alanlarý imkâný saðlanacaðý sözünü vermesine raðmen, henüz uygulamaya geçilmediðini ilettiler. Kurum hekimlerinin yapýlan çalýþmalarda sürekli unutulduðunu, bu mesleði yürüten hekimlerin sorunlarýna da bakanlýðýn eðilmesi gerektiðini belirttiler. Kurum hekimleri, ikinci iþyeri olanaðý bulamayan meslek mensuplarýna askeri hekimlerde olduðu gibi tazminat ödenmesi gerektiðini savundular.

Kaynak:Milliyet gazetesi