Ana Sayfa Görüşler Akdað: Üniversiteler Talihsiz Dönemler Geçirdi

Akdað: Üniversiteler Talihsiz Dönemler Geçirdi

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, tam gün yasasý ile ilgili tartýþmalarýn Türkiye’deki 90 bin hekimden 600’ünün üzerinden yürütüldüðünü söyledi. “Eðitim ve hasta hizmetlerinin aksamasýna asla razý olmayýz.” dedi.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi 2011-2012 akademik yýlý açýlýþ törenine katýldý. Bakan Akdað, burada yaptýðý konuþmada üniversitelerin özgürlüklerin yuvasý ve demokrasinin beþiði kurumlar olmasý gerektiðini belirterek, “Üzülerek söylüyorum ki, yakýn tarihte üniversitelerimiz bu rolünü oynayamadý. Hatta tersine rol oynadýðý zaman oldu.

50 yýl önce ülkenin seçilmiþ insanlarý hapse konduðunda, baþbakaný idam edildiðinde cübbeleri ile önderlik edenler oldu. Bunlar çok üzücüydü.” dedi. Üniversitelerin daha sonra da talihsiz dönemler geçirdiðini aktaran Akdað, “Demokrasinin savunulamadýðý dönemlerde, sesin en gür çýkmasý gereken üniversitelerimiz bu rollerini her zaman çok iyi oynayamamýþtýr.

Yeri geldiðinde, baþka deðerler adýna baskýya dayanak yapýlan mekanlar haline getirilmiþtir. Öðrenci ya da öðretim üyelerinin sudan sebeplerle bireysel haklarýnýn, özgürlüklerinin, kýyafetlerinin engellenmeye çalýþýldýðý dönemlerde, öðrenciler için sarý zarflarýn hiç de bu iþi yapmak istemeyen öðretim üyelerine soruþturma için teslim edildiði günler uzak deðildir.” diye konuþtu. Bugün ise daha iyiye doðru bir dönüþüm yaþandýðýný söyledi.

Bilginin doðru yerde doðru amaçlar için üretilmesinin önemine dikkat çeken Akdað, öðrencilere de “Aklýnýzý ve vicdanýnýzý baþkalarýnýn cebine koymayýnýz. Günübirlik modalarýn etkisinde kalmayýn. Fazilet dediðimiz deðerler, hepimizin yol göstericisi olsun.” çaðrýsýnda bulundu.

“ÜNÝVERSÝTELER BAÞARI VE PERFORMANSIN ÖDÜLLENDÝRÝLDÝÐÝ YAPILAR OLMALI”

Üniversitelerin baþarýnýn ve performansýn ödüllendirildiði yapýlar olmasý gerektiðinin altýný çizen Akdað, “Mevut yapýda bunu gerçekleþtirmek zor. Önümüzde Anayasa çalýþmalarý var. Ümit ediyorum bu Anayasa çalýþmalarý bize aslýnda temel olarak basit biçimde tarif edilmiþ, öte taraftan özgür karakter taþýyabilecek üniversiteler de hediye etsin. Üniversitelerde görev alan herkesin kendi baþarýsý ile kendi kabiliyetleri ile kendi performanslarý ile hayatta durduðu bir sistemi inþa edebilelim. Buna baþaracaðýmýza da inanýyorum.” dedi.

“BÝR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARILIYOR”

Konuþmasýnda tam gün yasasý tartýþmalarýna da deðinen Akdað, bu konuda bir bardak suda fýrtýna koparýldýðýný söyledi. Tam gün yasasýnýn, üniversitelerde eðitim ve araþtýrmanýn daha iyi seviyeye gelmesi için yapýlan bir çalýþma olduðunu kaydeden Akdað, þöyle devam etti: “Tartýþma birkaç týp fakültesinin üzerine dayandýrýlmaya baþlandý.

Türkiye’de týp fakültelerinde 10 binin üzerinde öðretim üyemiz var. Bugünkü tarihte bu 10 bin öðretim üyesinden tam gün esasý ile çalýþmayanlarýn sayýsý 600 civarýnda. Zaten bu tasarý gelmeden önce de meslektaþlarýmýzýn büyük çoðunluðu tam gün çalýþmayý gönüllü olarak benimsemiþ meslektaþlarýmýzdý. Tartýþmalar bu 600 meslektaþýmýz üzerinden yürütülüyor.”

Türkiye’de kamuda çalýþan hekim sayýsýnýn 90 bin civarýnda olduðuna dikkat çeken Akdað, “Bu 90 bin hekimden, 600’ünden bahsediyoruz. Kaldý ki, Saðlýk Bakanlýðýnýn hastanelerinde görev yapan uzmanlarýn bugün için böyle bir meselesi de kalmamýþtýr.” þeklinde konuþtu.

Kamuoyuna pompalanan bazý bilgiler ile uygulamanýn üniversitelerde büyük probleme yol açacaðý, hasta hizmetlerinin aksayacaðý gibi bir yorumun aksettirildiðini kaydeden Akdað, “Bu düzenlemeleri yapmadan önce bir öðretim üyesi öðle vakti gelmeden fakülteden ayrýlýrdý. Ya da öðle olunca özel hastalarý ile özel ameliyatlarý ile meþgul olurdu. Bunun eski dönem öðrenci eðitimi üzerinde de araþtýrmalar üzerinde de olumsuz etkisi vardý. Þimdi tüm bu olumsuzluklarý ortadan kaldýrabilecek, tamamen öðrencinin araþtýrmanýn bilimin yanýnda duran bir düzenlemenin özellikle birkaç týp fakültesi uygulama araþtýrma merkezinin bu meseleyi provoke edici davranýþlarýyla lanse edilmesi büyük bir harksýzlýk.” diye konuþtu.

“EÐÝTÝM VE HASTA HÝZMETLERÝNÝN AKSAMASINA MÜSAADE ETMEYECEÐÝZ”

Eðitim ve hasta hizmetlerinin aksamasýna asla razý olmayacaklarýný söyleyen Akdað, “Önümüze yazýlý olarak bu eksiklerle ilgili herhangi bir bilgi konmamýþtýr. Konduðu zaman da bütün bunlarý karþýlamak üzere her türlü hazýrlýðýmýzý yaptýk.” dedi.

Tarihin belli dönemlerde anormallikleri normalliklere çevirmeye çalýþan yapýsal deðiþiklerinin bazý engellerle karþýlaþtýðýný aktaran Akdað, bunu da normal karþýladýðýný ifade etti.

kaynak:haber7.com