Ana Sayfa Görüşler Akdað: Halka Arza Hazýrlanan Saðlýk Kurumlarý Var

Akdað: Halka Arza Hazýrlanan Saðlýk Kurumlarý Var

Bloomberg HT’de Ekoforum programýna konuk olan Saðlýk Bakaný Recep Akdað Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Kerem Alkin, Ekonomi Müdürü Özlem Dalga ve Yayýn Koordinatörü Ali Çaðatay’ýn sorularýný yanýtladý.

Türkiye’nin saðlýk reformunun sürdürülebilirliðinin saðlandýðýný söyleyen Akdað, kiþi baþýna 350 dolar kamu saðlýk harcamasý yaptýklarýný belirtti.

Özellkle büyük þehirlerde daha fazla ek ödeme daðýtabilmek için yeni düzenlemeler yaptýklarýný belirten Akdað, “Eðitim hastanelerinde klinik þefi, þef yardýmcýsý, baþ asistan olarak çalýþan arkadaþlar var. Bunlarýn performans puanlarýný 20-30 civarýnda artýracak düzenlemeler yaptýk” dedi.

“Kamuda çalýþan hekimler ilerleyen yýllarda bugünün alým gücüyle daha az kazanmayacak, daha çok kazanacaklardýr” diyen Bakan Akdað, “Rakam telaffuz etmek istemiyorum ama örneðin þu anda 12 bin TL kazanan hoca daha önce hastanede 5-6 bin kazanýyordu. Bu þekilde geliþecek” dedi.

Türkiye’de doktor sayýsýnýn çok eksik olduðunu vurgulayan Akdað, sonbir kaç senede bunun tersine döndüðünü ve týp fakültesi öðrencileri için kontenjanlarýn arttýðýný bildirdi. Akdað 120 bin olan hekim sayýsýný 200 bine çýkarmayý amaçladýklarýný bildirdi.

Saðlýkta eski sistemi eleþtiren Bakan, “Tartýþacaksak performans sistemi nasýl daha iþler ve nasýl daha adaletli hale gelir, bunlarý konuþalým, ama bu sistemi deðiþemeyiz” diye konuþtu. Akdað, yeni sistemden þikayet edenlerin sayýsýnýn yüzlerle sýnýrlý kaldýðýný da vurguladý.

“HALKA ARZA HAZIRLANAN SAÐLIK KURUMLARI VAR”

Akdað, yeni halka arz olup olmayacaðýna dair soruya, “Yeni halka arzlar var. Olmaya da devam edecek çünkü sektörün geleceðinin yüksek olduðunu yatýrýmcý da, vatandaþ da görmeye baþladý. Geçen yýl 500 bin hasta yurt dýþýndan gelerek burada tedavi oldu. Bu sayý daha da artacaktýr” yanýtýný verdi.

Hemen hemen her yatýrýmda yabancý ortak olduðunu bildiren Akdað, “Cari açýða da bu þekilde olumlu katkýmýz oluyor” diye konuþtu.

Kaynak:Bloomberg HT