Ana Sayfa Görüşler 300 TL’yi Zamanýnda Verselerdi Ayrýlan Olmazdý’

300 TL’yi Zamanýnda Verselerdi Ayrýlan Olmazdý’

Prof. Dr. Erdener Özer, “Bunun taþýma suyla deðirmen döndürmekten farký yok” dedi. Prof. Dr. Mehmet Zileli ise, “Saatine zamanýnda 300 TL verselerdi kimse ayrýlmazdý” diye konuþtu

Tam gün kararnamesinin ardýndan üniversitedeki görevlerinden ayrýlýp özel muayenehanelerinde hasta bakmaya baþlayan doktorlar için sözleþmeli öðretim görevlisi olma imkaný tanýndý. YÖK ve Saðlýk Bakanlýðý arasýndaki görüþ alýþveriþinden sonra yapýlan düzenleme ile, “Tam Günden ayrýlýp dýþarý giden doktorlarýn saat ücreti karþýlýðýnda üniversitede ders vermeleri, asistan yetiþtirmeleri söz konusu” diyen YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, “Tam gün yüzünden üniversiteden ayrýlan profersör, doçent ve doktorlar saat ücreti karþýlýðýnda üniversitede ders verip asistan yetiþtirecek. Haftada 10 saat ders verecek hocalara 300 TL saat ücreti ödenecek. Ama bu ücret 600 TL’ye kadar çýkabilir. Bir öðretim üyesi ayda en fazla 40 saat çalýþabilecek“ dedi. Hekimler YÖK’ün tam gün yasasýyla ilgili yeni düzenlemesini deðerlendirdi:

Çok geç kalýndý

Prof. Dr. Mehmet Zileli (Ege Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilimdalý eski Baþkaný): “Tam gün yasasýnýn etkileri ile emekli oldum. Artýk özel hastane ameliyat yapýyorum, özel muayenehanede hasta bakýyorum Saðlýk bakanlýðý bir þey deðiþtirmeye çalýþýyor ama biz hekimlere hiçbir þey sormuyorlar. Görüþümüze baþvurmuyorlar. Bu yeni düzenleme de birçok karmaþa içerir. Saatine zamanýnda 300 TL verselerdi kimse ayrýlmazdý. Tam gün çalýþanlarýn ise toplam eline geçen 5 ile 8 bin liraydý. Saðlýk Bakanlýðý’nýn bunu bir lütuf gibi sunmasý garipliktir. Ýlk bakýþta 300 TL saati güzel gibi görülüyor. Herkese ders baþýna saat ücreti versinler çok iyi, bu iþi karmaþýklaþtýrma ve çözümsüz hale getirme uðraþýdýr. Ege Üniversitesi’nde 31 yýl çalýþtým, hem eðitim veriyordum hem de araþtýrma ve uygulama yapýyordum. Üniversite beni bin 500 TL’ye çalýþtýrýyordu, þimdi çalýþtýramýyor. Üniversite özerkliðini yitirdi. Ekip olarak yýlda 450 ameliyat yapardýk, yurtdýþýndan ameliyatlarýmýzý izlemeye gelirlerdi, uluslararasý cerrah eðiten biriyimdir. Bu yeni sistem eðitimi ve araþtýrmayý göz önüne almayan bir sistemdir.”

Taþýma su misali

– Prof. Dr. Erdener Özer (Ýzmir Tabip Odasý Baþkaný): Kadrolarýn boþalmasýyla binlerce hasta maðdur oldu. Ege ile Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan toplam 146 hekim özel muayenehanede çalýþmayý tercih etti, kamu hastanelerinde ise 31 hekim istifa etti, 53 hekim ise emekliye ayrýldý. 62 hekim ise ücretsiz izinde. Uygulama saðlýk hizmetlerini tam bir çýkmaza soktu. YÖK’ün sözleþmeli profesör formülü saðlýkta taþýma suyla deðirmen döndürmeye çalýþmaktan farksýzdýr.

Detaylara bakmak lazým

– Prof. Dr. Mehmet Bilgin Saydam (Ýstanbul Týp Fakültesi Dekaný): Ayrýntýlara bakmak lazým, bazý arkadaþlarýmýz için uygun olabilir. Sözleþmelilik nasýl tanýmlanacak, alt maddeleri görmek lazým. Bizim meselemiz uygulamalý eðitim. Bir hoca asistanýyla birlikte ameliyat yapmasý, vizite çýkmasý gerekir. Hem eðitim hem de hizmet bir arada veriliyor üniversite hastanelerinde. Bu uygulamalar hangi saat ücreti üzerinden yapýlacak. Lise müfredatý gibi olmaz. Bir hizmet verilecek bunun tanýmý nasýl yapýlacak. Sistemin artýk eski haline dönmesi zor, aksaklýklar devam edecektir.

kaynak:Vatan gazetesi