Ana Sayfa Görüşler 8 Hastaya 49 Dakikada Göz Ameliyatý!

8 Hastaya 49 Dakikada Göz Ameliyatý!

Ýzmir’de 8 hastanýn enfeksiyon kapmasý üzerine açýlan soruþturma tamamlandý

Ýzmir’de bir gün içinde ayný doktor tarafýndan katarakt ameliyatý yapýlan 8 hastanýn enfeksiyon kapmasý üzerine açýlan soruþturma tamamlandý.

Doktorun ameliyatlarý 49 dakikada yaptýðý ortaya çýktý.

Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi’nde ayný gün ayný doktor tarafýndan katarakt ameliyatý yapýlan 8 hastanýn neden enfeksiyon kaptýðýyla ilgili soruþturma raporu tamamlandý.

Raporda, 8 hastanýn birbiri ardýna ameliyat edildiði, ameliyatlar arasýnda sadece eldiven deðiþimi yapýldýðý, ellerin yýkanmasý, önlük deðiþimi ve ameliyathane temizliðinin yapýlmadýðý ve hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi talimatlarýna uyulmadýðýnýn tespit edildiði de ortaya çýktý.

kaynak:Habertürk