Ana Sayfa Ekonomi Yunanistan Batýyor mu? Komþulara-Dünya ya Etkisi?

Yunanistan Batýyor mu? Komþulara-Dünya ya Etkisi?

Yunanistan Maliye Bakan Yardýmcýsý Filippos Sachinidis’in ellerinde ekim ayýna kadar yetecek nakit para kaldýðýný açýklamasý dünya piyasalarý salladý. Yunanistan’ýn geçen hafta sonu iflasýný açýklayabileceði söylentisi gerçeklik kazanmasa da baþta Almanya olmak üzere piyasalar ‘Yunan iflasý’ný yüksek sesle konuþmaya baþladý. Alman Die Welt gazetesine konuþan Alman Baþbakan Yardýmcýsý Philipp Roesler da, Euro’nun istikrarý için artýk tabularýn ortadan kalkmasý gerektiðini, bu tabulara Yunanistan’ýn iflasýnýn da dahil olduðunu söyledi. Ýktidar ortaðý Hür Demokratlarýn lideri Christian Lindner ise Yunanistan’ýn Euro Bölgesi’ni terk etme ihtimalini gözardý etmediðini ifade etti.

Yunan Maliye Bakanlýðý’ndan Sachinidis’in yaptýðý açýklama, ülkenin Avrupa Birliði (AB) ve Uluslararasý Para Fonu’ndan (IMF) gelecek 8 milyar euro’luk kredi dilimine ne kadar ihtiyacý olduðunu gösterdi.

TAKSÝCÝLER 48 SAATLÝK YENÝ GREV KARARI ALDI
DÝÐER SEKTÖRLERDEKÝ GREVLER SÜRÜYOR
Yunanistan’da, mali krizle mücadele çerçevesinde uygulamaya konulan reformlara itiraz eden birçok sektörde protesto eylemleri sürerken, hükümetin dün açýkladýðý yeni önlemler muhalefet partileri ve toplumun büyük kesiminin sert tepkilerine neden oldu.
         Siyasi partiler yaptýklarý açýklamalarýnda, mali krizle mücadelede baþarýsýzlýkla suçladýklarý hükümetin, sürekli tekrarladýðý “iflas ve drahmi’ye yeniden dönüþ” açýklamalarýyla Yunan halkýný daha çok korkutmaya çalýþtýðýný öne sürerek, taþýnmaz mal varlýklarýna getirilen yeni vergilerin, vatandaþlarý evlerini yeniden satýn almaya mecbur ettiðini iddia ettiler.
         Yunanistan Komünist Partisi (KKE), vatandaþlarý, yeni getirilen vergileri ödememeye çaðýrýrken, Yunanistan taþýnmaz mal varlýðý sahipleri derneði baþkaný Stratos Papadias da hükümetin mal varlýklarýna getirdiði ek vergilerle mal sahiplerini “en sefil biçimde” cezalandýrdýðýný kaydetti.
       
GREVLER SÜRÜYOR
         Bu arada, hükümetin ekonomi politikasýna itiraz eden birçok sektörde protesto eylemleri sürerken, reformlar çerçevesinde “mesleklerinin serbestleþtirilmesini” protesto eden taksiciler bugünden itibaren 48 saatlik yeni bir grev kararý aldý.
         Yunan basýnýnda çýkan haberlerde, gümrük memurlarýnýn bugün baþlayan 48 saatlik grevin yaný sýra iþten çýkarmalarý protesto eden temizlik iþçileriyle toplu ulaþým sektörü çalýþanlarýnýn da günün belirli saatlerinde iþ durdurma eylemi yaptýðý belirtildi.
         Ülkenin dört bir yanýnda düzenlenen protesto eylemlerinin yaþamý zorlaþtýrdýðý kaydedilen haberlerde, ekonomik kriz nedeniyle okullardaki olumsuz durumu protesto eden öðretim üyelerinin de 22 Eylül’de 24 saatlik grev yapma kararý aldýðý, gelecek günlerde birçok sektör çalýþanýnýn da toplu grev kararý almak için toplantýlar yapacaðý ifade edildi.

kaynak:Milliyet