Ana Sayfa Görüşler 3 liranýn Söylentisi Bile Hasta Sayýsýný Yarý Yarýya Azalttý

3 liranýn Söylentisi Bile Hasta Sayýsýný Yarý Yarýya Azalttý

Geçen gün aile hekimimizi aradým: -Hadi yine iyisiniz dedim; muayene ettiðiniz hastalardan 3 lira alacakmýþsýnýz. -Biz almayacaðýz, dedi; tahsilatýn hangi kanaldan yapýlacaðý tartýþýlýyor.

-Size hiç faydasý olmayacak mý diye sordum. Þöyle bir faydasý olmuþ. Daha önce günde ortalama 72 hastaya bakýyormuþ. Üç lira alýnacak söylentisi çýkýnca günlük ortalama hasta sayýsý 40’a düþmüþ. Neredeyse yarý yarýya azalmýþ.
Bu her bakýmdan ibretlik bir durum. 3 liranýn söylentisi bile hasta sayýsýný yarý yarýya azaltýyor.

Buradan ne sonuç çýkar?
Ýnsanlar için 3 lira bile önemli, ihtiyacý olduðu halde 3 lira veremediði için hekime bile gitmiyor mu diyeceðiz.
Yoksa insanlar da alýþkanlýk olmuþ, zaten hekime gidenlerin çoðu ihtiyaç olmadýðý halde gidiyor.
Ýþ olsun diye gittikleri katký payý söylentisinden sonra hasta sayýsýnýn yarýya düþmesinden belli mi diyeceðiz.
Sizin de bir tahmininiz vardýr, siz onu bir kenara yazýn ben ikinci ihtimalin aðýrlýkta olduðunu varsayarak devam edeyim.
3 liranýn belirleyici olduðu bir ülkede.. Tercihlerini 3 liraya göre yapan insanlarla hangi konular nasýl konuþulur?

Kamuoyu þöyle düþünüyor, bu tarafa meylediyor, kamuoyunun sabrý taþtý.. Veya millet yine saðduyusunu gösterdi vs. derken biz kimden söz ediyoruz? Katký payý söylentisi çýkýnca hekime bile gitmeyenlerden mi? Elim ayaðým titriyor. Buna raðmen ölçerek, tartarak, zorlanarak derdimi, anlatmaya çalýþýyorum. Bu adý konulmamýþ rahatsýzlýk. Bakalým ilk telaffuz etme cesaretini kim gösterecek.

Konu saðlýktan açýlmýþken, Çalýþma Bakanýnýn eylül ayýnda açýkladýðý saðlýk harcamalarý ile ilgili rakamlarýný hatýrlatmak isterim:

2002 yýlýnda Türkiye’nin toplam saðlýk harcamalarý 9.9 milyar TL iken, 2010 yýlýnda 40 milyar, 2011 yýlýnda ise 45 milyar TL olmasý bekleniyor.. 50 milyarý aþtýðýný söyleyenler de var. 2002 yýlýnda, toplam ilaç giderleri de 5.2 milyar iken, 2011 yýlýnda 16 milyar TL olacakmýþ. Eczacýlar ilaç fiyatlarý neredeyse üçte birine indi, diyor. Üçte birine inmiþ haliyle toplam gider üç katýna çýkmýþ. Demek ki sektör, birim fiyat ne olursa olsun ben sizden bu rakamý tahsil ederim, diyor.

Özel hastanelerin alacaðý katký paylarýný pazarlýkla düþürmek de böyle bir þey oluyor herhalde. Bir yerden bastýrýnca adam öbür taraftan telafi etmek zorunda kalýyor. Ýhtiyaç olmayan, itiraz edilemeyen kalemlerden tahsilat yapýyor.

90.000 hekim, 300.000’e yakýn saðlýk personeli giderleri hesaba katýlýnca 50 milyarlýk bütçenin neredeyse yüzde 70’i ilaç ve personel maaþýna gidiyor. Saðlýk harcamalarýnýn toplam bütçe giderleri içindeki payý yüzde 18.. Ýyi para. Çalýþanlardan kesilen primler bu gidiþle çerez parasý bile olmaz. 3 lira hesabý yapanlarýn dert etmeyecekleri oranlar.
Canýmýz sað olsun.

kaynak: Türkiye gazetesi