Ana Sayfa Ekonomi Acýbadem, Makedonya’da 2 Þirkete Ortak Oldu

Acýbadem, Makedonya’da 2 Þirkete Ortak Oldu

Acýbadem Saðlýk Hizmetleri’nin KAP’ta yayýmlanan açýklamasýnda, þirketin  Üsküp Makedonya’da yerleþik Acýbadem Sistina Medikal Kompani Dooel Skopje ve PZU
Clinical Hospital Sistina Skopje hisselerinin yüzde 50’sinin 20 milyon avro bedel karþýlýðýnda satýn almasýna yönelik niyet mektubunun imzalandýðýnýn daha önce kamuya duyurulduðu hatýrlatýldý.
        
Açýklamada þöyle denildi:
        
”Orka Holding AD’nin sahip olduðu ve hastane binasýný ve medikal ekipmanlari hastaneye kiraya veren Acýbadem Sistina Medikal Kompani Dooel Skopje’ye yüzde 50 oranýnda ve hastanecilik hizmetini kendi know-how ve personeliyle sunan PZU Clinical Hospital Sistina Skopje’ye yüzde 50,32 oranýnda þirketimizin ortak olmasýna iliþkin anlaþma 5 Ekim 2011 tarihinde imzalanmiþtýr.”
        
Acýbadem Saðlýk ile hisseleri devralýnan þirketler arasýnda herhangi bir yönetim ve sermaye iliþkisi bulunmadýðý kaydedildi.

kaynak:Akþam gazetesi