Ana Sayfa Görüşler Acil Hasta Olayý, Hastane Kapattýrdý

Acil Hasta Olayý, Hastane Kapattýrdý

Acil saðlýk hizmetlerinin sunumuyla ilgili Baþbakanlýk genelgesi, acile giden hasta sayýsýný da artýrdý. Bunlarýn bazýlarý gerçekten acil; ama kalan kýsým, katýlým payý alýnmamasý, hasta yoðunluðu olmamasý nedeniyle acili tercih ediyor.

Acil olmadýðý için polikliniðe yönlendirilen hastalarsa þikâyetleriyle özel hastane kapattýrýyor. Acil servislerde yaþanan sorunlar nedeniyle bazý hastaneler için kapatma kararý çýktý. Bazý hastanelerle ilgili de soruþturmanýn sürdüðü, belirtiliyor.

DEÝK Saðlýk Turizmi Ýþ Konseyi Baþkaný Ruþen Yýldýrým, hastalarýn, genelgeyi kötüye kullandýðýný iddia ederek, “Acil olmayanlar hastane kapattýrýyor. Bir hasta, Edremit’ten 200 kilometre ve 5 devlet hastanesi geçerek bize geldi. Acil olmadýðýný söyleyip polikliniðe yönlendirdik. Kendisi de kabul etti ve parasýný ödedi. Tedaviden sonra þikâyet ettiði için kapatma kararý çýktý. Mahkemeye baþvurduk ve kararý kaldýrdýk” dedi.

Hastanelerin de hata yapabileceðinin altýný çizen Yýldýrým, ancak hastane kapatmanýn çok büyük ceza olduðunu kaydetti. Yýldýrým, þöyle devam etti: “Þikâyetlerin çoðu alýnan katýlýmpayýyla ilgili. Mali suçunmali cezasý olur. Hastanede enfeksiyon gibi tümhastalarý etkileyecek bir sorun varsa, ancak o zaman kapatýlýr.”

“DEVLETÝN CARÝ FÝYATLARDAN ÖDEME YAPMASI LAZIM”
Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD) Genel Sekreteri Cevat Þengül, önce acil hastanýn tanýmýnýn yapýlmasý gerektiðini ve bunlarýn en yakýn hastanelere sevkinin önemini dile getirdi. Þengül, ‘acil olmayan acil hastalarla’ özel hastanelerin ayakta kalamayacaðýný belirterek þöyle devam etti: “Saðlýk Uygulama Tebliði’ndeki (SUT) fiyatlar yetersiz. Akþam acile karýn aðrýsýyla gelen bir hastanýn muayenesi için devlet 15 lira ödüyor. Buradaki nöbetçi doktor, apandisitten þüphelenip kan tahlili isterse, bunun için 1 lira ödeniyor. Nöbetçi doktor karar veremeyip cerrahý muayene için hastaneye çaðýrdýðýnda, devlet 5 lira da bunun için ödüyor. Sonrasýnda ameliyata karar verilirse, bunun ederi 400 lira. Hasta 3 gün de 1 hafta da kalsa fark alamýyorsunuz.” Þengül, ayný durumdaki kamu hastanelerine uyarý cezasý verilirken özellerin kapatýldýðýna dikkat çekti.

kaynak:Habertürk