Ana Sayfa Görüşler Aile Hekimine Fazla Ýlaç Gözaltýsý

Aile Hekimine Fazla Ýlaç Gözaltýsý

AÝLE hekimliði ‘ilaç yazma’ sistemine dönüþünce hükümet devreye girdi. Fazla ilaç yazana negatif performans uygulanacak. Reçete ve kutu baþý ilaç uygulamasýna gidilecek.

Hükümet, cari açýkta büyük payý olan ilaç harcamalarýný mercek altýna aldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, “Aile hekimliðinin ilaç yazma sistemi” haline geldiðini, uygulama baþladýktan sonra reçete sayýsýnda yüzde 15’lik artýþ olduðunu belirtip, kurum ile ilgili önlem alacaklarýný söyledi. Çelik, evlere poþet poþet ilaç taþýndýðýný belirterek, reçete ve kutu baþý ilaç uygulamasýna gidileceðini açýkladý. Ýlaç ile ilgili suistimal ve çeþitli sýkýntýlar yaþandýðýna dikkat çeken Çelik, en önemli sorunun da aile hekimliði haline geldiðini söyledi. Çelik, Türkiye’nin aile hekimliðini henüz oturtamadýðýný belirtti.

kaynak:Gazete 5