Ana Sayfa Görüşler Akdað: Örnek Bir Çalýþma Sergiledik

Akdað: Örnek Bir Çalýþma Sergiledik

Akdað, Adýyaman Valiliðini ziyaretinde, deprem sonrasýnda bütün saðlýk hizmetlerinin hýzlý bir þekilde verildiðini belirtti.

Özellikle depremin ilk 24 saati içinde enkazdan kurtarma iþlemlerinin hemen sonrasýnda verilen saðlýk hizmetlerinin çok büyük önemi olduðunu ifade eden Akdað, ”Açýk söyleyeyim ki dünyanýn, neresine giderseniz gidin, büyük bir deprem sonrasýnda bu hizmetlerin verilmesinde sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Ama biz artýk çok iyi organize olmuþ kurtarma ekiplerimiz ve saðlýk kurtarma ekiplerimizle bu hususta bütün dünyaya örnek olabilecek bir duruma geldik. Van’daki depremde saðlýk hizmetleri açýsýndan çok hýzlý ve koordineli bir yaklaþým sergiledik” dedi.

Akdað, 200’ün üzerinde kara ambulansý, 50’nin üzerinde saðlýk kurtarma aracý ekipleri ile helikopter ve uçak ambulanslarýnýn depremden hemen sonraki saatlerde bölgeye ulaþtýðýný vurguladý. Vakalara ambulanslarýn müdahale etme süresinin 40 dakika olduðunu, bütün kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda saðlýk çalýþanlarýnýn büyük bir baþarý gösterdiðini dile getiren Akdað, þöyle konuþtu:

”Hem kurtarma ekipleri, hem hastane çalýþanlarý, gerçekten çok büyük bir fedakârlýk gösterdiler. Çok insani bir yaklaþým sergilediler. Ýyi organize oldular ve yüz akýmýz oldular. Ben hepsine halkýmýzýn huzurunda, milletimizin huzurunda þükranlarýmýzý arz ediyorum. Van halký adýna da þükranlarýmý arz ediyorum. Gerçekten yüzümüzü aðartacak iþler yaptýlar. Bir önemli husus da Doðu ve Güneydoðu’ya, ülkenin diðer taraflarýna yapýlan hastanelerin ne kadar önemli olduðunu bu deprem sýrasýnda öðrenmiþ olduk. Van’da bir eðitim ve bölge hastanesi yapmýþtýk. Baþbakanýmýzýn tabiri ile Van Þehir Hastanesi. Bu hastane 600’ün üzerindeki yatak kapasitesi ile önemli bir hastane, kapasite daha da arttýrýlabiliyor ve çok geniþ mekânlara sahip bir hastane. Þükürler olsun depremde en ufak bir hasar görmedi. Bu hastanede depremden zarar gören insanlarýmýzý tedavi etme imkâný bulduk. Çok açýk söyleyeyim Van’daki bu yeni hastane olmasaydý, iþimiz zordu. Onun için süratle bu hastanelerimizi zenginleþtiriyoruz, sayýlarýný arttýrýyoruz.”

“BÜTÜN HASTANELER YENÝLENECEK”
Bakan Akdað, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn kendilerine talimatý olduðunu, 2015’in sonuna kadar Türkiye’deki bütün hastaneleri yenilemiþ olacaklarýný, sadece Adýyaman’da deðil bütün Türkiye’de bu çalýþmalarý yürüttüklerini belirtti. Eskiden bir hastaneye baþlandýðýnda tamamlanmasýnýn 10-15 yýlý bulduðunu ancak þimdi en büyük hastanelerin bile 2-3 yýl içerisinde tamamlandýðýný vurgulayan Akdað, þunlarý anlattý:

”Van depreminden sonra Saðlýk Bakanlýðý ambulans uçaklarý ve ambulanslarý ile taþýnan yaralý sayýsý 54 oldu. Diðer hava araçlarýyla taþýnan yaralý sayýsýyla birlikte bu sayý 99’e ulaþtý. Canlý kurtarýlan sayýsý 64 idi. Bu çok önemli, böyle zamanlarda özellikle aðýr yaralýlarýn hýzla taþýnmasý gerekiyor. Yaralýlarýn bölge dýþýna çýkarýlmasý da önemli. Çünkü saðlýk çalýþanlarý da bir travma geçiriyor. Depremden sonraki artçý sarsýntýlar, saðlýk çalýþanlarýný olumsuz etkiliyor. Tabii ki endiþelenmekte haklýlar, depremin travmasýný yaþamak çok zor bir þey. Bu sebeple bin 300 civarýnda saðlýk personelini, 200’ün üzerindeki uzman hekimle birlikte bölgeye intikal ettirdik. Böyle durumlarda dýþarýdan gelen personelin hizmet vermesi çok önemli oluyor. Bizim böyle bir tecrübemiz var. Çünkü þehir içinde çalýþanlar ciddi bir travma içinde oluyorlar.”

Adýyaman’daki saðlýk hizmetlerine iliþkin de bilgi veren Bakan Akdað, Adýyaman’da ve bütün Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde doktor, uzman doktor, diþ hekimi, ebe ve hemþire sayýsýnda çok büyük artýþ olduðunu kaydetti.

”DEPREM BÖLGESÝNE HAZIR SU GÖNDERÝLMELÝ”
Bakan Akdað, ziyarette ayrýca gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin ”Deprem bölgesinde bir salgýn hastalýk var mý?” sorusunu Bakan Akdað, þöyle yanýtladý: ”Depremlerden sonra bir salgýn hastalýk söz konusu olabilir. Biz böyle bir sorunla karþýlaþmamak için gerekli tedbirlerimizi aldýk. Aþý çalýþmalarýnýz devam ediyor, özellikle içme sularýný klorluyoruz. Özellikle içme sularý konusunda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gerek Van’da, gerekse de Erciþ’te klorlama çalýþmalarý yapýyoruz. Bu arada, özellikle deprem bölgesine yardým göndermek isteyen vatandaþlarýmýz, paket su da göndermeyi düþünmeli. Özellikle deprem sonrasýnda insanlarýn salgýn hastalýk tehlikesine karþý paket su tüketmesi önemli. Þu anda deprem bölgesine gönderilecek yardýmlardan en önemlileri arasýnda hazýr sularýn da olduðunun bilinmesi gerekir.”

Bakan Recep Akdað, bir gazetecinin deprem bölgesinde yaþanan çadýr sorunu konusundaki düþüncesini sormasý üzerine de ”Deprem bölgesindeki vatandaþlarýmýza her alanda yardým götürülüyor, çadýr konusunda sýkýntý olduðu belirtiliyor, bu sorunun çözümü için de gerekli çalýþmalar yapýlýyor, deprem bölgesine yeni çadýrlar ulaþtýrýlýyor, yeni çadýrlar kuruluyor” diye konuþtu

kaynak:ntvmsnbc