Ana Sayfa Ekonomi ABD’li Sigortacý Potansiyeli Gördü

ABD’li Sigortacý Potansiyeli Gördü

TÜRKÝYE’de sigorta sektörüne bu yýl giren ABD’li sigorta ve saðlýk hizmetleri þirketi Cigna, Türkiye’de uygun fýrsat olursa satýn alma yapabileceðini açýkladý. Cigna Baþkan ve CEO’su David Cordani, Türkiye’de 1.5 yýldýr faaliyetleri olduðunu ve Aðustos 2011’de bu sektörde faaliyet göstermek için ruhsat aldýklarýný söyledi. Türkiye’yi çok heyecan verici ve potansiyeli yüksek bir pazar olarak gördüklerini belirten Cordani, “Global olarak yeni girdiðimiz pazarlara ilk giriþimiz organik oluyor. Pazara girdikten sonra satýn alma yapmayý düþünüyoruz. Türkiye’de de karþýmýza çýkabilecek uygun satýn alma fýrsatlarýný deðerlendiririz” dedi. Türkiye’de hayat sigortasýna odaklanacaklarýný ve kýsa vadede sigortanýn diðer alanlarýna girmeyi düþünmediklerini kaydeden Cordani, þöyle konuþtu: “Yerel pazara deðer katmak istiyoruz. Odaðýmýzda yerel pazardaki insanlarýn ihtiyaçlarý var. Türkiye pazarýna girdiðimiz için heyecanlýyýz. Türkiye’de hayat sigortacýlýðýnda devamlý büyüyen pazara katmadeðerli çözümler getireceðiz. Türkiye’de büyümeyi hedefliyoruz. Binlerce poliçe yapýlacak. Beþ yýl içinde çalýþan sayýsý yüzlerden binlere çýkacak.”

Fýrsat doðarsa

Cordani, Türkiye’de sektördeki rekabetin zor olduðu ve konsolidasyon olabileceði öngörüleriyle ilgili de þunlarý söyledi: “Konsolidasyon dünyada her pazarda oluyor. Uluslararasý bütün rakiplerimiz Türkiye pazarýnda da faaliyet gösteriyor. Konsolidasyon olmasý durumunda bize satýn alma fýrsatý da doðabilir. Biz Türkiye pazarýna uzun vadeli bakýyoruz.”

Saðlýkta özel ürün sunacak

David Cordani, Türkiye’deki saðlýk sistemini de deðerlendirerek, “Biz ürünlerimizi her ülkedeki saðlýk sistemine göre özelleþtiriyoruz. Türkiye’de de saðlýk sistemi bir yapýlanmadan geçiyor. Türk tüketicisinin ihtiyacýný anlayýp ona göre çözüm sunacaðýz. Tamamlayýcý saðlý planý sunacaðýz. Zaten dünyada pazar buraya gidiyor. Regülasyon deðiþikliklerine göre kendimizi konumlayacaðýz” dedi.

Kiþi baþýna prim 105 dolar

TÜRKÝYE’de sigorta penetrasyonunun da halen düþük olduðunu vurgulayan Cýgna Hayat Sigorta CEO’su Refik Berkol, “Türkiye’de tüm branþlarda kiþi baþý ortalama sigorta primi yaklaþýk 105 dolar civarýnda. Bu rakamýn dünya ortalamasý 595 dolardýr. Bu rakamlar bile önümüzde gidilecek çok yol olduðunu gösteriyor” dedi. Berkol, bir buçuk yýldýr pazara giriþ çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirterek, “Kýsa sürede 75 çalýþana ulaþtýk. Pazarlama faaliyetlerimizle ve müþterilerin ihtiyaçlarýna yönelik sunacaðýmýz ürünlerle farklýlaþacaðýz. Pazarlama ve iþ modellerimizi Türkiye’de sigorta sektörü için yeni olan telefonla, televizyondan, internetten ve sosyal medyadan satýþ üzerine kurduk” diye konuþtu.

Dünyada 66 milyon müþterisi 21 milyar dolar geliri var

ABD’li Cigna’nýn 30 ülke ve bölgede satýþ faaliyetleri bulunuyor. Dünya çapýnda 30 bin çalýþaný ve 66 milyon müþterisi var. Bireyselde saðlýk, hayat ve ferdi kaza, kapsamlý özel saðlýk sigortasý alanýnda faaliyet gösteriyor. Grup kategorisinde uluslararasý yönetici ve saðlýk sigortasý hizmeti bulunuyor. 2010 yýlý itibariyle 21.3 milyar dolarýk geliri ve 1.3 milyar dolar net kârý var. Fortune 500 Listesi’nde 129’uncu sýrada yer alýyor.

kaynak:Hürriyet gazetesi