Ana Sayfa Görüşler Acil Yoðunluðuna Çözüm: 6 tl

Acil Yoðunluðuna Çözüm: 6 tl

Hükümetin 35 milyar lirayý bulan saðlýk harcamalarýný frenlemek için aldýðý tedbirler yolda.

Yolu hasteneye düþenlerin ödeyeceði muayene katký paylarý artýrýlýyor.

Buna göre, aile hekimlerinin yazdýðý ve daha önce tahsil edilmeyen 3 liralýk reçete parasý hastadan alýnacak.

Ayrýca devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olanlar, reçete yazýldýðýnda katký payý olarak artýk 8 deðil, 9 lira ödeyecek.

Acile gidildiðindeyse hiçbir iþlem yapýlmadýysa daha önce 5 lira olan katký payý 6 liraya çýkacak.

Anadolu Ajansý’na konuþan Saðlýk Bakaný, “Amaç israfýn önüne geçmek” dedi.

Akdað, “Acillerimizde inanýlmaz gereksiz baþvuru var. Hastane baþvurularýnýn yüzde 30’u acil baþvurusu haline geldi. Acilde para almýyoruz çünkü. 3 liralar, katký parasýnýn 1 lira artýrýlmasý gibi teknik müdahaleler bundan sonra da yapacaðýz. Bunun sebebi kamuya para toplamak deðil, israfý önlemek” diye konuþtu.

Bakan Akdað, bir süredir tartýþma yaratan tam gün yasasýyla ilgili de yeni bir uzlaþmaya varýldýðýný açýkladý.

YÖK ile varýlan mutabakata göre, üniversitelerde öðretim üyelerine “sözleþmeli” statüsünün çerçevesi belirlendi.

YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, “Öðretim üyesi tamamen iliþkisini koparacak üniversiteden. Dýþarýda çalýþmak isteyen dýþarýda çalýþacak. Ancak kendi fakültesinde, sözleþmeli olarak teorik ve uygulamalý eðitim yaptýrabilecek” dedi.

Yani muayenehanesini tercih eden ama üniversitede çalýþmasýna devam etmek isteyen bir doktor, tahtada eðitim verecek. Eðitimi hasta muayenesi ve ameliyatý içeriyorsa onu da yapabilecek.

kaynak:Hürriyet gazetesi