Ana Sayfa Görüşler Almanya’da Sahte Ýlaç Alarmý

Almanya’da Sahte Ýlaç Alarmý

Almanya’ya yasadýþý yollardan sokulan sahta ilaçlarýn sayýsý en az iki kat arttý. Alman Gümrük Kriminal Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamada geçtiðimiz yýl baþta haplar olmak üzere en az 10 milyon adet sahte ilaca el konduðu duyuruldu. Bu sayýnýn bir önceki yýla oranla yüzde yüz artýþ anlamýna geldiði belirtildi. Sahte ilaçlarýn daha çok Asya kýtasýndaki ülkelerle birlikte Ukrayna, Türkiye ve Avrupa Birliði dýþýndaki diðer bazý ülkelerden Almanya’ya getirildiði kaydedildi.

Alman Kriminal Gümrük Dairesi Sözcüsü Wolfgang Schmitz, sahte ilaçlarýn yüzde 70’inin keyif verici haplar, zayýflama haplarý ve cinsel gücü artýrýcý ilaçlar olduðunu açýkladý. Schmitz, Berlin’de düzenlediði basýn toplantýsýnda internet üzerinden satýn alýnan ilaçlarýn en az yüzde 50’sinin sahte olduðuna vurgu yaptý. Dünya saðlýk örgütünün verilerine göre sahte ilaç ve haplardan dünya genelinde elde edilen haksýz kazanç yaklaþýk 75 milyar  dolarý buluyor.

Saðlýk uzmanlarý, sahte ilaçlardaki kazanç oranýnýn çok yüksek olduðunu dikkat çekiyor.  Almanya’ya giren ilaçlarýn bazýlarýndan kazanç oranýnýn yüzde 700’lere kadar çýktýðý tahmin ediliyor. Ýlaçtaki kâr oranýný fark edenlerin bu konuda suç þebekeleri kurduðu da ifade ediliyor.
Kriminal Gümrük Dairesi Sözcüsü Schmitz, çetelerin daha çok zor durumda kalan hastalarý hedef aldýðý ve alýcýnýn hazýr olmasý durumunda bu yola baþvurduklarýna iþaret etti. Çoðunlukla kanser hastalarý veya pahalý ilaç kullananlarýn çaresizliðinin üzerine kurulan yasadýþý ilaç ticaretinin engellenmesi için gerekli kanunlarýn çýkarýlmasýný isteyen Schmitz, bu ilaçlarýn hastalara þifa yerine felaket getirdiðini vurguladý. ”Bu tür ilaçlar genellikle yanlýþ dozlarda hazýrlanmýþ, yanlýþ etki maddesi içeriyor, hijyenik açýdan sakýncalý þartlarda üretiliyor.” diyen Schmitz, vatandaþlarý aldýklarý ilaç konusunda uyanýk olmaya çaðýrdý.

Öte yandan ilaç þirketi Pfizer’in Sözcüsü Martin Fensch de “sahte ve gerçek ilaçlarý birbirinden ayýrt etmemin zor olduðunu” belirterek, hastalarýn ilaç almadan önce mutlaka bir uzmana danýþmasý gerektiðini söyledi.

kaynak:Star gazetesi